Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wprowadzenie do biomechaniki
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
JMNB-1-208-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mikro- i nanotechnologie w biofizyce
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Tarasiuk Jacek (tarasiuk@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Wykład obejmuje przegląd najbardziej podstawowych zagadnień związanych z biomechaniką, ćwiczenia koncentrują się na mechanice układu kostnego.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 zna i rozumie podstawowe pojęcia, zagadnienia i procesy z zakresu biomechaniki MNB1A_W01 Kolokwium
M_W002 dysponuje podstawową wiedzą na temat biomateriałów oraz ich wykorzystania w implantologii MNB1A_W05, MNB1A_W07, MNB1A_W06 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi dokonać selekcji danych eksperymentalnych pod kątem oceny wybranych parametrów biomechanicznych MNB1A_U04, MNB1A_U05, MNB1A_U06 Udział w dyskusji,
Referat,
Odpowiedź ustna,
Kolokwium
M_U002 potrafi wyznaczyć stany równowagi prostych układów biomechanicznych MNB1A_U05, MNB1A_U06 Odpowiedź ustna,
Kolokwium
M_U003 potrafi tworzyć proste modele matematyczne materiałów i procesów biomechanicznych MNB1A_U11, MNB1A_U05, MNB1A_U06 Odpowiedź ustna,
Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 zna i rozumie podstawowe pojęcia, zagadnienia i procesy z zakresu biomechaniki + - - - - - - - - - -
M_W002 dysponuje podstawową wiedzą na temat biomateriałów oraz ich wykorzystania w implantologii + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi dokonać selekcji danych eksperymentalnych pod kątem oceny wybranych parametrów biomechanicznych - + - - - - - - - - -
M_U002 potrafi wyznaczyć stany równowagi prostych układów biomechanicznych - + - - - - - - - - -
M_U003 potrafi tworzyć proste modele matematyczne materiałów i procesów biomechanicznych - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
Tematyka wykładów

 1. Tkanki, organy i układy w organizmach żywych. Klasyfikacja i własności.
 2. Siły i oddziaływania. Własności tkanek miękkich i twardych.
 3. Modelowanie własności i przebudowy kości.
 4. Biomateriały i ich własności.
 5. Implanty.

Ćwiczenia audytoryjne (15h):
Tematyka ćwiczeń audytoryjnych

 1. Zastosowanie rachunku wektorowego do opisu ruchu kończyn
 2. Wyznaczanie stanu obciążeń kończyn
 3. Opis własności mechanicznych tkanki kostnej i biomateriałów
 4. Podstawy modelowania przebudowy struktury kostnej

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Na ostatnich zajęciach odbędzie się kolokwium zaliczeniowe składające się z dwóch części. Pierwsza dotyczyć będzie zagadnień z wykładu, druga obejmuje zadania z zakresu ćwiczeń audytoryjnych. Z kolokwium można będzie uzyskać 70% punktów. 30% punktów należy zdobyć poprzez aktywność na ćwiczeniach audytoryjnych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena będzie wystawiana na podstawie procentu zdobytych punktów zgodnie z Regulaminem Studiów.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności student powinie samodzielnie zapoznać się z zagadnieniami poruszanymi na zajęciach. W przypadku drugiej nieusprawiedliwionej nieobecności student pisze u prowadzącego sprawdzian z zakresu zajęć na których był nieobecny.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wiedza z podstaw fizyki, znajomość rachunku wektorowego.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Biomechanika narządu ruchu człowieka – praca zbiorowa, ITE
Biomechanika sportu – P.Grimshaw, A.Lees, PWN 2010
Biomechanika kliniczna – J. Błaszczyk, PZWL 2014

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

A methodology for trabecular bone microstructure modelling agreed with three-dimensional bone properties / Jakub KAMIŃSKI, Adrian WIT, Krzysztof JANC, Jacek TARASIUK // W: Contemporary computational science [Dokument elektroniczny] : ITSRCP 18 ; CompIMAGE 18 : 3rd conference on Information Technology, Systems Research and Computational Physics ; 6th international symposium CompIMAGE’18 – computational modelling of objects presented in images: fundamentals, methods, and applications : proceedings of the international multi-conference on Computational Science (CS 2018) : 2–5 July 2018, Kraków, Poland / eds. Piotr Kulczycki, Piotr A. Kowalski, Szymon Łukasik. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : AGH University of Science and Technology, 2018. — e-ISBN: 978-83-66016-22-4. — S. 124

A novel method to explore intrarenal arterial tree using micro-CT / Katarzyna HERYAN, Janusz Skrzat, Jacek TARASIUK, Sebastian WROŃSKI // W: IST 2018 [Dokument elektroniczny] : IEEE international conference on Imaging Systems and Techniques : Kraków, Polska, October 16–18, 2018. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Piscataway : IEEE, cop. 2018. — (IEEE International Conference on Imaging Systems and Techniques ; ISSN 2471-6162). — e-ISBN: 978-1-5386-6628-9. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 6, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-12-17. — W WoS zarejestrowane na s. 260–265. — tekst: https://ieeexplore-1ieee-1org-1000047hh0120.wbg2.bg.agh.edu.pl/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8577164

Badanie mikrotomograficzne zębów po zastosowaniu wybranych czynników konstrastujących : [abstrakt] — Microtomographic examination of teeth after application of selected contrasting agents : [abstract] / Przemysław Kustra, Jacek TARASIUK, Sebastian WROŃSKI, Roman Pawlicki, Joanna Zarzecka // W: Biomateriały i mechanika w stomatologii : program i materiały XVIII konferencji : Ustroń, 11–14 października 2018 r. : honorowy patronat Dziekana Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prof. dr hab. n. med. Macieja Misiołka / red. zeszytu Jacek Kasperski, Grzegorz Chladek, Sewer Kruczkowski. — Ustroń : [s. n.], 2018. — S. 37. — J. Tarasiuk, S. Wroński – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

Biocompatible nanocomposite implant with silver nanoparticles for otology – in vivo evaluation / Magdalena ZIĄBKA, Elżbieta Menaszek, Jacek TARASIUK, Sebastian WROŃSKI // Nanomaterials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2079-4991. — 2018 vol. 8 iss. 10 art. no. 764, s. 1–18. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 16–18, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-09-27. — tekst: https://www.mdpi.com/2079-4991/8/10/764/pdf

Influence of printing and loading direction on mechanical response in 3D printed models of human trabecular bone / Tomáš Doktor, Ivana Kumpová, Sebastian WROŃSKI, Maciej ŚNIECHOWSKI, Jacek TARASIUK, Giancarlo Forte, Daniel Kytýř // W: 16th youth symposium on Experimental solid mechanics [Dokument elektroniczny] : [May 17–19, 2018, Traunkirchen, Austria] / eds. Daniel Kytýř, Zoltan Major, Tomáš Doktor. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Prague : Czech Technical University], 2018. — (Acta Polytechnica CTU Proceedings ; ISSN 2336-5382 ; vol. 18). — e-ISBN: 978-80-01-06474-0. — S. 24–27. — Wymagania systemowe: Adobe Redaer. — Bibliogr. s. 27, Abstr.. — tekst: https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/APP/article/download/5082/4796

Internal and external morphology of mandibular molars: an original micro-CT study and meta-analysis with review of implications for endodontic therapy / Iwona M. Tomaszewska, Bendik Skinningsrud, Anna Jarzębska, Jakub R. Pękala, Jacek TARASIUK, Joe Iwanaga // Clinical Anatomy ; ISSN 0897-3806. — 2018 vol. 31 iss. 6, s. 797–811. — Bibliogr. s. 809–811. — Publikacja dostępna online od: 2018-04-14. — tekst: https://onlinelibrary-1wiley-1com-1r3ntz4au0039.wbg2.bg.agh.edu.pl/doi/epdf/10.1002/ca.23080

Oval window size and shape: a micro-CT anatomical study with considerations for stapes surgery / Matthew J. Zdilla, Janusz Skrzat, Magdalena Kozerska, Bartosz Leszczyński, Jacek TARASIUK, Sebastian WROŃSKI // Otology and Neurotology ; ISSN 1531-7129. — 2018 vol. 39 iss. 5, s. 558–564. — Bibliogr. s. 563–564. — Publikacja dostępna online od: 2018-06-01

Informacje dodatkowe:

Brak