Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Laboratorium fizyczne 2
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
JMNB-1-405-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mikro- i nanotechnologie w biofizyce
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr Wnęk Anna (wnek@fis.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student wykonuje w laboratorium fizycznym eksperymenty fizyczne, a następnie analizuje zebrane dane, a otrzymane wyniki, przedstawia w formie sprawozdania z wykonanego ćwiczenia, ze szczególnym uwzględnieniem rachunku i oceny niepewności pomiarowej i porównaniem zmierzonych wielkości z odpowiednimi wielkościami tablicowymi.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada wiedzę o zasadach fizycznych pomiaru i sposobie jej realizacji w danym ćwiczeniu MNB1A_W01, MNB1A_W11, MNB1A_W03, MNB1A_W02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Udział w dyskusji,
Sprawozdanie,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student posiada wiedzę o sposobach opracowania pomiaru powtarzanego, pośredniego i pomiaru zależności funkcyjnych z uwzględnieniem zaleceń konwencji GUM oceny niepewności pomiaru MNB1A_W01, MNB1A_W03, MNB1A_W02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Udział w dyskusji,
Sprawozdanie,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi wykonać pomiar laboratoryjny, opracować wyniki i napisać sprawozdanie MNB1A_U04, MNB1A_U07, MNB1A_U11, MNB1A_U02, MNB1A_U01, MNB1A_U05, MNB1A_U06 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Udział w dyskusji,
Sprawozdanie,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi pracować w zespole ćwiczeniowym MNB1A_K04, MNB1A_K03, MNB1A_K02, MNB1A_K05 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę o zasadach fizycznych pomiaru i sposobie jej realizacji w danym ćwiczeniu - - + - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę o sposobach opracowania pomiaru powtarzanego, pośredniego i pomiaru zależności funkcyjnych z uwzględnieniem zaleceń konwencji GUM oceny niepewności pomiaru - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykonać pomiar laboratoryjny, opracować wyniki i napisać sprawozdanie - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi pracować w zespole ćwiczeniowym - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne (30h):

Ćwiczenia prowadzone są w Studenckiej Pracowni Fizycznej WFiIS AGH. Studenci wykonują ćwiczenia w zespołach dwuosobowych. Na zajęcia studenci przychodzą przygotowani do zadanego z góry ćwiczenia. Powinni posiadać wiedzę umożliwiającą poprawne wykonanie i zrozumienie ćwiczenia od strony teoretycznej oraz przygotowany wstęp teoretyczny do sprawozdania.
Ćwiczenia laboratoryjne trwają 3 godziny lekcyjne i obejmują sprawdzenie przygotowania studenta do ćwiczeń, wykonanie ćwiczenia i wstępne opracowanie zebranych pomiarów. Szczegółowe opracowanie sprawozdania i interpretację otrzymanych wyników studenci przygotowują w zespołach dwuosobowych i oddają do oceny na kolejnych zajęciach laboratoryjnych.
Warunkiem zaliczenia jest wykonanie i zaliczenie 9 ćwiczeń.
Przy wystawianiu oceny brane jest pod uwagę przygotowanie teoretyczne oraz jakość sprawozdań.

Wybór ćwiczeń uzgadniany jest z wykładowcami przedmiotu Fizyka I, II, III.

Program ćwiczeń laboratoryjnych:

Zajęcia wstępne (3 godz): zapoznanie z Regulaminem Pracowni, organizacja zajęć (podział na zespoły, harmonogram wykonywanych ćwiczeń), uzgodnienie zasad szacowania i ustalania niepewności pomiarowej.

Wykonanie ćwiczeń (7 × 3 godz) spośród dostępnych:

- efekt Peltiera
- dyfrakcja światła na szczelinie
- badanie termopary
- ładunek właściwy elektronu
- efekt fotoelektryczny
- krawędź absorpcji
- diody półprzewodnikowe
- dozymetria promieniowania gamma
- przerwa energetyczna w germanie
- spektrometr optyczny
- właściwości baterii słonecznych
- hallotron
- kriogenika – badanie ciepła parowania
- lasery półprzewodnikowe
- polarymetr
- ultradźwięki – badanie defektów
- magnetooptyczny efekt Kerra
- fale podłużne w ciele stałym
- cząstki elementarne
- pomiar przekroju czynnego na zderzenia
- promieniowanie kosmiczne

•Odrabianie zaległości i zaliczanie ćwiczeń (3 godz.)

Efekty kształcenia:

Student zna relację pomiędzy teoretycznym opisem zjawiska i wykonanym eksperymentem
Student potrafi przeanalizować wyniki pomiarów i napisać sprawozdanie z wykonanego eksperymentu
Student potrafi określić i przeanalizować niepewność otrzymanych wyników pomiaru zgodnie z zaleceniami konwencji GUM oceny niepewności pomiaru
Student ma świadomość ponoszenia odpowiedzialności za wyniki pracy zespołowej

Program ćwiczeń:
•Wykonanie siedmiu ćwiczeń (8 × 3godz) z dostępnych:
– optyka (5): (współczynnik załamania ciał stałych, soczewki, prawo odbicia i załamania światła, dyfrakcja światła na szczelinie pojedynczej i podwójnej, polarymetr)
– podstawy fizyki kwantowej (7): (spektrometr optyczny, widmo atomu wodoru, ładunek właściwy elektronu, dozymetria, pomiar przekroju czynnego na zderzenia, cząstki elementarne, promieniowanie kosmiczne)

•Odrabianie zaległości i zaliczanie ćwiczeń (3 godz.)

Efekty kształcenia:
•Student relację między teoretycznym opisem zjawiska i wykonywanym eksperymentem
•Student potrafi przeanalizować wyniki pomiarów i napisać sprawozdanie z wykonanego eksperymentu
•Student potrafi określić i zanalizować niepewność pomiaru zgodnie z zaleceniami konwencji GUM oceny niepewności pomiaru
•Student ma świadomość ponoszenia osobistej odpowiedzialności za wyniki pracy zespołowej

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady zaliczania zajęć:
Zaliczenie laboratorium wymaga zaliczenia wszystkich ćwiczeń podanych w treści modułu (8+ćwiczenie wstępne).
Warunkiem uzyskania zaliczenia z pojedynczego ćwiczenia jest:
* uzyskanie pozytywnej oceny z przygotowania teoretycznego
* poprawnie wykonane pomiary
* zaliczone sprawozdanie z opracowaniem wyników

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia laboratoryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa wynika z przygotowania teoretycznego (T) oraz średniej oceny z opracowanych sprawozdań (S), obliczona jako średnia ważona, w następujący sposób:

OK = 0.5 T + 0.5 S
Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Pod koniec semestru przewidziany jest dodatkowy termin ćwiczeń (ogłaszany 2 tygodnie wcześniej na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej pracowni i przez prowadzących), w którym można wykonać pomiary, których student z przyczyn losowych nie mógł wykonać w pierwotnym terminie.
Studenci mogą wówczas odrabiać ćwiczenia po uprzednim uzyskaniu zgody prowadzącego zajęcia w jego grupie oraz odpowiedzi z części teoretycznej, potwierdzonej wpisem do protokołu.
Student, może również odrobić zaległe ćwiczenie na ostatnich regularnych zajęciach w swojej grupie laboratoryjnej, po spełnieniu warunków jak powyżej.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :
  • Znajomość rachunku różniczkowego oraz badania przebiegu funkcji, wraz z interpretacją wykresu funkcji
  • Znajomość fizyki ogólnej
  • Znajomość podstaw statystyki i podstawowych metod opracowania danych pomiarowych
Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Opisy ćwiczeń i metod opracowywania danych w portalu Pracowni Fizycznej WFIS AGH
red. A. Zięba, PRACOWNIA FIZYCZNA Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej AGH, Część I, Wydanie trzecie zmienione. Skrypt SU 1642, Wydawnictwa AGH, Kraków 2002
Taylor J. R. (1995). Wstęp do analizy błędu pomiarowego. PWN, Warszawa
Szydłowski H. (1994). Pracownia Fizyczna. PWN, Warszawa
A. Zięba, Analiza danych w naukach ścisłych i technice, PWN, Warszawa 2013

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

nie posiadam

Informacje dodatkowe:

Brak