Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Laboratorium elektroniczne
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
JMNB-1-502-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mikro- i nanotechnologie w biofizyce
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Wiącek Piotr (wiacek@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Laboratorium elektroniki rozszerza kompetencje uzyskane na kursie podstaw elektroniki o umiejętności praktyczne.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi przeprowadzić analizę prostych obwodów prądu stałego i prądu zmiennego. Student potrafi wyliczyć charakterystykę amplitudową i fazową dla prostych czwórników: C-R, RC,L-C C-L. Student potrafi wyliczyć odpowiedzi obwodów filtrujących na proste wymuszenia w dziedzinie czasu. MNB1A_U04, MNB1A_U01, MNB1A_U10, MNB1A_U07, MNB1A_U06 Sprawozdanie,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student potrafi przeprowadzićanalizę stałoprądową imałosygnałową prostychstopni wzmacniającychzbudowanych natranzystorach bipolarnych iMOSFET. MNB1A_U04, MNB1A_U10, MNB1A_U07, MNB1A_U06 Sprawozdanie,
Aktywność na zajęciach
M_U003 Student potrafi przeanalizować proste układy wzmacniające zbudowane na wzmacniaczach operacyjnych oraz potrafi zaprojektować wzmacniacz o zadanych parametrach MNB1A_K04, MNB1A_U01, MNB1A_U10, MNB1A_U07, MNB1A_U06 Sprawozdanie
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi współpracować w zespole w celu rozwiązania konkretnego problemu inżynierskiego. MNB1A_K04, MNB1A_K05 Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przeprowadzić analizę prostych obwodów prądu stałego i prądu zmiennego. Student potrafi wyliczyć charakterystykę amplitudową i fazową dla prostych czwórników: C-R, RC,L-C C-L. Student potrafi wyliczyć odpowiedzi obwodów filtrujących na proste wymuszenia w dziedzinie czasu. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi przeprowadzićanalizę stałoprądową imałosygnałową prostychstopni wzmacniającychzbudowanych natranzystorach bipolarnych iMOSFET. - - + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi przeanalizować proste układy wzmacniające zbudowane na wzmacniaczach operacyjnych oraz potrafi zaprojektować wzmacniacz o zadanych parametrach - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi współpracować w zespole w celu rozwiązania konkretnego problemu inżynierskiego. - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 80 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne (30h):

Tematyka ćwiczeń laboratoryjnych obejmuje:
- linia transmisyjna
- filtry bierne i aktywne
- zastosowanie wzmacniacz operacyjnych w układach liniowych
- charakterystyki tranzystorów bipolarnych i polowych
- synteza prostych kombinacyjnych układów logicznych
- synteza prostych sekwencyjnych układów logicznych

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest uzyskanie pozytywnych ocen cząstkowych ze wszystkich ćwiczeń przewidzianych w programie.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia laboratoryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ocen ze wszystkich zajęć, przy czym wszystkie oceny muszą być pozytywne.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W razie nieobecności na ćwiczeniach laboratoryjnych studentowi przysługuje możliwość wykonania tych ćwiczeń w wyznaczonym przez prowadzącego terminie.
Student, który bez usprawiedliwienia opuścił więcej niż 2 ćwiczenia laboratoryjne w danym
semestrze, zostaje pozbawiony możliwości wykonania tych ćwiczeń w dodatkowym terminie i nie
uzyskuje zaliczenia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość obwodów prądu elektrycznego na poziomie podstawowym.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

S. Bolkowski; Teoria obwodów elektrycznych. WNT, Warszawa 2008.
J. Osiowski J. Szabatin; Podstawy teorii obwodów. WNT, Warszawa 2003.
M. Nadachowski, Z. Kulka; Analogowe układy scalone. Warszawa, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne,
1985.
P. Horowitz, W. Hill; Sztuka elektroniki Cz. 1 i Cz. i, Warszawa, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności,
2003.
U.Tietze, Ch.Schenk; Układy półprzewodnikowe, WNT, Warszawa 1998.
J. Kalisz; Podstawy elektroniki cyfrowej, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2002.
J. D. Irvine, R.M. Nelms; Basic Engineering Crcuit Analysis, International Student Version, Ninth Edition,
John Willey & Sons Inc. 2008.
B. Razavi; Fundamentals of Microelectronics, John Willey & Sons Inc. 2008.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Według bazy WoS.

Informacje dodatkowe:

Brak