Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praktyka zawodowa
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
JMNB-1-601-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mikro- i nanotechnologie w biofizyce
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Orzechowska Aleksandra (Aleksandra.Orzechowska@fis.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W trakcie realizacji modułu, student będzie miał możliwość praktycznego wykorzystania zdobytej w trakcie studiów wiedzy.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna wymagania przyszłych pracodawców dotyczące zasad pracy zespołowej, zarządzania jakością i metod rozwiązywania prostych zadań inżynierskich. MNB1A_W08, MNB1A_W07, MNB1A_W05, MNB1A_W11, MNB1A_W03, MNB1A_W09, MNB1A_W10, MNB1A_W06 Udział w dyskusji,
Sprawozdanie z odbycia praktyki ,
Praca wykonana w ramach praktyki ,
Potwierdzenie realizacji programu praktyki,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zrealizować harmonogram prac wykorzystując właściwe metody i narzędzia inżynierskie. MNB1A_U04, MNB1A_U07, MNB1A_U11, MNB1A_U02, MNB1A_U08, MNB1A_U06 Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Sprawozdanie z odbycia praktyki ,
Praca wykonana w ramach praktyki
M_U002 Student potrafi opracować i krytycznie analizować uzyskane wyniki zleconych prac. MNB1A_U04, MNB1A_U02, MNB1A_U08, MNB1A_U09, MNB1A_U05, MNB1A_U06 Udział w dyskusji,
Sprawozdanie z odbycia praktyki ,
Praca wykonana w ramach praktyki ,
Potwierdzenie realizacji programu praktyki,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość wpływu podejmowanych czynności na pracę zespołu. MNB1A_K04, MNB1A_K03, MNB1A_K02, MNB1A_K05, MNB1A_K01 Praca wykonana w ramach praktyki ,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Student dostrzega wdrożenia komercyjne oparte na najnowszych osiągnięciach mikro-, nano- i biotechnologii. MNB1A_K04, MNB1A_K03, MNB1A_K02, MNB1A_K05 Udział w dyskusji,
Sprawozdanie z odbycia praktyki ,
Praca wykonana w ramach praktyki ,
Potwierdzenie realizacji programu praktyki,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
160 0 0 0 0 0 0 160 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna wymagania przyszłych pracodawców dotyczące zasad pracy zespołowej, zarządzania jakością i metod rozwiązywania prostych zadań inżynierskich. - - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zrealizować harmonogram prac wykorzystując właściwe metody i narzędzia inżynierskie. - - - - - - + - - - -
M_U002 Student potrafi opracować i krytycznie analizować uzyskane wyniki zleconych prac. - - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość wpływu podejmowanych czynności na pracę zespołu. - - - - - - + - - - -
M_K002 Student dostrzega wdrożenia komercyjne oparte na najnowszych osiągnięciach mikro-, nano- i biotechnologii. - - - - - - + - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 170 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 160 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia praktyczne (160h):
Praktyki zawodowe

Zajęcia praktyczne

Celem letnich praktyk studenckich jest zdobycie doświadczenia w pracy zespołowej, zapoznanie się z wymaganiami przyszłych pracodawców i ułatwienie wyboru miejsca pracy po studiach. Student powinien mieć możliwość:
• zapoznania się z procedurą przyjęcia do pracy,
• przeszkolenia oraz samodzielnego (pod nadzorem upoważnionej osoby) wykonywania zadań inżynierskich, w tym testów specjalistycznych (kontrola jakości).
W szczególności Student potrafi:
• dokonać formalności obowiązujących przy ubieganiu się o stanowisko,
• przygotować niezbędne dokumenty: CV, list motywacyjny.
Student uzyskuje wiedzę w zakresie:
• komercjalizacji rozwiązań nowowczesnych mikro-, nano- i biotechnologii,
• obsługi i nadzoru urządzeń.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia praktyczne: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Student przygotowuje krótkie sprawozdanie (max. 2 strony A4) z przebiegu praktyki. Zewnętrzny opiekun praktyki (np. kierownik zespołu) akceptuje sprawozdanie i wystawia ocenę przebiegu praktyki. Sprawozdanie oceniane jest również przez Pełnomocnika Dziekana WFiIS AGH do spraw Praktyk Studenckich.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia praktyczne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa obliczana jest jako średnia arytmetyczna ocen uzyskanych od zewnętrznego opiekuna praktyki i od Pełnomocnika Dziekana WFiIS AGH do spraw Praktyk Studenckich.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku usprawiedliwionej nieobecności, termin praktyki może zostać zmieniony na wniosek studenta po wcześniejszym uzgodnieniu z Zewnętrznym Opiekunem Praktyki oraz Pełnomocnikiem Dziekana ds. Praktyk Studenckich. Nieusprawiedliwiona nieobecność w miejscu odbywania praktyki skutkuje brakiem możliwości uzyskania zaliczenia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

• Podstawowa wiedza w zakresie wybranych działów nauk ścisłych i przyrodniczych.
• Podstawowa umiejętność posługiwania się aparaturą i opracowywania danych doświadczalnych oraz krytycznej interpretacji uzyskanych wyników.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

• Według zalecenia w miejscu odbywania praktyki.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Według bazy WoS.

Coupling of collective motions of the protein matrix to vibrations of the non-heme iron in bacterial photosynthetic reaction centers / A. Orzechowska, M. Lipińska, J. FIEDOR, A. Chumakov, M. ZAJĄC, T. ŚLĘZAK, K. MATLAK, K. Strzałka, J. KORECKI, L. Fiedor, K. BURDA // Biochimica et Biophysica Acta. Bioenergetics ; ISSN 0005-2728. — 2010 vol. 1797 iss. 10, s. 1696–1704. — Bibliogr. s. 1702–1704, Abstr.. — tekst: http://www.sciencedirect.com/science/journals

The dynamics of the non-heme iron in bacterial reaction centers from \emph {Rhodobacter sphaeroides} / A. HAŁAS, A. ORZECHOWSKA, V. Derrien, A. I. Chumakov, P. Sebban, J. FIEDOR, M. Lipińska, M. Zając, T. ŚLĘZAK, K. Strzałka, K. MATLAK, J. KORECKI, L. Fiedor, K. BURDA // Biochimica et Biophysica Acta. Bioenergetics ; ISSN 0005-2728. — 2012 vol. 1817 iss. 12, s. 2095–2102. — Bibliogr. s. 2101–2102, Abstr.. — tekst: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0005272812010092/pdfft?md5=8b6dcf4982ed2a2c0bd144e54c5e5971&pid=1-s2.0-S0005272812010092-main.pdf

Influence of Cd2+ on the spin state of non-heme iron and on protein local motions in reactions centers from purple photosynthetic bacterium \emph{Rhodospirillum rubrum} / M. Lipińska, A. Orzechowska, J. FIEDOR, A. I. Chumakov, T. ŚLĘZAK, M. ZAJĄC, K. MATLAK, J. KORECKI, A. HAŁAS, K. Strzałka, L. Fiedor, K. BURDA // Journal of Physics. Conference Series ; ISSN 1742-6588. — 2010 vol. 217 art. no. 012021, s. [1–8]. — Bibliogr. s. [7–8], Abstr.. — International conference on the Applications of the Mössbauer effect (ICAME) 2009). — tekst: http://iopscience.iop.org/1742-6596/217/1/012021/pdf/1742-6596_217_1_012021.pdf

Influence of neutron radiation on the stability of the erythrocyte membrane and an oxyhemoglobin formation – Petkau effect studies / Magdalena KACZMARSKA, Iwona HABINA, Aleksandra ORZECHOWSKA, Katarzyna Niemiec-Murzyn, Maria Fornal, Władysław POHORECKI, Krzysztof MATLAK, Józef KORECKI, Tomasz Grodzicki, Květoslava BURDA // Acta Physica Polonica. B ; ISSN 0587-4254. — Tytuł poprz.: Acta Physica Polonica. — 2016 vol. 47 no. 2, s. 425–440. — Bibliogr. s. 438–440. — tekst: http://www-1actaphys-1uj-1edu-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/fulltext?series=Reg&vol=47&page=425

Informacje dodatkowe:

W zależności od specyfiki pracy w miejscu odbywania praktyki, dopuszcza się możliwość modyfikacji planu praktyki po wcześniejszym uzgodnieniu z Pełnomocnikiem Dziekana WFiIS AGH do spraw Praktyk Studenckich. Wszelkie zmiany muszą być zgłoszone nie później niż do ostatniego dnia semestru letniego.