Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praca dyplomowa
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
JMNB-1-701-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mikro- i nanotechnologie w biofizyce
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Malarz Krzysztof (malarz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Praca dyplomowa, jest samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia naukowego lub artystycznego lub dokonaniem artystycznym prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane z danym kierunkiem studiów, poziomem i profilem kształcenia oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada wiedzę o zjawiskach fizycznych wykorzystywanych w badaniach biofizycznych, diagnostyce i terapii medycznej. MNB1A_W01, MNB1A_W02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Referat
M_W002 Student zna i rozumie podstawowe zasady dotyczące opracowania i prezentacji danych pomiarowych. MNB1A_W01, MNB1A_W03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Referat
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi przeprowadzić analizę danych doświadczalnych, zaprezentować je w formie graficznej i wyciągnąć na ich podstawie wnioski. MNB1A_U05, MNB1A_U02, MNB1A_U06, MNB1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Referat
M_U002 Student potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł i na tej podstawie potrafi przygotować opracowanie teoretyczne stanowiące część lub całość pracy inżynierskiej. MNB1A_U04, MNB1A_U10, MNB1A_U02, MNB1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Referat
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcenia, co realizuje poprzez przygotowanie pracy dyplomowej. MNB1A_K01, MNB1A_K03 Udział w dyskusji,
Referat
M_K002 Student angażuje się w dyskusję w grupie, ocenia efekty pracy innych studentów, potrafi dobrze sformułować swoje argumenty. MNB1A_K05, MNB1A_K01 Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę o zjawiskach fizycznych wykorzystywanych w badaniach biofizycznych, diagnostyce i terapii medycznej. - - - + - - - - - - -
M_W002 Student zna i rozumie podstawowe zasady dotyczące opracowania i prezentacji danych pomiarowych. - - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przeprowadzić analizę danych doświadczalnych, zaprezentować je w formie graficznej i wyciągnąć na ich podstawie wnioski. - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł i na tej podstawie potrafi przygotować opracowanie teoretyczne stanowiące część lub całość pracy inżynierskiej. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcenia, co realizuje poprzez przygotowanie pracy dyplomowej. - - - + - - - - - - -
M_K002 Student angażuje się w dyskusję w grupie, ocenia efekty pracy innych studentów, potrafi dobrze sformułować swoje argumenty. - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 405 godz
Punkty ECTS za moduł 15 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 375 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia projektowe (30h):
-
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:
 • Student zobowiązany jest złożyć w dziekanacie (zarejestrować) jeden egzemplarz pracy dyplomowej w formie pisemnej oraz jeden egzemplarz w ustalonym formacie elektronicznym nie później niż w terminie:
 • do końca lutego – w przypadku studiów kończących się w semestrze zimowym;
 • do końca września – w przypadku studiów kończących się w semestrze letnim.
 • Student zobowiązany jest przedłożyć pracę dyplomową opiekunowi pracy celem jej oceny przed upływem terminów, o których mowa powyżej.
 • Warunkiem złożenia pracy jest zaliczenie wszystkich przewidzianych programem studiów, w tym planem studiów, przedmiotów i praktyk (uzyskanie tzw. absolutorium) oraz pozytywna ocena pracy dyplomowej przez opiekuna i recenzenta. Od negatywnej oceny pracy studentowi przysługuje odwołanie w ciągu czternastu dni do kierownika jednostki organizacyjnej, w której realizowana jest praca.
 • Osoba skreślona z listy studentów z powodu niezłożenia w terminie pracy dyplomowej, a która zaliczyła wszystkie przedmioty i praktyki zgodnie z programem studiów, w tym planem studiów, może za zgodą Dziekana Wydziału wznowić studia w celu złożenia pracy i przystąpienia do egzaminu dyplomowego. Prawo to przysługuje studentom jednorazowo, w okresie do jednego roku od dnia, w którym decyzja o skreśleniu z tego powodu stała się ostateczna. W przypadku niezłożenia pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego w tym trybie, w terminie ustalonym przez Dziekana Wydziału, student traci prawo do poprawkowego egzaminu dyplomowego.
Zasady udziału w zajęciach:
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:
 • Praca dyplomowa oraz praktyki zawodowe, jako moduły zajęć, podlegają zaliczeniu przy użyciu zapisu zaliczono („zal.”) albo nie zaliczono („nzal.”).
 • Zapis słowny „zal.” nie ma żadnego odpowiednika w ocenie liczbowej i nie może być uwzględniany przy obliczeniu średniej ocen za określony okres studiów.
 • Punkty ECTS za przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej przyznawane są przez Dziekana Wydziału z chwilą złożenia pracy dyplomowej w dziekanacie (rejestracji pracy dyplomowej).
Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:
 • Osoba skreślona z listy studentów z powodu niezłożenia w terminie pracy dyplomowej, a która zaliczyła wszystkie przedmioty i praktyki zgodnie z programem studiów, w tym planem studiów, może za zgodą Dziekana Wydziału wznowić studia w celu złożenia pracy i przystąpienia do egzaminu dyplomowego. Prawo to przysługuje studentom jednorazowo, w okresie do jednego roku od dnia, w którym decyzja o skreśleniu z tego powodu stała się ostateczna. W przypadku niezłożenia pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego w tym trybie, w terminie ustalonym przez Dziekana Wydziału, student traci prawo do poprawkowego egzaminu dyplomowego.
Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 • Leslie Lamport, LaTeX: A Document Preparation System (2nd edition), Addison-Wesley Professional, 1994
 • Literatura zalecana przez opiekuna pracy
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Bibliografia pracowników WFiIS AGH na stronach Biblioteki Głównej AGH:
http://www.bpp.agh.edu.pl/?wydz=13&odR=0&doR=2017&lang=pl

Informacje dodatkowe:
 • Opiekun pracy określa tryb oraz harmonogram realizacji pracy umożliwiający jej terminowe zakończenie. Opiekun pracy zobowiązany jest także do weryfikacji pisemnej pracy dyplomowej z wykorzystaniem systemu antyplagiatowego. Szczegółowe zasady weryfikacji pisemnych prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu antyplagiatowego określa Rektor w drodze zarządzenia.