Ogólna charakterystyka kierunku studiów i programu studiów:
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Forma studiów:
Stacjonarne
Czas trwania studiów (liczba semestrów):
siedem
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie:
210
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:
Inżynier
Dziedzina/-y nauki, do której/-ych przyporządkowany jest kierunek studiów :
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • Dziedzina nauk społecznych
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • Dyscyplina/-y naukowa/-e, do której/-ych przyporządkowany jest kierunek studiów :
 • informatyka techniczna i telekomunikacja
 • nauki chemiczne
 • nauki prawne
 • nauki socjologiczne

 • Dyscypliny Liczba punktów ECTS Procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdej z dyscyplin w liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na danym poziomie
  informatyka techniczna i telekomunikacja 106 51
  nauki prawne 44 21
  nauki socjologiczne 28 13
  nauki chemiczne 32 15
  Termin rozpoczęcia cyklu:
  2019/2020, semestr zimowy
  Wskazanie związku kierunku studiów ze strategią rozwoju AGH oraz misją AGH:

  Nowy kierunek studiów wpisuje się zarówno w strategię rozwoju AGH (uchwała Senatu nr 19/2013) jak i Wydziału IEiT (uchwała RW 79/2013 z dnia 25.04.2013 r.), wskazuje na zasadnicze cele jakimi są: „rozwój wiedzy oraz kształcenie studentów w krajowej i europejskiej przestrzeni edukacyjnej poprzez ciągłe podwyższanie jakości kształcenia, prowadzenie badań naukowych na najwyższym poziomie oraz sprawne funkcjonowanie organizacyjne we wszystkich obszarach działania uczelni (…), zacieśnianie współpracy ze środowiskiem biznesu oraz społeczeństwem.” Każda z wymienionych strategii rozwoju w obszarze kształcenia stawia sobie za cel „wysoką jakość procesu kształcenia oraz wypracowanie jak najlepszej pozycji w tworzącej się Europejskiej Przestrzeni Szkolnictwa Wyższego, w tym umiędzynarodowienie kształcenia, dalsze rozwijanie jakości na wszystkich poziomach kształcenia, kształcenie dla potrzeb stale zmieniającego się rynku pracy, kształcenie studentów o wysokich kwalifikacjach zawodowych, mobilnych i przedsiębiorczych zarówno podczas studiów, jak i w pracy zawodowej”.

  Do najważniejszych zadań w zakresie kształcenia o jakich mowa we wspomnianych wyżej strategiach należą przede wszystkim poszerzenie oferty kształcenia o nowe kierunki studiów i specjalności, dostosowywanie programów studiów do zmian na rynku pracy, jak również opracowanie programów kształcenia zawodowego we współpracy z interesariuszami zewnętrznymi, co wiąże się również z organizowaniem stałego dostępu do źródeł wiedzy poprzez dobrze wyposażone zbiory biblioteczne.

  Utworzenie nowego kierunku studiów jest zgodne z misją AGH, w której zapisano: „Akademia Górniczo-Hutnicza jest uniwersytetem technicznym, w którym nauki ścisłe mają bardzo silną reprezentację i stanowią podstawę rozwoju maksymalnie szerokiego spektrum nauk stosowanych oraz stopniowo wzrastającej roli nauk humanistycznych. Zgodnie ze światowymi trendami rozwoju tworzymy nowe kierunki kształcenia, ale zachowujemy klasyczne, niezbędne do prawidłowego rozwoju nauki, techniki oraz gospodarki naszego kraju”.
  Celem nadrzędnym tworzonego kierunku studiów Nowoczesne technologie w kryminalistyce jest zwiększenie potencjału rozwojowego uczelni poprzez rozszerzenie i wzbogacenie oferty edukacyjnej oraz poprawę jakości kształcenia w celu lepszego dopasowania profilu absolwenta do aktualnych potrzeb rynku pracy i wzorców europejskich.
  Tworzony nowy kierunek studiów wpisuje się ściśle zarówno w strategie rozwoju Uczelni, Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Wydziału Humanistycznego oraz Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, jak również w misje tych jednostek.

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów potrzeb społeczno-gospodarczych oraz zgodności zakładanych efektów uczenia się z tymi potrzebami :

  Z uwagi na brak specjalistycznego cywilnego przeszkolenia w Polsce istnieje zapotrzebowanie na inżynierów kryminalistyków posiadających pożądane przez pracodawców umiejętności. Eksperci w dziedzinie kryminalistyki mogliby zasilić rynek zarówno służb państwowych jak i cywilny. Należy podkreślić, iż wszystkie szkoły resortowe kształcą specjalistów wyłącznie na swoje potrzeby, w dodatku w relatywnie krótkich cyklach kształcenia. Stworzenie na AGH kierunku kształcącego pożądanych specjalistów przez uczelnię cywilną jest uzupełnieniem naturalnej luki w procesie dydaktycznym i ma spore szanse na sukces dydaktyczny, naukowy i komercyjny.

  Na rynku pracy poszukuje się pracowników wykwalifikowanych zarówno w dziedzinie poszczególnych metod kryminalistycznych, jak również w zakresie nauk szczegółowych, których kryminalistyka jest częścią. Przestępczość jest nierozerwalnie związana zarówno z
  działalnością człowieka, jak i rozwojem technologicznym, nie ulega zatem wątpliwości, że kryminalistyka należy i będzie również w przyszłości należeć do dziedzin, których istnienie i rozwój będą miały wysoki priorytet społeczny i naukowy. Wykorzystanie nowych technologii w tych dziedzinach ma znaczenie nie tylko naukowe, ale również społeczne.

  Jako nauka, kryminalistyka zajmuje się śladami pozostawionymi przez przestępcę na miejscu zdarzenia, na metodach ich ujawniania, zabezpieczania, badania i wykorzystania w charakterze dowodu. Jest nauką praktyczną, posiadającą własną metodę i zakres badawczy. Jednocześnie stanowi pewną część wyodrębnioną z nauk sądowych i policyjnych stąd istotne jest, by program zajęć obejmował zarówno przedmioty szczegółowe, takie jak informatyka śledcza czy chemia sądowa, lecz również nauki policyjne czy sądowe, których pierwotnym i zasadniczym przeznaczeniem jest służenie śledztwu i procesowi karnemu, a które jako takie nie wyspecjalizowały się w odrębne dziedziny.

  W sytuacji niesłabnącego deficytu na wysoko wykwalifikowanych analityków kryminalnych i osób wykształconych w dziedzinie technik kryminalistycznych zasadnym wydaje się utworzenie kierunku studiów inżynierskich, który byłby odpowiedzią na zapotrzebowanie nie tylko polskich służb takich jak Policja czy Służba Więzienna, lecz również w muzealnictwie, archeologii czy jako wsparcie procesów cywilnych i gospodarczych w zakresie badania autentyczności dokumentów czy oceny wiarygodności świadków. Podczas pierwszych dwóch semestrów studenci zdobędą podstawową wiedzę z zakresu kryminalistyki, jak również niezbędną podstawę z zakresu przedmiotów inżynierskich. Podczas kolejnych pięciu semestrów studenci mają możliwość pogłębienia wcześniej zdobytej wiedzy, a wybierając przedmioty obieralne mogą kształtować swój profil edukacyjny i umiejętności praktyczne na potrzeby rynku pracy, gdyż przedmioty obieralne są opracowywane we współpracy z interesariuszami zewnętrznymi.

  Ścieżki kształcenia – zakres w języku polskim oraz w języku angielskim (w przypadku studiów pierwszego stopnia, o ile występują) :
 • Analityka kryminalistyczna: Absolwent posiada kompetencje z zakresu nauk przyrodniczych, toksykologii oraz nowoczesnej analityki wykorzystywanej w laboratoriach kryminalistycznych, toksykologicznych i diagnostycznych. Absolwenci będą posiadali wiedzę o profilu chemiczno-biologicznym oraz będą się mogli wykazać znajomością ultraczułych metod analitycznych. Umożliwi to współpracę z laboratoriami dysponującymi odpowiednim sprzętem oraz stworzy znacznie lepsze perspektywy zatrudnienia, nie tylko w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym czy szkolnictwie, ale także w firmach biotechnologicznych, konsorcjach typu "Biocentrum" i wyższych uczelniach oraz instytutach badawczych w kraju i w Europie. (PL)
  Forensic Analytics: the graduate has competence in the field of natural science, toxicology and modern analytics used in the forensic, toxicological and diagnostic laboratories. The graduates will have knowledge within the chemical-biological profile, and will be able to demonstrate knowledge of ultra-high-sensitivity analytical methods. This will allow them to collaborate with laboratories possessing the appropriate equipment. The competences acquired will create much better employment prospects for the graduates, not only in the chemical and pharmaceutical industry or educational institutions, but also in biotechnology companies, consortia of the “Biocentre” type, universities and research institutes, both in Poland and Europe. (EN)
 • Ścieżki dyplomowania – zakres w języku polskim oraz w języku angielskim (w przypadku studiów pierwszego albo drugiego stopnia, o ile występują) :
 • Analityka śledcza: Absolwent posiada wiedzę i kompetencje w zakresie identyfikacji źródeł informacji przetwarzanych w krajowych i międzynarodowych systemach bazodanowych wspierających system bezpieczeństwa wewnętrznego RP. Zna kategorie i cel analizowania informacji przetwarzanych w rządowych rejestrach bazodanowych oraz systemach prowadzonych przez służby „policyjne”. Rozumie pojęcie koordynacji i informacji w obszarze bezpieczeństwa. Absolwent posiada praktyczne umiejętności w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania najnowszych zaawansowanych narzędzi analitycznych wspierających analizę informacji. Wiedza zostanie dodatkowo rozszerzona o umiejętności w zakresie eksploracji i wizualizacji danych. Nabyta wiedza da absolwentom umiejętności prawidłowego interpretowania informacji, w tym identyfikacji zagrożeń oraz bezpieczeństwa i ochrony danych, tematyki eksploracji i wizualizacji danych. Absolwent ścieżki będzie potrafił samodzielnie opracować dokumentację ochrony danych osobowych. Będzie znał wytyczne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego w zakresie tworzenia dokumentacji ochrony informacji niejawnych w procesie akredytacji systemów teleinformatycznych. (PL)
  Investigatory Analytics: the graduate has the knowledge and competence in the field of identifying the sources of information processed in the national and international database systems supporting the internal security system of the Republic of Poland. They will know the categories and objectives of analysing the information processed in the government database records and systems run by the "police" services. The graduates will understand the concept of coordination and information in the security areas. They will demonstrate practical skills connected with the correct and effective use of the latest advanced analytical tools supporting the information analysis. Their knowledge will be further developed by the skills related to data exploration and visualization. The acquired knowledge will provide the graduates with the skills of the proper interpretation of information, including the identification of risks, security and data protection, the problems related to data exploration and visualization. The graduate of this education path will be able to independently develop the documentation of personal data protection. He will know the guidelines issued by the Internal Security Agency and Military Counterintelligence Service for creating the documentation of the classified information protection in the process of accrediting the ICT systems. (EN)
 • Ogólne informacje o programie studiów

  Ogólne informacje związane z programem studiów (ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia, typowe miejsca pracy i możliwości kontynuacji kształcenia przez absolwentów) :

  Absolwent kierunku posiada wiedzę z zakresu:

  Podstaw taktyki i techniki kryminalistycznej, stosowanej informatyki śledczej, sposobów pozyskiwania, zabezpieczenia, badania oraz wykorzystywania śladów kryminalistycznych, w tym zwłaszcza śladów cyfrowych, identyfikacji zagrożeń dla bezpieczeństwa powszechnego i osobistego w tym w cyberprzestrzeni, ochrony informacji niejawnych, danych osobowych i pozyskiwania oraz analizy źródeł informacji. Ponadto absolwent kierunku legitymuje się niezbędną wiedzą z zakresu prawa, a także rozszerzoną wiedzą o sposobach działania organów ochrony prawnej i w zakresie środowiska technologii cyfrowych. Absolwent ścieżki związanej z analityką kryminalistyczną posiada gruntowną wiedzę o profilu chemiczno-biologicznym na bazie ultraczułych metod analitycznych, potrafią samodzielnie realizować zadania we współpracy z innymi zespołami.

  Absolwent potrafi:
  - poruszać się w środowisku nowoczesnych technologii informatycznych ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń i oprogramowania stosowanych w technice śledczej,
  - zaprojektować i wykonać narzędzia programowe dla zastosowań w zakresie informatyki śledczej,
  - zidentyfikować i zabezpieczyć miejsce zdarzenia kryminalistycznego, w tym zabezpieczyć ślady przy zastosowaniu właściwych technologii,
  - zidentyfikować i praktycznie wykorzystać źródła informacji OSINT,
  - rozpoznać i zneutralizować zagrożenia bezpieczeństwa środowiska sieciowego
  - zaprojektować i wykonać system bezpieczeństwa dla podmiotów gospodarczych oraz zapewnić jego właściwe funkcjonowanie,
  - opracować dokumentację bezpieczeństwa informacji, w tym dla niejawnych systemów teleinformatycznych
  - współpracować z organami ochrony prawnej uwzględniając specyfikę form i metod ich działania
  - prawidłowo sformułować przedmiot i przeprowadzić ekspertyzę kryminalistyczną w zakresie wybranej specjalności
  - dokonywać wyboru właściwych technik analitycznych i eksperymentalnych w celu rozwiązania problemu analitycznego
  - współpracować z różnymi specjalistami uzupełniających technik analitycznych

  Perspektywy zawodowe:
  Absolwenci mogą pracować jako analitycy danych, specjaliści od odzyskiwania danych, audytorzy, integratorzy technologii, pracownicy kancelarii tajnych, a także technicy kryminalistyczni i pracownicy laboratoriów kryminalistycznych, chemicznych, farmaceutycznych, biotechnologicznych, funkcjonariusze i pracownicy cywilni służb państwowych. Ponadto absolwenci mogą być zatrudniani jako specjaliści z zakresu bezpieczeństwa i bezpieczeństwa cyfrowego.

  Miejsca pracy:
  Banki, firmy ubezpieczeniowe, brokerskie i konsultingowe, instytucje przetwarzające dane osobowe, instytucje przetwarzające dane wrażliwe i niejawne, instytucje bezpieczeństwa publicznego, jednostki zarządzające infrastrukturą krytyczną oraz organy wymiaru sprawiedliwości, przemysł chemiczny, farmaceutyczny czy szkolnictwo, firmy biotechnologiczne, konsorcja typu “biocentrum” oraz wyższe uczelnie, czy instytuty badawcze.

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów wniosków z analizy wyników monitoringu karier zawodowych studentów i absolwentów :

  Konstruując kierunek Nowoczesne technologie w Kryminalistyce brano pod uwagę losy absolwentów współpracujących wydziałów (Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Humanistycznego oraz Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji który pełni wiodącą rolę merytoryczną), które wskazują na bardzo dobrą ich pozycję na rynku. Przykładowo dla wydziału IET bardzo duży odsetek (ponad 80%) studentów stwierdza, że drugi raz wybraliby te same studia, bardzo niski odsetek (kilka procent) nie podejmuje pracy po zakończeniu studiów (najczęściej z różnych powodów losowych). Tworzony Kierunek niewątpliwie rozszerzy ofertę AGH o absolwentów z bardzo poszukiwanymi kompetencjami na rynku, którzy (bazując na dotychczasowej historii wszystkich współtworzących kierunek wydziałów) powinni również bardzo szybko znaleźć miejsce na rynku pracy.

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów wymagań i zaleceń komisji akredytacyjnych, w szczególności Polskiej Komisji Akredytacyjnej i środowiskowych komisji akredytacyjnych :

  Zdecydowana większość kierunków prowadzonych na Wydziałach IEiT, IMIC i WH posiadają akredytację, kierunki nie posiadające akredytacji zostały niedawno utworzone. W szczególności na WIET kierunki Elektronika i Telekomunikacja, Elektronika, Teleinformatyka i Informatyka przechodziły w ostatnich miesiącach 2018 roku akredytację. Teleinformatyka otrzymała akredytację z wyróżnieniem, na ocenę pozostałych kierunków oczekujemy. Doświadczenia zdobyte podczas przygotowywania dokumentacji a także zalecenia otrzymane dla innych kierunków po wizycie PKA zostały twórczo zaadaptowane do potrzeb tworzenia nowego kierunku.

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów przykładów dobrych praktyk :

  - Dużą wagę przywiązuje się do szerokiej oferty przedmiotów obieralnych, łącznie z ciekawymi przedmiotami społecznymi i humanistycznymi oraz przedmiotami obcojęzycznymi z UBPO AGH.
  - Na wydziałach i na Uczelni były i są realizowane są programy w konkursie POWER, dzięki którym dydaktycy mają możliwość otrzymać dofinansowanie za rozszerzenie i poprawę swoich modułów, a także zdobyć nowe kompetencje np. dotyczące nowatorskich metod nauczania.
  - Wielu prowadzących jest bardzo otwartych na potrzeby studentów oraz na umożliwienie im rozwoju, chętnie znajdując czas na konsultacje nawet poza regularnymi godzinami spotkań.
  - Pełnomocnicy Dziekana ds. Kierunku w sposób otwarty i kompetentny opiekuje się studentami, pomaga rozwiązywać ich problemy i czuwa całościowo nad jakością kształcenia.
  - Osoby odpowiedzialne za moduły oraz kierownictwo jest w ciągłym kontakcie z organami studenckimi, np. WRSS i z chęcią podejmują wszelkie działania na rzecz umożliwienia bezproblemowego zdobywania wiedzy przez studentów.

  Informacja na temat współdziałania w zakresie przygotowania programu studiów z interesariuszami zewnętrznymi, w szczególności stowarzyszeniami i organizacjami zawodowymi, społecznymi :

  Zespół opracowujący program studiów przed rozpoczęciem prac przeprowadził ankietę wśród potencjalnych pracodawców, której wyniki zostały wzięte pod uwagę w trakcie opracowania siatki godzin oraz efektów kształcenia. Ankiety zostały opracowane m.in. przez następujących interesariuszy: Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencja Wywiadu, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Algotech. Wszyscy interesariusze wyrazili chęć potencjalnego zatrudnienia absolwentów kierunku.

  Warunki rekrutacji na studia:
  Opis kompetencji oczekiwanych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia:

  Osoba chętna do podjęcia studiów powinna wykazywać zainteresowanie nowoczesnymi technologiami, a w szczególności związanymi z informatyką śledczą. Dodatkowym atutem będzie zainteresowanie i praktyka, choćby amatorska w dziedzinie programowania.

  Warunki rekrutacji, z uwzględnieniem laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, a także laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich :

  Przewiduje się postępowanie zgodne ze statutem AGH, tworzenie listy rankingowej na podstawie wyników maturalnych z przedmiotów matematyka lub fizyka lub informatyka, a także innych aspektów (jak uczestnictwo w olimpiadach). Próg przyjęcia będzie ustalany przez komisję rekrutacyjną.

  Przewidywany limit przyjęć na studia wraz ze wskazaniem minimalnej liczby osób przyjętych, warunkującej uruchomienie edycji studiów :
  Minimalna liczba studentów: 50
  Maksymalna liczba studentów: 60

  Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach
  zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 124 ECTS
  zajęć z zakresu nauk podstawowych właściwych dla danego kierunku studiów 36 ECTS
  zajęć o charakterze praktycznym, kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć laboratoryjnych, projektowych, praktycznych i warsztatowych 76 ECTS
  zajęć podlegających wyborowi przez studenta (w wymiarze nie mniejszym niż 30% liczby punktów ECTS koniecznych do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi kształcenia) 65 ECTS
  zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne 72 ECTS
  zajęć z języka obcego 5 ECTS
  praktyk zawodowych 4 ECTS
  zajęć związanych z prowadzoną w Uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów, w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na danym poziomie, z uwzględnieniem udziału studentów w zajęciach przygotowujących do prowadzenia działalności naukowej lub udziału w tej działalności (dotyczy tylko studiów o profilu ogólnoakademickim) 109 ECTS
  zajęć kształtujących umiejętności praktyczne w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na danym poziomie (dotyczy tylko studiów o profilu praktycznym) 0 ECTS

  Praktyki zawodowe

  Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych:

  Obowiązkową praktykę zawodową po 3-im r. studiów, która powinna trwać co najmniej 4 tyg. (1 miesiąc), wprowadzono aby jak najlepiej przygotować do pracy przyszłych inżynierów kierunku Nowoczesne technologie w kryminalistyce.
  Praktyki zawodowe odbywają się w trakcie wakacji letnich (tj. po zakończeniu 6 semestru). Student ma obowiązek realizacji 120 godz. (4 ECTS) w ramach zajęć praktycznych w wybranym podmiocie, który realizuje projekty inżynierskie bądź badawczo-rozwojowe w zakresie IT obejmujących aspekty kryminalistyki. Rekrutacja odbywa się zgodnie z regulaminem studiów AGH – na odpowiednim formularzu student zgłasza chęć odbycia praktyki w danej firmie/instytucji; po otrzymaniu akceptacji realizuje praktykę, której wyniki będą podsumowane w zaświadczeniu od pracodawcy, zawierającym opis wymaganych efektów kształcenia.

  Szczegółowe zasady realizacji programu studiów ustalone przez Dziekana Wydziału (tzw. zasady studiowania)

  Zasady wpisu na kolejny semestr:

  Par. 17 Regulaminu Studiów AGH dokładnie określa zasady wpisu na kolejny semestr:
  https://samorzad.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2017/12/regulamin_studiow_pierwszego_i_drugiego_stopnia_w_agh_pazdziernik_2017.pdf

  Zasady wpisu na kolejny semestr studiów w ramach tzw. dopuszczalnego deficytu punktów ECTS :

  Par. 17 Regulaminu Studiów AGH dokładnie określa zasady wpisu na kolejny semestr w ramach tzw. dopuszczalnego deficytu punktów ECTS:
  https://samorzad.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2017/12/regulamin_studiow_pierwszego_i_drugiego_stopnia_w_agh_pazdziernik_2017.pdf

  Dopuszczalny deficyt punktów ECTS:
  15
  Organizacja zajęć w ramach tzw. bloków zajęć:

  Nie dotyczy.

  Semestry kontrolne:
  5, 7
  Warunki odbywania indywidualnego programu studiów:

  Par. 9 Regulaminu Studiów AGH dokładnie określa zasady indywidualizacji procesu kształcenia:
  https://samorzad.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2017/12/regulamin_studiow_pierwszego_i_drugiego_stopnia_w_agh_pazdziernik_2017.pdf

  Warunki realizacji praktyk zawodowych, w tym w szczególności system kontroli praktyk i ich zaliczania :

  Obowiązkowa praktyka zawodowa na studiach stacjonarnych I stopnia trwa co najmniej cztery tygodnie i jest integralną częścią planu studiów. Odbywa się w czasie letniej przerwy wakacyjnej, po 6 semestrze studiów Nowoczesne technologie w kryminalistyce. Dokładny przedział czasowy jest określony co rok zarządzeniem Rektora AGH i ujęty w dokumencie „Organizacja roku akademickiego”. Studenci studiów stacjonarnych powinni uzyskać zaliczenie praktyki po wakacjach, w czasie sesji poprawkowej. Organizacja praktyk jest koordynowana przez Opiekuna Praktyk Studenckich dla kierunku Informatyka. Na Wydziale dostępna jest procedura obsługi praktyk dostępna na stronie: http://www.iet.agh.edu.pl/pl/studenci/procedury/praktyka/.

  Zasady obieralności modułów zajęć:

  W ramach przedmiotów obieralnych student powinien uzyskać 65 punktów ECTS w całym cyklu kształcenia. Moduł ten obejmuje:
  a) ścieżkę kształcenia 53 ECTS (wybraną po zaliczeniu drugiego semestru i kontynuowaną w kolejnych);
  b) jeden z dwóch przedmiotów: Psychologia wpływu społecznego lub Inżynieria społeczna (3 ECTS, semestr siódmy);
  c) jeden z dwóch przedmiotów: Organizacje uczące się i zarządzanie wiedzą lub Psychologia przedsiębiorczości (3 ECTS, semestr siódmy);
  d) przedmiot fakultatywny z UBPO (2 ECTS, semestr siódmy);
  e) przedmiot fakultatywny w języku obcym z UBPO (4 ECTS, semestr siódmy).
  Ostatni semestr studiów jest w całości obieralny.
  Dodatkowo student realizuje praktykę zawodową w wybranym miejscu.

  Zasady obieralności ścieżek kształcenia, ścieżek dyplomowania lub specjalności albo kwalifikacji na nie :

  Student wybiera jedną z dwóch ścieżek kształcenia po zaliczeniu drugiego semestru studiów i kontynuuje jej realizację w kolejnych semestrach.

  Warunki i wymagania związane z przygotowaniem projektów dyplomowych i prac dyplomowych oraz realizacją procesu dyplomowania :

  Par. 25 i 26 Regulaminu Studiów AGH dokładnie określają zasady przygotowania projektów dyplomowych oraz dyplomowania:
  https://samorzad.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2017/12/regulamin_studiow_pierwszego_i_drugiego_stopnia_w_agh_pazdziernik_2017.pdf

  Student przygotowuje pracę w ramach Pracowni Projektowej realizowanej na 6 i 7 semestrze oraz Projektu Inżynierskiego realizowanego na 7 semestrze. Projekt Inżynierski prowadzony jest przez promotora pracy, natomiast Pracownia Projektowa jest prowadzona przez doświadczonych pracowników naukowych, którzy dbają o sam proces tworzenia projektu dyplomowego.

  Zasady ustalania ogólnego wyniku ukończenia studiów:

  Par. 27 Regulaminu Studiów AGH dokładnie określa zasady ustalania ogólnego wyniku ukończenia studiów:
  https://samorzad.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2017/12/regulamin_studiow_pierwszego_i_drugiego_stopnia_w_agh_pazdziernik_2017.pdf

  Inne wymagania związane z realizacją programu studiów wynikające z Regulaminu studiów albo innych przepisów obowiązujących w Uczelni:

  Brak