Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy prawa karnego
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HNKT-1-104-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Nowoczesne technologie w kryminalistyce
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
Krassowski Krzysztof (k@krassowski.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem kursu jest wprowadzenie studentów do problematyki prawa karnego materialnego – w tym w do podstawowych pojęć ogólnych w jego zakresie, problematyki przestępstwa, winy, środków wyłączajacych bezprawność czynu, kary oraz do wybranych typów przestępstw z części szczególnej kodeksu karnego, wybranych adekwatnie dla kierunku studiów.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu prawa karnego materialnego NKT1A_W08 Odpowiedź ustna
M_W002 Zna i rozumie główne instytucje i konstrukcje z zakresu prawa karnego materialnego - przestępstwo, winę, okoliczności wyłączające bezprawność czynu oraz karę NKT1A_W08 Odpowiedź ustna
M_W003 Zna i umie scharakteryzować poszczególne typy przestępstw w zakresie adekwatnym dla kierunku studiów. NKT1A_W08 Odpowiedź ustna
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi posługiwać się literaturą, orzecznictwem sądowym oraz bazami danych. NKT1A_U10, NKT1A_U11 Odpowiedź ustna
M_U002 Potrafi stosować przepisy karne z uwzględnieniem ich szerokiego kontekstu - filozoficznego, politycznego, społecznego, oraz ekonomicznego. NKT1A_U10, NKT1A_U11 Odpowiedź ustna
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Posiada zdolność do pogłębiania wiedzy i nadążania za zmianami przepisów prawnych. NKT1A_K04 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu prawa karnego materialnego + + - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie główne instytucje i konstrukcje z zakresu prawa karnego materialnego - przestępstwo, winę, okoliczności wyłączające bezprawność czynu oraz karę + + - - - - - - - - -
M_W003 Zna i umie scharakteryzować poszczególne typy przestępstw w zakresie adekwatnym dla kierunku studiów. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi posługiwać się literaturą, orzecznictwem sądowym oraz bazami danych. - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi stosować przepisy karne z uwzględnieniem ich szerokiego kontekstu - filozoficznego, politycznego, społecznego, oraz ekonomicznego. - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Posiada zdolność do pogłębiania wiedzy i nadążania za zmianami przepisów prawnych. - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 81 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 24 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
 1. Zagadnienia wprowadzające

  Przedstawienie i omówienie problematyki nauki prawa karnego i nauk pokrewnych, Ustawa karna, jej budowa i stosowanie oraz zasady obowiązywania

 2. Przestępstwo

  Zagadnienia ogólne i definicja przestępstwa, ustawowe znamiona przestępstwa, strona przedmiotowa przestępstwa, strona podmiotowa i podmiot przestępstwa, formy popełnienia przestępstwa oraz zbieg przestępstw.

 3. Wina

  Przedstawienie i omówienie problematyki winy i jej form – pojęcie winy, okoliczności uchylające oraz umniejszające winę, kontratypy.

 4. Okoliczności wyłączające bezprawność czynu

  Przedstawienie i omówienie problematyki obrony koniecznej i stanu wyższej konieczności.

 5. Kara

  Przedstawienie i omówienie pojęcia kary i jego istoty, celów i funkcji kary, wymiaru kary, katalogu kar, środków karnych, środków probacyjnych oraz środków zabezpieczających.

 6. Charakterystyka wybranych typów przestępstw

  Przedstawienie i omówienie wybranych typów przestępstw z części szczególnej kodeksu karnego

Ćwiczenia audytoryjne (15h):

Tematyka kolejnych zajęć ćwiczeń audytoryjnych jest związana z materiałem omawianym podczas wykładu.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład i ćwiczenia – zaliczenie w formie odpowiedzi ustnej.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa wynika z oceny odpowiedzi ustnej Studenta oraz fakulatywnie jej:
- podniesienia o pół oceny w przypadku aktywnego udziału w dyskusjach na ćwiczeniach, odnotowanego formalnie przez prowadzącego
- obniżenia o pół oceny w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności Studenta na więcej niż jednych ( 1 ) ćwiczeniach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prezentacje audytoryjne w zakresie zagadnień zleconych indywidualnie przez prowadzącego

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowa wiedza z zakresu nauk społecznych na poziomie licealnym,

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Podstawowa:
1. L. Gardocki, Prawo Karne, Wydanie 20, Warszawa 2017 r.
2. R. Stefański (red.) Prawo Karne. Komentarz, Wydanie 4, Warszawa 2017 r.

Uzupełniająca:
3. A. Marek, V. Konarska-Wrzosek, Prawo karne, Wydanie 19, CH Beck Warszawa 2019 r.
4. A. Marek, J. Lachowski, Prawo karne. Zarys problematyki, Warszawa 2018;
5. M. Bojarski (red.) Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna, Warszawa 2017 r.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

K. Krassowski, I. Sołtyszewski, M. Bednarek, Criminalistical expertise in the sexual crime cases. [in]: Criminalistics and forensic examination: science, studies, practice VI – Corporate Study. Vilnius 2009

U. Szymańska, E. Zębek, K. Krassowski, Application of criminalistics to the environmental protection. [in]: Criminalistics and forensic examination: science, studies, practice VI – Corporate Study. Vilnius 2009

K. Krassowski, The challenge of information – application of modern technologies for crime prevention and maintenance of public safety, IX International Scientific – Practical Conference “Criminalistics and Forensic Examination: Science, Studies, Practice”, Vol. II, Vilnius / Kharkov 2013

K. Krassowski, Zbrodnia (niemal) doskonała – czyli rzecz o trudnych relacjach przestępców, organów ścigania i technologii, Edukacja Prawnicza 6(162)/2015

P. Chodak, K. Krassowski, T. Wierzchowski, How, for what, when and in which direction to explore corruption – new model of study in reality of civilization of information in XXI century, Teka Komisj Prawniczej PAN w Lublinie, Vol. XI, No. 2, 2018

Informacje dodatkowe:

Brak