Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Społeczeństwo-technologia-nauka
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HNKT-1-105-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Nowoczesne technologie w kryminalistyce
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. Afeltowicz Łukasz (afeltovicz@gmail.com)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Wykład ma na celu zapoznanie uczestników ze stanem badań w obszarze studiów nad nauką i technologią (Science and technology studies). Szczególny nacisk zostanie położony na wpływ czynników społecznych, kulturowych i politycznych na funkcjonowanie systemów technologicznych, w tym tych związanych z bezpieczeństwem, jak również zwrotny wpływ, jaki nauka i technologia wywierają na zachowania ludzi, praktyki społeczne oraz różnego rodzaju instytucje i organizacje.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student wie jak funkcjonują instytucje i organizacje społeczne w obszarze bezpieczeństwa indywidualnego i narodowego. Posiada wiedzę na temat czynników ryzyka charakterystycznych dla rozwiniętych społeczeństw i systemów gospodarczych wynikających z postępu naukowo technologicznego. NKT1A_W08 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student umie wykorzystywać wiedzę na temat rozwoju technologicznego, funkcjonowania instytucji oraz organizacji społecznych dla identyfikowania źródeł ryzyka i zagrożeń. NKT1A_U11 Egzamin
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość znaczenia czynników społecznych, kulturowych i politycznych w obszarze bezpieczeństwa. NKT1A_K04, NKT1A_K02 Egzamin
M_K002 Rozumie, że innowacje technologiczne wpływają na kulturę, relacje społeczne i procesy polityczne, a tym samym mogą prowadzić do sprzeciwu społecznego. NKT1A_K04, NKT1A_K02 Egzamin
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student wie jak funkcjonują instytucje i organizacje społeczne w obszarze bezpieczeństwa indywidualnego i narodowego. Posiada wiedzę na temat czynników ryzyka charakterystycznych dla rozwiniętych społeczeństw i systemów gospodarczych wynikających z postępu naukowo technologicznego. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student umie wykorzystywać wiedzę na temat rozwoju technologicznego, funkcjonowania instytucji oraz organizacji społecznych dla identyfikowania źródeł ryzyka i zagrożeń. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość znaczenia czynników społecznych, kulturowych i politycznych w obszarze bezpieczeństwa. + - - - - - - - - - -
M_K002 Rozumie, że innowacje technologiczne wpływają na kulturę, relacje społeczne i procesy polityczne, a tym samym mogą prowadzić do sprzeciwu społecznego. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 8 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
 1. Moduł 1. Wprowadzenia do STS

  Pierwsza część wykładów ma na celu zapoznanie uczestników ze stanem badań w obszarze studiów nad nauką i technologią (Science and technology studies). Omówione zostaną:
  - czynniki sukcesu współczesnej nauki i inżynierii
  - wzalejemne relacje między nauką i techniką a społęczeństwami w perspektywie historycznej
  - wpływ czynników społecznych, kulturowych i politycznych na naukę i technikę: perspektywa współczesna
  - wpływ technologii i nauki na współczesne społeczeństwo
  - nieprzewidziane konsekwencję rozwoju naukowego i technologicznego: prespektywa socjologii ryzyka
  - dynamika rozwoju nauki i technologii: perspektywa bliskiej przyszłości

 2. Moduł 2. STS wobec wyzwań cywilizacyjnych w kontekście bezpieczeństwa osobistego i narodowego

  Druga część wykładu skupi się na wybranych obszarach STS związanych z tematyką przestępczości oraz bezpieczeństwa, w tym zagadnieniami cywilizacyjnymi.
  Oprócz kwestii cyberbezpieczeństwa, działań typu active measures, nowych form przestępczości i zagrożeń terrorystycznych, omówione zostaną zagadnienia związane z globalnymi rynkami finansowymi, zagrożeniami epidemiologicznymi, konfliktami międyznarodowymi, terroryzmem w kontekście rozwoju technologicznego. Wykład zamknie omówienie zjawiska solucjonizmu.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Przewidziane są trzy terminy egzaminu:
I termin – test wielokrotnego wyboru (przy obliczaniu oceny uwzględniana będzie ewentualna aktywność podczas wykładów)
II termin – egzamin ustny
III termin – egzamin ustny

Uwaga: przyłapanie na próbie oszustwa podczas I podejścia skutkuje utratą II i III podejścia.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa z I podejścia obliczana jest na podstawie wyniku kolokwium (test wyboru, 20 pytań), podczas którego można zdobyć od 0 do 20 pkt. Podchodzący do egzaminu mogą korzystać z własnych, odręcznych notatek. Fotokopie notatek i wydruki są zabronione.

Dodatkowo uczestnicy wykładu mają możliwość zdobycia do 10 pkt. za aktywny udział w dyskusjach i ćwiczeniach (1 pkt. na wykład). Aktywność oceniana jest na końcowym wykładzie.

20 pkt. stanowi 100% skali.

II i III podejście będzą mieć postać egzaminu ustnego. Student otrzyma cztery pytania. Punkty za aktywność nie będą uwzględniane przy II i III podejściu.

Uwaga: przyłapanie na próbie oszustwa podczas I podejścia skutkuje utratą II i III podejścia.

Skala ocen zgodna z obowiązującą w AGH.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nd

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Beck, U. (2002). Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności.
Bijker, W. E., Hughes, T. P., & Pinch, T. J. (Eds.). (1989). The social construction of technological systems: New directions in the sociology and history of technology. MIT press.
Gorman, M. E., Tweney, R. D., Gooding, D. C., & Kincannon, A. P. (2004). Scientific and technological thinking. Psychology Press.
Hackett, E. J., Amsterdamska, O., Lynch, M., & Wajcman, J. (2008). The handbook of science and technology studies (No. 3rd). The MIT Press.
Latour, B. (1987). Science in action: How to follow scientists and engineers through society. Harvard university press.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Łukasz Afeltowicz. 2011. Laboratoria w działaniu. Innowacja technologiczna w świetle antropologii nauki, Warszawa: Wydawnictwo Oficyna Naukowa.
Łukasz Afeltowicz. 2012. Modele, artefakty, kolektywy, Seria Monografie FNP, Toruń: Wydawnictwo UMK.
Łukasz Afeltowicz, Krzysztof Pietrowicz. 2013. Maszyny społeczne. Wszystko ujdzie, o ile działa, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Łukasz Afeltowicz. 2007. Czy technika pozbawia nas pracy? Bezrobocie technologiczne w perspektywie teorii aktora-sieci, Studia Socjologiczne nr 1 (184): 107-126.
Łukasz Afeltowicz, Krzysztof Pietrowicz. 2008. Koniec socjologii jaką znamy, czyli o maszynach społecznych i inżynierii socjologicznej, Studia Socjologiczne nr 3 (190): 43-73.
Łukasz Afeltowicz. 2013. Od eksperymentów psychologicznych do komputerowych symulacji odkryć naukowych – wprowadzenie do kognitywnych studiów nad nauką i technologią, Studia Metodologiczne nr 31: 221-255.
Łukasz Afeltowicz. 2016. Performatywność: w jaki sposób ekonomia współtworzy przedmiot swoich badań, Studia Metodologiczne nr 36: 199-232, doi: 10.14746/sm.2016.36.10.

Informacje dodatkowe:

brak