Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy postępowania karnego
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HNKT-1-106-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Nowoczesne technologie w kryminalistyce
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Krassowski Krzysztof (kkr@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem kursu jest wprowadzenie studentów do problematyki procesu karnego – w tym w do podstawowych pojęć w jego zakresie, przesłanek i zasad procesowych, czynności procesowych oraz czynności dowodowych, dowodów i środków przymusu w procesie karnym, a także dostarczenie wiedzy o przebiegu procesu karnego – postępowania przygotowawczego oraz sądowego.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada wiedzę o podstawowych pojęciach, żródłach, zasadach i funkcjach oraz modelach postępowania karnego NKT1A_W08 Odpowiedź ustna
M_W002 Posiada wiedzę w zakresie dopuszczalności procesu karnego, jego uczestników oraz ról procesowych i zdolności procesowej, a także systemu i ustroju organów procesu karnego. NKT1A_W08 Odpowiedź ustna
M_W003 Posiada wiedzę o czynnościach procesowych, czynnościach dowodowych oraz dowodach i środkach przymusu w procesie karnym NKT1A_W08 Odpowiedź ustna
M_W004 Posiada wiedzę z zakresu przebiegu postępowania karnego - postępowania przygotowawczego oraz sądowego NKT1A_W08 Odpowiedź ustna
M_W005 Posiada wiedzę z zakresu zagadnień współpracy międzynarodowej w sprawach karnych NKT1A_W08 Odpowiedź ustna
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi ocenić znaczenie norm prawnych dla praw i obowiązków uczestników procesu oraz sformułować własne poglądy w zakresie praktyki stosowania prawa NKT1A_U10, NKT1A_U11 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie zasady i przebieg procesu karnego oraz specyfikę działania organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, dzięki czemu może efektywnie współpracować z tymi organami. NKT1A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę o podstawowych pojęciach, żródłach, zasadach i funkcjach oraz modelach postępowania karnego + + - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę w zakresie dopuszczalności procesu karnego, jego uczestników oraz ról procesowych i zdolności procesowej, a także systemu i ustroju organów procesu karnego. + + - - - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę o czynnościach procesowych, czynnościach dowodowych oraz dowodach i środkach przymusu w procesie karnym + + - - - - - - - - -
M_W004 Posiada wiedzę z zakresu przebiegu postępowania karnego - postępowania przygotowawczego oraz sądowego + + - - - - - - - - -
M_W005 Posiada wiedzę z zakresu zagadnień współpracy międzynarodowej w sprawach karnych + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi ocenić znaczenie norm prawnych dla praw i obowiązków uczestników procesu oraz sformułować własne poglądy w zakresie praktyki stosowania prawa - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie zasady i przebieg procesu karnego oraz specyfikę działania organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, dzięki czemu może efektywnie współpracować z tymi organami. - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 89 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 7 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
 1. Zagadnienia wstępne

  Pojęcia prawa karnego procesowego oraz postępowania karnego. Funkcje prawa karnego procesowego. Modele procesu karnego. Źródła prawa karnego procesowego oraz zakres jego obowiązywania

 2. Dopuszczalność procesu karnego, jego uczestnicy i organy

  Warunki dopuszczalności procesu karnego, jego uczestnicy i ich role procesowe, przedstawiciele procesowi i zdolność procesowa, a także system i zasady ustrojowe organów procesu karnego.

 3. Czynności procesowe

  Pojęcie oraz systematyka czynności procesowych ( Dział IV KPK ). Przegląd czynności procesowych. Porządek, terminy i dokumentowanie czynności procesowych

 4. Czynności dowodowe i dowody

  Poglądy na pojęcie dowodu w procesie karnym. Zagadnienia ogólne oraz przegląd czynności dowodowych ( Dział V KPK ).

 5. Środki przymusu

  Zatrzymanie, środki zapobiegawcze, list gończy, list żelazny, kary porządkowe i zabezpieczenie majątkowe ( Dział VI KPK )

 6. Postępowanie przygotowawcze

  Zagadnienia ogólne, wszczęcie postępowania, śledztwo i dochodzenie, nadzór prokuratora, czynności sądowe, akt oskarżenia ( Dział VII KPK )

 7. Postępowanie sądowe

  Wstępna kontrola aktu oskarżenia, postępowanie przed sądem I instancji – zagadnienia rozprawy głównej i wyrokowania, postępowanie odwoławcze, system środków zaskarżenia ( Działy VIII i IX KPK )

 8. Współpraca międzynarodowa w sprawach karnych

  Regulacje prawne oraz instytucje umożliwiające i określające współpracę międzynarodową w sprawach karnych

Ćwiczenia audytoryjne (15h):

Tematyka kolejnych zajęć ćwiczeń audytoryjnych jest związana z materiałem omawianym podczas wykładu.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład i ćwiczenia – zaliczenie w formie odpowiedzi ustnej.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa wynika z oceny odpowiedzi ustnej Studenta oraz fakulatywnie jej:
- podniesienia o pół oceny w przypadku aktywnego udziału w dyskusjach na ćwiczeniach, odnotowanego formalnie przez prowadzącego
- obniżenia o pół oceny w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności Studenta na więcej niż jednych ( 1 ) ćwiczeniach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prezentacje audytoryjne w zakresie zagadnień zleconych indywidualnie przez prowadzącego

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowa wiedza z zakresu nauk społecznych na poziomie licealnym,

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Podstawowa:
1. S. Waltoś, P. Hofmański, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2018
2. J. Skorupka (red), Proces karny, Warszawa 2018;

Uzupełniająca
3. A. Sakowicz (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2018.
4. D. Świecki (red), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. I-II, Warszawa 2018;
5. C. Kulesza, P. Starzyński, Postępowanie karne. Wyd. 2, Warszawa 2018
6. K. Dudka, H. Paluszkiewicz, Postępowanie karne, Wolters Kluwer 2017

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

I. Sołtyszewski, K. Krassowski, M. Bednarek, Propozycja rozwiązań legislacyjnych dotycząca biegłego sądowego na tle unormowań w innych krajach. [w]: Kryminalistyka i inne nauki pomostowe w postępowaniu karnym ( red. Kasprzak J., Młodziejowski B. ), Olsztyn 2009

S. Jastrzębowska, A. Ostrowska, K. Krassowski, Evidence based on examination of illegible signatures; [in]: 10th International Symposium on Forensic Sciences: Criminalistics and forensic medicine aspects of suicides; Bratislava 2011

I. Sołtyszewski, K. Krassowski, E. Gruza. Możliwości wykorzystania badań przesiewowych w praktyce śledczej; Prokuratura i Prawo 12/2012

I. Sołtyszewski, K. Krassowski, Expert witness in the new model of criminal proceedings in Poland, [w]: XI Criminalistics and Forensic Science: science, studies and practice, Vilnius 2015

K. Krassowski, Zbrodnia (niemal) doskonała – czyli rzecz o trudnych relacjach przestępców, organów ścigania i technologii, Edukacja Prawnicza 6(162)/2015

K. Krassowski, Site Examination as a Source of Information Regarding Incidents Causing Threat to Public Safety, Law and Forensic Science Vol. 9, 2015(1)

Informacje dodatkowe:

Brak