Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Chemia
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HNKT-1-206-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Nowoczesne technologie w kryminalistyce
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. Smoluch Marek (smoluch@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Kurs będzie obejmował podstawy chemii nieorganicznej w formie wykładów, ćwiczeń laboratoryjnych i seminaryjnych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna podstawową terminologię, pojęcia i prawa chemii a w szczególności: - pierwiastki chemiczne oraz podstawową klasyfikację związków i reakcji chemicznych - ma wiedzę z zakresu podstawowych obliczeń w chemii Zapoznał się z elementami analizy jakościowej i ilościowej NKT1A_W06 Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Zna podstawowe operacje i procesy realizowane w praktyce laboratoryjnej oraz zapoznał się z elementami analizy jakościowej i ilościowej NKT1A_W06 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Poznał elementy współczesnej teorii budowy atomów i cząsteczek a w szczególności: strukturę elektronową atomów i związek układu okresowego z właściwościami chemicznymi pierwiastków oraz wiązanie chemiczne w ujęciu Lewisa, a także zna elementy fizykochemii, w tym przede wszystkim: charakterystykę podstawowych stanów materii, podstawy teorii roztworów elektrolitów i nieelektrolitów, podstawowe pojęcia i prawa kinetyki chemicznej i katalizy,równowagi w roztworach elektrolitów; aktywność; elementy elektrochemii NKT1A_W06 Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_W004 Zna podstawowe właściwości najważniejszych pierwiastków chemicznych w tym, formy występowania w Przyrodzie oraz sposoby ich otrzymywania, podstawowe właściwości fizyczne i chemiczne najważniejszych pierwiastków oraz zna ogólne właściwości najważniejszych grup związków chemicznych. NKT1A_W06 Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi przewidywać właściwości chemiczne pierwiastków na podstawie struktury elektronowej powłoki walencyjnej atomów, wskazywać najbardziej prawdopodobne drogi zachodzenia reakcji pomiędzy związkami chemicznymi, a także czytać ze zrozumieniem podstawowe teksty chemiczne i posługiwać się poprawną terminologią. NKT1A_U09 Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Umie zastosować się do podstawowych zasad bezpieczeństwa związanych z używaniem substancji chemicznych, a także posługiwać się podstawowym sprzętem laboratoryjnym i przeprowadzać podstawowe operacje i procesy w laboratorium chemicznym wraz z obliczeniami im towarzyszącymi. NKT1A_U09 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych NKT1A_K01 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
75 30 0 30 0 0 15 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna podstawową terminologię, pojęcia i prawa chemii a w szczególności: - pierwiastki chemiczne oraz podstawową klasyfikację związków i reakcji chemicznych - ma wiedzę z zakresu podstawowych obliczeń w chemii Zapoznał się z elementami analizy jakościowej i ilościowej + - - - - + - - - - -
M_W002 Zna podstawowe operacje i procesy realizowane w praktyce laboratoryjnej oraz zapoznał się z elementami analizy jakościowej i ilościowej + - + - - - - - - - -
M_W003 Poznał elementy współczesnej teorii budowy atomów i cząsteczek a w szczególności: strukturę elektronową atomów i związek układu okresowego z właściwościami chemicznymi pierwiastków oraz wiązanie chemiczne w ujęciu Lewisa, a także zna elementy fizykochemii, w tym przede wszystkim: charakterystykę podstawowych stanów materii, podstawy teorii roztworów elektrolitów i nieelektrolitów, podstawowe pojęcia i prawa kinetyki chemicznej i katalizy,równowagi w roztworach elektrolitów; aktywność; elementy elektrochemii + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna podstawowe właściwości najważniejszych pierwiastków chemicznych w tym, formy występowania w Przyrodzie oraz sposoby ich otrzymywania, podstawowe właściwości fizyczne i chemiczne najważniejszych pierwiastków oraz zna ogólne właściwości najważniejszych grup związków chemicznych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi przewidywać właściwości chemiczne pierwiastków na podstawie struktury elektronowej powłoki walencyjnej atomów, wskazywać najbardziej prawdopodobne drogi zachodzenia reakcji pomiędzy związkami chemicznymi, a także czytać ze zrozumieniem podstawowe teksty chemiczne i posługiwać się poprawną terminologią. + - + - - + - - - - -
M_U002 Umie zastosować się do podstawowych zasad bezpieczeństwa związanych z używaniem substancji chemicznych, a także posługiwać się podstawowym sprzętem laboratoryjnym i przeprowadzać podstawowe operacje i procesy w laboratorium chemicznym wraz z obliczeniami im towarzyszącymi. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych + - + - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 162 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 75 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 60 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
Wykłady

Podstawowe pojęcia i prawa chemii. Historia budowy atomu. Układ okresowy pierwiastków. Budowa cząsteczek. Wiązania chemiczne. Właściwości związków nieorganicznych i kompleksowych. Reakcje chemiczne. Kinetyka chemiczna. Podstawy termodynamiki. Elementy termochemii. Elektrochemia.

Ćwiczenia laboratoryjne (30h):
Laboratoria

Miareczkowanie alkacymetryczne, kompleksometryczne. Analiza kationów i anionów I. Analiza kationów i anionów II. Chemia związków koordynacyjnych. Kinetyka reakcji chemicznych. Elektrochemia.

Zajęcia seminaryjne (15h):
Seminaria

Stechiometria, dysocjacja, hydroliza, pH roztworów, iloczyn rozpuszczalności, rozpuszczalność, stężenia, przeliczanie stężeń, rozcieńczanie roztworów, utlenianie, redukcja, stopień utlenienia, reakcje redoks.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej wzbogaconej, w miarę możliwości, o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia.
 • Zajęcia seminaryjne: W trakcie zajęć seminaryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem, dobierając odpowiednie narzędzia oraz korzystając ze wskazówek prowadzącego zajęcia.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie zaliczeń z ćwiczeń seminaryjnych oraz ćwiczeń laboratoryjnych. Egzamin – I termin w formie pisemnej. Pozostałe terminy – zasady będą zdefiniowane na pierwszym wykładzie. Zasady zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych oraz seminariów zostaną podane na pierwszych zajęciach.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Zalecane uczęszczanie na wykłady, egzamin tylko z treści poruszanych na wykładach.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Zajęcia obowiązkowe. Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostanie zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zasady odrabiania zajęć będą podane na pierwszym wykładzie. Zaliczenie wszystkich ćwiczeń niezbędne do przystąpienia do egzaminu.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Zajęcia obowiązkowe zakończone kolokwium, którego zaliczenie jest niezbędne do przystąpienia do egzaminu.
Sposób obliczania oceny końcowej:

OK= 0.5Egz + 0.25Lab + 0.25Sem
OK – ocena końcowa
Egz – ocena z egzaminu
Lab – ocena z ćwiczeń laboratoryjnych
Sem – ocena z ćwiczeń seminaryjnych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W uzasadnionych przypadkach (choroba, pobyt w szpitalu, poważne zdarzenie losowe) student może odrobić opuszczone ćwiczenie, po uzgodnieniu warunków i terminu z Koordynatorem przedmiotu a następnie z osobą prowadzącą ćwiczenie, pod warunkiem, że istnieje taka możliwość (ćwiczenie jeszcze się odbywa).

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Bielański A – Podstawy Chemii Nieorganicznej
2. Pazdro KM, Rola-Noworyta A – Akademicki zbiór zadań z chemii ogólnej.
3. Śliwa A – Obliczenia chemiczne – zbiór zadań z chemii ogólnej i analitycznej nieorganicznej.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak