Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ustrój organów ochrony prawnej
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HNKT-1-208-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Nowoczesne technologie w kryminalistyce
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
Krassowski Krzysztof (k@krassowski.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem kursu jest wprowadzenie studentów do problematyki ustroju wybranych organów państwowych, ich klasyfikacji oraz roli jako instytucji i organów ochrony prawnej, a także samej istoty i form ochrony porządku prawnego.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony prawnej oraz zasady funkcjonowania systemu ochrony prawnej. NKT1A_W08 Odpowiedź ustna
M_W002 Zna ustrój i rozumie rolę poszczególnych organów i instytucji ochrony prawnej w kontekście całego systemu ochrony prawnej. NKT1A_W08 Odpowiedź ustna
M_W003 Zna i rozumie specyfikę ochrony wybranych praw i wolności w kontekście systemu organów ochrony prawnej. NKT1A_W08 Odpowiedź ustna
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi prawidłowo wskazać organ właściwy dla ochrony naruszonych praw oraz środki służące takiej ochronie. NKT1A_U11 Odpowiedź ustna
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Umie samodzielnie podążać za zmianami prawa w przedmiotowym zakresie dla utrzymania optymalnego poziomu świadomości prawnej w sferze ustroju organów ochrony prawnej. NKT1A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony prawnej oraz zasady funkcjonowania systemu ochrony prawnej. + + - - - - - - - - -
M_W002 Zna ustrój i rozumie rolę poszczególnych organów i instytucji ochrony prawnej w kontekście całego systemu ochrony prawnej. + + - - - - - - - - -
M_W003 Zna i rozumie specyfikę ochrony wybranych praw i wolności w kontekście systemu organów ochrony prawnej. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi prawidłowo wskazać organ właściwy dla ochrony naruszonych praw oraz środki służące takiej ochronie. - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Umie samodzielnie podążać za zmianami prawa w przedmiotowym zakresie dla utrzymania optymalnego poziomu świadomości prawnej w sferze ustroju organów ochrony prawnej. - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 85 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
 1. Zagadnienia wprowadzające

  Przedstawienie i omówienie pojęcia, przedmiotu, rodzajów oraz funkcji ochrony prawnej. Klasyfikacja organów państwowych.

 2. Trubunały

  Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Stanu

 3. Organy wymiaru sprawiedliwości

  Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne, sądy wojskowe, organy quasi-sądowe

 4. Organy ścigania – Prokuratura

  Prokuratura powszechna i wojskowa

 5. Pozostałe organy ścigania i organy ochrony bezpieczeństwa

  Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służba Celno – Skarbowa, Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa, Instytut Pamięci Narodowej, Agencja Wywiadu, Straż Miejska, pozostałe organy ścigania i ochrony bezpieczeństwa.

 6. Organy Obsługi prawnej

  Adwokatura, Radcowie Prawni, Notariat, Doradcy podatkowi, Rzecznicy patentowi, pozostałe organy obsługi prawnej

 7. Organy kontroli państwowej i ochrony praw

  Najwyższa Izba Kontroli, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Urząd Ochrony Danych Osobowych, Rzecznik Praw Obywatelskich, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pozostałe organy ochrony praw.

Ćwiczenia audytoryjne (15h):

Tematyka kolejnych zajęć ćwiczeń audytoryjnych jest związana z materiałem omawianym podczas wykładu.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład i ćwiczenia – zaliczenie w formie odpowiedzi ustnej.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa wynika z oceny odpowiedzi ustnej Studenta oraz fakulatywnie jej:
- podniesienia o pół oceny w przypadku aktywnego udziału w dyskusjach na ćwiczeniach, odnotowanego formalnie przez prowadzącego
- obniżenia o pół oceny w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności Studenta na więcej niż jednych ( 1 ) ćwiczeniach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prezentacje audytoryjne w zakresie zagadnień zleconych indywidualnie przez prowadzącego

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowa wiedza z zakresu nauk społecznych na poziomie licealnym,

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Podstawowa:
1. J. Bodio, G. Borkowski, T. Demendecki, Ustrój organów ochrony prawnej. Część szczegółowa, Warszawa 2015
2. S. Serafin, B. Szmulik, Organy ochrony prawnej RP. Wydanie 2, Warszawa 2010

Uzupełniająca:
3. T. Demendecki, Ustrój Organów Ochrony Prawnej. Wybór źródeł. Akty normatywne. Orzecznictwo, Warszawa 2010

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

K. Krassowski, I. Sołtyszewski, Perspectives of biometrics in the activities of State agencies, [in]: 8th International Symposium on Forensic Science, Bratislava 2007

K. Krassowski, Koncepcja systemu integracji i interaktywnej wymiany informacji między organami ochrony prawnej a społecznością lokalną, [w:] Władza w prawie ( red. Majer P., Kowalczyk M. ), Olsztyn 2014

K. Krassowski, Regulatory framework enabling international Police cooperation in the European Union [in]: XI Criminalistics and Forensic Science: science, studies and practice, Vilnius 2015

Informacje dodatkowe:

Brak