Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wprowadzenie do informatyki śledczej
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HNKT-1-209-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Nowoczesne technologie w kryminalistyce
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Faber Łukasz (faber@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot wprowadza w szerokie zagadnienie informatyki śledczej i analizy dowodowej w zakresie systemów plików, pamięci operacyjnej i ruchu sieciowego.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna konstrukcję systemów plików, pamięci i ruchu sieciowego w stopniu pozwalającym na ich analizę. NKT1A_W04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Zna podstawowe artefakty w systemach Windows, Linux, macOS, Android i iOS. NKT1A_W04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi przeprowadzić analizę dowodową w zakresie systemów plików, pamięci operacyjnej i ruchu sieciowego. NKT1A_U04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie, jakie konsekwencje mogą mieć dane pozyskane w ramach analizy dowodowej. NKT1A_K02 Egzamin
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna konstrukcję systemów plików, pamięci i ruchu sieciowego w stopniu pozwalającym na ich analizę. + - + - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe artefakty w systemach Windows, Linux, macOS, Android i iOS. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi przeprowadzić analizę dowodową w zakresie systemów plików, pamięci operacyjnej i ruchu sieciowego. + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie, jakie konsekwencje mogą mieć dane pozyskane w ramach analizy dowodowej. + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 110 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

 1. Zbieranie cyfrowych danych dowodowych.
 2. Artefakty w systemach Windows, Linux Windows, Linux, macOS.
 3. Artefakty w systemach mobilnych Android i iOS.
 4. Analiza pamięci operacyjnej.
 5. Analiza systemów plików.
 6. Analiza ruchu sieciowego.

Ćwiczenia laboratoryjne (30h):

 1. Metody zbierania danych do analizy
 2. Analiza pamięci operacyjnej
 3. Analiza systemów plików
 4. Analiza ruchu sieciowego
 5. Analiza artefaktów użytkownika
 6. Analiza systemów mobilnych
 7. Przygotowanie własnej analizy dowodowej.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Laboratorium: średnia ocen z poszczególnych tematów laboratoriów.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ocen z laboratorium i egzaminu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach laboratoryjnych student może odrobić maksymalnie jedne zajęcia w innym terminie.
Nieusprawiedliwione nieobecności na laboratorium powodują brak zaliczenia przedmiotu.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Studenci powinni:

 • rozumieć budowę pamięci operacyjnej,
 • znać budowę prostego systemu plików (np. FAT, albo EXT2),
 • znać podstawy sieci.
Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 • Jason T. Luttgens, Matthew Pepe. “Incident Response & Computer Forensics, Third Edition.” 2014, McGraw-Hill Education.
 • Gerard Johansen. “Digital Forensics and Incident Response.” 2017, Packt Publishing.
 • Michael Hale Ligh & Andrew Case & Jamie Levy & Aaron Walters. “The Art of Memory Forensics”. 2014, John Wiley and Sons.
 • Bruce Nikkel. “Practical Forensic Imaging.” 2016, No Starch Press.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak