Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Algorytmy i struktury danych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HNKT-1-210-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Nowoczesne technologie w kryminalistyce
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Frankowski Marek (mfrankow@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi rodzinami algorytmów oraz powszechnie stosowanymi strukturami danych. Przedmiot wprowadza podstawy programowania obiektowego.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna i rozumie algorytmy służące do rozwiązywania klasycznych problemów informatyki. NKT1A_W05 Projekt,
Kolokwium
M_W002 Student zna i rozumie podstawowe założenia programowania obiektowego i rozdziału silnik aplikacji - interfejs. NKT1A_W05 Projekt,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi projektować i implementować algorytmy operujące na złożonych strukturach danych. NKT1A_U04, NKT1A_U06, NKT1A_U05, NKT1A_U07 Projekt,
Kolokwium
M_U002 Student potrafi dobierać metody i narzędzia dostępne online do postawionych problemów programowania obiektowego i obsługi złożonych danych. NKT1A_U06, NKT1A_U07 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi prezentować zagadnienia podstaw programowania obiektowego, komunikować zasady działania złożonych algorytmów oraz odnosić się do dokumentacji problemu i opisów złożonych typów danych. NKT1A_K04, NKT1A_K01, NKT1A_K02 Projekt,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
46 18 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie algorytmy służące do rozwiązywania klasycznych problemów informatyki. + - + + - - - - - - -
M_W002 Student zna i rozumie podstawowe założenia programowania obiektowego i rozdziału silnik aplikacji - interfejs. + - + + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi projektować i implementować algorytmy operujące na złożonych strukturach danych. + - + + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi dobierać metody i narzędzia dostępne online do postawionych problemów programowania obiektowego i obsługi złożonych danych. + - + + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi prezentować zagadnienia podstaw programowania obiektowego, komunikować zasady działania złożonych algorytmów oraz odnosić się do dokumentacji problemu i opisów złożonych typów danych. + - + + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 89 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 46 godz
Przygotowanie do zajęć 14 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (18h):

1. Podstawy C# I (podstawy)
2. Podstawy C# II (funkcje)
3. Podstawy C# III (klasy)
4. Podstawy C# IV (klasy)
5. Podstawy programowania obiektowego (rozdział interfejs – silnik)
6. Kontenery (tablice i listy)
7. Dwuwymiarowe tablice i mapa (słownik)
8. Pliki tekstowe i wyjątki
9. Drzewa
10. Grafy I
11. Grafy II
12. Sortowanie I (różne algorytmy, porównanie czasu działania w różnych przypadkach danych,
implementacja na tablicach i listach)
13. Sortowanie II (jak wyżej)

Ćwiczenia laboratoryjne (14h):

Ćwiczenia laboratoryjne zgodne z tematyką wykładów w formie instrukcji wprowadzających z możliwością konsultacji z prowadzącym.

Ćwiczenia projektowe (14h):

Zadania projektowe zgodne z tematyką wykładów, będące kontynuacją instrukcji wprowadzających realizowanych na zajęciach laboratoryjnych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia projektowe: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Aby uzyskać zaliczenie należy:
zdobyć równo lub więcej niż 50% punktów z kartkówek
oraz
zdobyć równo lub więcej niż 50% punktów z zadań domowych

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena wyznaczana na podstawie regulaminu studiów z wagami – kartkówki 30% zadania domowe 70%.
Aktywność na laboratoriach i wykładach może dodać +5% z wybranej części
Poprawy ocen:
Na ostatnich zajęciach można poprawić jedną najgorzej napisaną kartkówkę oraz oddać jedno najniżej ocenione zadanie (ocena zostaje podmieniona na nową) UWAGA: brak innych form zaliczeń poprawkowych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecności:
Nieusprawiedliwione → 0 z kartkówki
Usprawiedliwione → możliwość nadrobienia kartkówki w terminie określonym przez prowadzącego zajęcia
Zadanie domowe należy oddać na platformie terminowo bez względu na nieobecność, w tym usprawiedliwioną – przypadki skrajne rozstrzyga prowadzący laboratorium

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Umiejętność programowania w dowolnym języku imperatywnym.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Darmowe pomoce dostępne online:
https://books.goalkicker.com/AlgorithmsBook/
https://books.goalkicker.com/CSharpBook/
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dotnet/csharp/

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak