Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wprowadzenie do kryminalistyki
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HNKT-1-211-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Nowoczesne technologie w kryminalistyce
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
Krassowski Krzysztof (k@krassowski.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem kursu jest wprowadzenie studentów do problematyki nauki kryminalistyki, jej genezy i miejsca w ramach nauk prawnokarnych, znaczenia i zastosowania w procesie wykrywczym, ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji nowych technologii, a także do problematyki realizacji czynności kryminalistycznych. Przedstawiony i omówiony zostanie dorobek kryminalistyki w zakresie wykrywania przestępstw i ustalania ich sprawców, uzyskiwania środków dowodowych, a także zapobiegania przestępstwom.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna i rozumie genezę, miejsce i znaczenie współczesnej kryminalistyki w procesie wykrywczym oraz w zapobieganiu przestępstwom NKT1A_W08, NKT1A_W09 Odpowiedź ustna
M_W002 Zna i rozumie problematykę identyfikacji kryminalistycznej oraz znaczenie sposobu działania sprawcy w procesie wykrywczym. NKT1A_W09 Odpowiedź ustna
M_W003 Zna i rozumie podstawowe zagadnienia oraz problemy z zakresu badań i szeroko rozumianych czynności kryminalistycznych oraz problematyki zapobiegania przestępczości NKT1A_W09 Odpowiedź ustna
M_W004 Zna i rozumie zarówno możliwości, jak też kontrowersje związane ze stosowaniem nowych technologii dla potrzeb procesu wykrywczego NKT1A_W09 Odpowiedź ustna
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi wskazać prawidłowo zastosowanie właściwych czynności kryminalistycznych oraz adekwatnych metod badań kryminalistycznych w procesie wykrywczym NKT1A_U10, NKT1A_U11 Odpowiedź ustna
M_U002 Potrafi wyrazić oraz uzasadnić własną opinię co do potrzeby zastosowania odpowiednich działań kryminalistycznych dla ustalenia charakteru i ewentualnego sprawcy przedstawianych zdarzeń mogących okazać się przestępstwem. NKT1A_U10, NKT1A_U11 Odpowiedź ustna
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Jest zdolny do samodzielnej współpracy z przedstawicielami organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości, a także pionów bezpieczeństwa w sektorze prywatnym, w zakresie zdarzeń leżących w sferze ich zainteresowania. NKT1A_K04 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie genezę, miejsce i znaczenie współczesnej kryminalistyki w procesie wykrywczym oraz w zapobieganiu przestępstwom + + - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie problematykę identyfikacji kryminalistycznej oraz znaczenie sposobu działania sprawcy w procesie wykrywczym. + + - - - - - - - - -
M_W003 Zna i rozumie podstawowe zagadnienia oraz problemy z zakresu badań i szeroko rozumianych czynności kryminalistycznych oraz problematyki zapobiegania przestępczości + + - - - - - - - - -
M_W004 Zna i rozumie zarówno możliwości, jak też kontrowersje związane ze stosowaniem nowych technologii dla potrzeb procesu wykrywczego + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wskazać prawidłowo zastosowanie właściwych czynności kryminalistycznych oraz adekwatnych metod badań kryminalistycznych w procesie wykrywczym - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wyrazić oraz uzasadnić własną opinię co do potrzeby zastosowania odpowiednich działań kryminalistycznych dla ustalenia charakteru i ewentualnego sprawcy przedstawianych zdarzeń mogących okazać się przestępstwem. - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest zdolny do samodzielnej współpracy z przedstawicielami organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości, a także pionów bezpieczeństwa w sektorze prywatnym, w zakresie zdarzeń leżących w sferze ich zainteresowania. - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 85 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
 1. Zagadnienia wprowadzające

  Nauka kryminalistyki – działania pre-kryminalistyczne, geneza kryminalistyki naukowej, spory o przedmiot i zakres nauki kryminalistyki, podstawowe pojęcia i rys historyczny, miejsce w ramach nauk prawnokarnych, interdyscyplinarny charakter kryminalistyki i jej relacje z innymi naukami. Definicje i funkcje kryminalistyki we współczesnym procesie wykrywczym oraz zasady działań kryminalistycznych.

 2. Identyfikacja kryminalistyczna

  Zagadnienia ogólne identyfikacji kryminalistycznej i jej pojęcie, identyfikacja człowieka jako szczególny przedmiot zainteresowania kryminalistyki, metody identyfikacji człowieka w kryminalistyce, zastosowania nowych technologii dla celów identyfikacji kryminalistycznej – aktualne możliwości i kontrowersje.

 3. Modus operandi i wersje kryminalistyczne

  Pojęcia modus operandi oraz wersji kryminalistycznej. Znaczenie modus operandi w procesie wykrywczym, systemy rejestracji modus operandi, formułowanie i weryfikacja wersji kryminalistycznych.

 4. Psychologia kryminalistyczna

  Przedmiot i zakres psychologii kryminalistycznej, podstawowe procesy i właściwości wpływające na formowanie się zeznań, rola i znaczenie psychologii zeznań.

 5. Nowe technologie w kryminalistyce

  Przedstawienie i omówienie nowych technologii w szerokim spektrum działań kryminalistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem technologii informacyjnych. Kryminalistyczne bazy danych jako wsparcie procesu wykrywczego

 6. Zapobieganie przestępstwom

  Profilaktyka i prewencja – pojęcia, środki zapobiegania przestępczości, strategie i programy realizowane w przedmiotowym zakresie. Rola współczesnej kryminalistyki w zapobieganiu przestępstwom.

 7. Ślady kryminalistyczne

  Pojęcie śladów kryminalistyczych i ich systematyka, przedstawienie i omówienie wybranych rodzajów śladów kryminalistycznych.

 8. Badania kryminalistyczne

  Systematyka, przedstawienie i omówienie podstawowych rodzajów współczesnych badań kryminalistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem badań śladów cyfrowych.

 9. Czynności kryminalistyczne – procesowe oraz techniczne

  Pojęcia czynności procesowo-kryminalistycznych oraz techniczno-kryminalistycznych, ich podstawy prawne, metodyka wykonywania oraz analizy wyników. Przedstawienie i omówienie wybranych czynności kryminalistycznych ze szczególnym uwzględnieniem kryminalistycznych oględzin miejsca zdarzenia.

Ćwiczenia audytoryjne (15h):

Tematyka kolejnych zajęć ćwiczeń audytoryjnych jest związana z materiałem omawianym podczas wykładu.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład i ćwiczenia – zaliczenie w formie odpowiedzi ustnej.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa wynika z oceny odpowiedzi ustnej Studenta oraz fakulatywnie jej:
- podniesienia o pół oceny w przypadku aktywnego udziału w dyskusjach na ćwiczeniach, odnotowanego formalnie przez prowadzącego
- obniżenia o pół oceny w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności Studenta na więcej niż jednych ( 1 ) ćwiczeniach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prezentacje audytoryjne w zakresie zagadnień zleconych indywidualnie przez prowadzącego

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowa wiedza z zakresu prawa karnego procesowego, a także prawa karnego materialnego.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Podstawowa:
1. J. Widacki (red.), Kryminalistyka, Wydanie 4, Warszawa 2018
2. B. Hołyst, Kryminalistyka, Wydanie 13, Warszawa 2017
3. G. Kędzierska (red.), W. Kędzierski (red.), Kryminalistyka, Szczytno 2011
4. J. Wójcikiewicz, Temida nad mikroskopem. Judykatura wobec dowodu naukowego 1993-2008, Toruń 2009

Uzupełniająca:
5. M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia praktyki śledczo-sądowej, Toruń 2009
6. J. Mazepa (red.), Vademecum technika kryminalistyki, Warszawa 2009

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

K. Krassowski, I. Sołtyszewski, Biometria–zarys problematyki, Problemy Kryminalistyki, 2006, Nr 254

K. Krassowski, Bazy danych – wspomaganie procesu wykrywczego [w]: Sołtyszewski I. (red.) Badania kryminalistyczne (wybrane aspekty), Olsztyn 2007

K. Krassowski, Monitoring wizyjny z punktu widzenia kryminalistyki. [w]: Prawo-Kryminalistyka-Policja. Księga pamiątkowa ofiarowana prof. Bronisławowi Młodziejowskiemu ( red. Kasprzak J., Bryk J. ) Szczytno 2008

J. Moszczyński, K. Krassowski, I. Sołtyszewski, Assessment of the age of forensic traces. [in]: 9th International Symposium on Forensic Science, Bratislava 2009

K. Krassowski, I. Sołtyszewski, M. Bednarek, Criminalistical expertise in the sexual crime cases. [in]: Criminalistics and forensic examination: science, studies, practice VI – Corporate Study. Vilnius 2009

I. Sołtyszewski, K. Krassowski, A. Niemcunowicz- Janica, Criminalistics and forensic medicine aspects of suicides [in]: 10th International Symposium on Forensic Sciences: Criminalistics and forensic medicine aspects of suicides; Bratislava 2011

I. Sołtyszewski, K. Krassowski, E. Gruza, Możliwości wykorzystania badań przesiewowych w praktyce śledczej; Prokuratura i Prawo 12/2012

K. Krassowski, The challenge of information – application of modern technologies for crime prevention and maintenance of public safety, IX International Scientific – Practical Conference “Criminalistics and Forensic Examination: Science, Studies, Practice”, Volume II, Vilnius / Kharkov 2013

K. Krassowski, Scientific evidence based on visual monitoring in the practice of investigative process 11th International Forensic Symposium in Bratislava ( stron ponad 200 ), Bratislava 2013

K. Krassowski, Identyfikacja biometryczna – nasz przyjaciel czy wróg ? [w:] Studia Prawnoustrojowe Nr 23 ( 2014 ), Olsztyn 2014

K. Krassowski., Perspectives regarding flow of information in the framework of investigative process, [in:] Criminalistics and Forensic Examination: Science, Studies and Practice, Volume I, Kharkiv 2014

K. Krassowski., Law enforcement databases arrangements and utilization: The current landscape, Law and Forensic Science, 2014, Volume 8

K. Krassowski., Kilka uwag o kryminalistyce w świecie informacji cyfrowej [w:] Studia Prawnoustrojowe, Olsztyn 2015

K. Krassowski, Regulatory framework enabling international Police cooperation in the European Union [in]: XI Criminalistics and Forensic Science: science, studies and practice, Vilnius 2015

Informacje dodatkowe:

Brak