Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Fizyka 2/2
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HNKT-1-303-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Nowoczesne technologie w kryminalistyce
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr inż. Szklarski Zbigniew (szkla@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem przedmiotu jest wykształcenie umiejętności opisu otaczającej rzeczywistości fizycznej za pomocą podstawowych praw i zasad. Student uzyskuje umiejętność rozumienia oddziaływań i zjawisk fizycznych oraz ich znaczenia w przyrodzie i technice, potrafi rozwiązywać proste zadania rachunkowe i jest przygotowany do podjęcia bardziej złożonych problemów technicznych w oparciu o prawa fizyki. Zajęcia w ramach modułu są prowadzone w formie wykładu i ćwiczeń rachunkowych oraz zajęć laboratoryjnych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student uzyskuje umiejętność rozumienia oddziaływań i zjawisk fizycznych oraz ich znaczenia w przyrodzie i technice. Dostrzega powiązania miedzy modelem teoretycznym a doświadczeniem fizycznym NKT1A_W02, NKT1A_K04, NKT1A_K01, NKT1A_U02 Aktywność na zajęciach
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie fizyki klasycznej, obejmującą: grawitację, elektryczność i magnetyzm, optykę, elementy fizyki współczesnej - atomu i ciała stałego, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych występujących w przyrodzie i ich zastosowań w technice. NKT1A_W02, NKT1A_W01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umie zastosować odpowiednie prawa i zasady fizyczne do rozwiązywania zagadnień z grawitacji, elektryczności i magnetyzmu, optyki oraz elementów fizyki współczesnej - atomu i ciała stałego. NKT1A_U03, NKT1A_U02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Udział w dyskusji
M_U002 Zdobywa matematyczne podstawy opisu zjawisk fizycznych, zna przykłady zastosowania rachunku wektorowego, różniczkowego i całkowego w fizyce. NKT1A_U02, NKT1A_U01 Egzamin,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna
M_U003 Potrafi szukać informacji z literatury przedmiotu i innych źródeł; potrafi dokonywać ich interpretacji i zastosować je do rozpatrywanego problemu, a także formułować i uzasadniać wynikające stąd wnioski. NKT1A_U02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna
M_U004 Student potrafi konsekwentnie i logiczne rozumować i interpretować poznane prawa fizyczne w zastosowaniu do napotkanych problemów fizycznych i inżynierskich. NKT1A_U02, NKT1A_U01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Odpowiedź ustna
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się; dostrzega konieczność wykształcenia umiejętności posługiwania się narzędziami matematycznymi w opisie zjawisk fizycznych. Ma również świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera, w tym jej wpływ na środowisko, i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje. NKT1A_K04, NKT1A_K01, NKT1A_K02 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
71 28 22 21 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student uzyskuje umiejętność rozumienia oddziaływań i zjawisk fizycznych oraz ich znaczenia w przyrodzie i technice. Dostrzega powiązania miedzy modelem teoretycznym a doświadczeniem fizycznym + + + - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie fizyki klasycznej, obejmującą: grawitację, elektryczność i magnetyzm, optykę, elementy fizyki współczesnej - atomu i ciała stałego, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych występujących w przyrodzie i ich zastosowań w technice. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie zastosować odpowiednie prawa i zasady fizyczne do rozwiązywania zagadnień z grawitacji, elektryczności i magnetyzmu, optyki oraz elementów fizyki współczesnej - atomu i ciała stałego. - + + - - - - - - - -
M_U002 Zdobywa matematyczne podstawy opisu zjawisk fizycznych, zna przykłady zastosowania rachunku wektorowego, różniczkowego i całkowego w fizyce. - + + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi szukać informacji z literatury przedmiotu i innych źródeł; potrafi dokonywać ich interpretacji i zastosować je do rozpatrywanego problemu, a także formułować i uzasadniać wynikające stąd wnioski. - + + - - - - - - - -
M_U004 Student potrafi konsekwentnie i logiczne rozumować i interpretować poznane prawa fizyczne w zastosowaniu do napotkanych problemów fizycznych i inżynierskich. - + + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się; dostrzega konieczność wykształcenia umiejętności posługiwania się narzędziami matematycznymi w opisie zjawisk fizycznych. Ma również świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera, w tym jej wpływ na środowisko, i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje. - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 173 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 71 godz
Przygotowanie do zajęć 35 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Inne 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (28h):

1. Grawitacja.
Siły centralne, prawa Keplera, Wielkości charakteryzujące pole grawitacyjne: natężenie, energia potencjalna, potencjał, strumień. Prawo Gaussa i przykłady jego zastosowań.
Energia grawitacyjna kuli. Przyspieszenie grawitacyjne, wahadło Foucaulta.
2. Elektrostatyka.
Zasada zachowania ładunku, prawo Coulomba, zasada superpozycji. Natężenie pola, ciągły rozkład ładunku, prawo Gaussa w elektrostatyce. Operatory: gradient, dywergencja, rotacja. Twierdzenie Ostrogradskiego-Gaussa. Potencjał pola i jego związek z natężeniem pola. Dipol elektryczny. Pojemność, dielektryki, kondensatory.
3. Prąd stały.
Ogniwa galwaniczne, prąd elektryczny i prawo Ohma. Przewodnictwo elektryczne w metalach i półprzewodnikach – elementy struktury pasmowej ciała stałego. SEM – siła elektromotoryczna i opór wewnętrzny. Prawa Kirchoffa. Obwód RC.
4. Pole magnetyczne.
Wektor indukcji pola magnetycznego, siła Lorentza, doświadczenie Thomsona, efekt Halla, cyklotron. Siła elektrodynamiczna. Dipol magnetyczny. Prawa: Ampera, Biota-Savarta, Gaussa dla magnetyzmu. Prawo Stokesa, rotacja pola magnetycznego. Materiały magnetyczne.
5. Indukcja elektromagnetyczna.
Prawo Faradaya, reguła Lenza, SEM indukcji oraz postać różniczkowa prawa Faradaya. Przykłady. Samoindukcja i indukcyjność. Obwód LC i RLC. Prawo Ampera-Maxwella. Równania Maxwella-podsumowanie.
6. Fale elektromagnetyczne.
Emisja, propagacja i detekcja fali elektro-magnetycznej, równanie falowe fali elektromagnetycznych w próżni. Fala elektromagnetyczna w ośrodku, energia fali, wektor Poyntinga. Widmo fal elektromagnetycznych, własności niektórych zakresów fal (UV, IR, fale radiowe). Pomiar prędkości światła, historia badań światła, teoria eteru i doświadczenie Michelsona-Morley’a. Elementy optyki geometrycznej – odbicie i załamanie światła, dyspersja.
7. Optyka falowa.
Zasada Huyghensa i Fermata. Dyfrakcja na pojedynczej szczelinie, wskazy. Doświadczenie Younga, siatka dyfrakcyjna, interferencja w cienkich warstwach. Polaryzacja, rozszczepienie światła.
8. Elementy fizyki współczesnej – kwanty.
Promieniowanie ciała doskonale czarnego – wyjaśnienie Plancka. Dualizm korpuskularno-falowy: fale materii, doświadczenie Daviessona-Germera, efekt fotoelektryczny i zjawisko Comptona. Zasada nieoznaczoności Heisenberga.
9. Atom.
Modele atomu, odkrycie jądra atomowego, model Bohra. Widma atomowe. Promieniowanie X, promieniotwórczość, rozpad promieniotwórczy i reakcje rozpadu. Emisja promieniowania. Inwersja obsadzeń – pompowanie optyczne. Akcja laserowa i własności promieniowania laserowego. Rodzaje laserów.
10. Równanie Schrödingera, studnie i bariery potencjału.
Uogólnienie hipotezy de Broglie’a, funkcja falowa materii. Poszukiwanie równania falowego. Rozwiązanie równania Schrödingera. Rozwiązanie dla cząsteczki swobodnej.
Nieskończona studnia potencjału. Skończona bariera potencjału, tunelowanie przez barierę potencjału. Zastosowania – STM, zjawisko tunelowania w mikroelektronice, kropki kwantowe.
11. Elementy fizyki ciała stałego.
Sieci krystaliczne, struktura pasmowa ciał stałych. Funkcja gęstości stanów. Model Kroeninga-Penney’a, masa efektywna. Przykłady struktur pasmowych ciał stałych.
12. Przewodnictwo elektryczne ciał stałych.
Własności elektryczne ciał stałych i ich struktura pasmowa. Półprzewodniki samoistne, domieszki i inne defekty. Ruchliwość i rozpraszanie nośników. Złącze n-p i jego zastosowanie, dioda i tranzystor.

Ćwiczenia audytoryjne (22h):

1. Grawitacja i elektrostatyka.
Siła centralna, pojęcia: pola, potencjału, energii potencjalnej, strumienia pola. Zachowawczość pola grawitacyjnego i elektrostatycznego. Praktyczna umiejętność obliczania gradientu funkcji skalarnej. Zastosowania prawa Gaussa w grawitacji i elektrostatyce. Kondensatory.
2. Indukcja elektromagnetyczna i fale elektromagnetyczne.
Zastosowanie prawa Faradaya i reguły Lenza, SEM indukcji oraz samoindukcja. Prawo Ampera-Maxwella. Równania fali elektromagnetycznej.
3. Optyka falowa.
Wyprowadzenie równania falowego z równań Maxwella. Konstrukcja obrazu interferencyjnego i dyfrakcyjnego. Rozwiązywanie prostych zadań związanych z naturą falową światła.
4. Promieniowanie ciała doskonale czarnego.
Rozwiązywanie zadań korzystając z prawa Wiena i Boltzmanna. Znaczenie koncepcji Plancka oraz Einsteina dla wyjaśnienia promieniowania ciała doskonale czarnego.
5. Dualizm korpuskularno-falowy.
Omówienie pojęcia kwantu promieniowania. Rozwiązywanie prostych zadań wykorzystujących pęd i energię fotonu. Wykształcenie umiejętności praktycznych wyjaśnienia i wykorzystania efektu fotoelektrycznego. Proste przykłady rachunkowe dla efektu Comptona.
6. Falowa natura materii.
Omówienie hipotezy de Broglie’a. Omówienie analogii fal materii do fal elektromagnetycznej. Zrozumienie zasady nieoznaczoności Heisenberga na przykładach. Wykorzystanie konsekwencji zasady nieoznaczoności dla czasu i energii.
7. Równanie Schrödingera .
Przeprowadzenie separacji zmiennych w równaniu Schrödingera. Przykładowe rozwiązania równania Schrödingera dla cząstki swobodnej oraz dla nieskończonej studni potencjału. Bariery potencjału i zjawisko tunelowania.
8. Atom wodoru w mechanice kwantowej.
Omówienie postulatów modelu Bohra dla atomu wodoru; kwantyzacja momentu pędu. Konsekwencje postulatów Bohra: skwantowane poziomy energetyczne. Liczby kwantowe, wartości własne energii dla atomu wodoru, operator pędu i momentu pędu w mechanice kwantowej,.
9. Przewodnictwo elektryczne ciał stałych – półprzewodniki i urządzenia półprzewodnikowe; elementy fizyki ciała stałego.
Przypomnienie charakterystyki izolatorów, metali i półprzewodników. Elementy struktury pasmowej ciał stałych, półprzewodniki samoistne i domieszkowane, temperaturowa zależność przewodnictwa elektrycznego. Złącze p-n, większościowe i mniejszościowe nośniki ładunku, prąd dyfuzji i unoszenia (dryfu), wybrane zastosowania półprzewodników – urządzenia półprzewodnikowe: złącze prostujące, tranzystor polowy FET.

Ćwiczenia laboratoryjne (21h):

0. Wyznaczanie niepewności pomiarowej
Wykształcenie praktycznej umiejętności analizy niepewności pomiaru wielkości prostych i złożonych, dla błędów systematycznych i przypadkowych; rozwiązywanie problemu związanego z zastosowaniem prawa przenoszenia błędów, metody różniczki zupełnej oraz pochodnej logarytmicznej. Obliczenie średniej i odchylenia standardowego; rozkład Gaussa. Proste przykłady regresji liniowej.1. Drgania harmoniczne sprężyny
Cel ćwiczenia: wyznaczenie współczynnika sprężystości sprężyny i modułu sztywności materiału sprężyny. Dyskusja i sprawdzenie wiadomości z teorii sprężystości i drgań.
1. Rezonans akustyczny (fala stojąca).
Cel ćwiczenia: Obserwacja powstawania rezonansu fal akustycznych w rurze Quinckego, pomiar prędkości dźwięku w gazach, wyznaczenie stosunku cp/cv, wyznaczenie liczby stopni swobody molekuł gazu. Dyskusja i sprawdzenie wiadomości z ruchu falowego, akustyki i termodynamiki gazów .
2. Temperaturowy współczynnik rezystancji.
Cel ćwiczenia: Poznanie zakresu stosowalności prawa Ohma. Wyznaczanie charakterystyk temperaturowych metalu, półprzewodnika (termistora) i opornika. Wyznaczenie TWR tych elementów.
Dyskusja i sprawdzenie wiadomości z przewodnictwa elektrycznego metali, półprzewodników i izolatorów.
3. Badanie zależności mocy użytecznej od obciążenia.
Cel ćwiczenia: Sprawdzenie prawa Ohma dla obwodu zamkniętego, wyznaczenie: rezystancji wewnętrznej, siły elektromotorycznej i mocy użytecznej.
Dyskusja i sprawdzenie wiadomości dotyczących obwodów elektrycznych prądu stałego.
4. Samoindukcja cewek.
Cel ćwiczenia: wyznaczenie współczynnika samoindukcji cewki poprzez pomiar impedancji dla prądu zmiennego i rezystancji dla prądu stałego. Dyskusja i sprawdzenie wiadomości dotyczących praw elektromagnetyzmu, w szczególności indukcji Faradaya.
5. Drgania elektromagnetyczne obwodu RLC.
Cel ćwiczenia: obserwacja przebiegów napięcia w obwodzie RLC. Wyznaczenie dekrementu tłumienia i oporu krytycznego.
Dyskusja i sprawdzenie wiadomości dotyczących drgań tłumionych i obwodów elektrycznych RLC.
6. Współczynnik załamania światła dla ciał stałych.
Cel ćwiczenia: wyznaczenie współczynnika załamania ciał stałych za pomocą mikroskopu metodą grubości pozornej.
Dyskusja i sprawdzenie wiadomości z optyki geometrycznej (zasada Fermata) i falowej.
7. Badanie zjawiska dyfrakcji i polaryzacji światła.
Cel ćwiczenia: obserwacja obrazu dyfrakcyjnego światła laserowego dla pojedynczej szczeliny. Wyznaczenie szerokości szczeliny. Poznanie zjawiska polaryzacji światła. Sprawdzanie prawa Malusa.
Dyskusja i sprawdzenie wiadomości z optyki falowo-korpuskularnej, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk interferencji, dyfrakcji, generowania akcji laserowej na przykładzie lasera gazowego i półprzewodnikowego.
8. Poziomy energetyczne atomu wodoru. Stała Rydberga.
Cel ćwiczenia: analiza spektralna widma wodoru otrzymanego w wyniku ugięcia na siatce dyfrakcyjnej. Wyznaczenie stałej Rydberga i energii jonizacji atomu wodoru.
Dyskusja i sprawdzenie wiadomości z podstaw fizyki atomowej, ze szczególnym uwzględnieniem wzbudzonych stanów atomowych i modelu atomu Bohra.
9. Badanie zależności mocy użytecznej od obciążenia.
Cel ćwiczenia: pomiar natężenia prądu w obwodzie i napięcia na oporności obciążenia w zależności od wartości oporności obciążenia, wyznaczenie mocy użytecznej w funkcji obciążenia, interpretacja uzyskanych wyników, wyliczenie oporności wewnętrznej źródła.
10. Wyznaczanie ruchliwości i koncentracji nośników prądu w półprzewodnikach metodą efektu Halla.
Cel ćwiczenia: zapoznanie się ze zjawiskiem Halla, wyznaczenie koncentracji i ruchliwości nośników.
Dyskusja i sprawdzenie wiadomości z elektromagnetyzmu, oddziaływania pola magnetycznego na ładunek (siła Lorentza), podstawowe pojęcia o półprzewodnikach samoistnych, domieszkowanych, ruchliwości i koncentracji nośników.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem. Kolokwia pisemne uzupełniają sposób oceny postępów studentów. Studenci mają możliwość skorzystania z konsultacji prowadzonych przez wykładowcę i prowadzących zajęcia, które pozwalają przedyskutować najważniejsze problemy związane ze zrozumieniem materiału wykładu i ćwiczeń. Studenci mają możliwość skorzystania z konsultacji prowadzonych przez wykładowcę i prowadzących zajęcia, które pozwalają przedyskutować najważniejsze problemy związane ze zrozumieniem materiału wykładu i ćwiczeń. Studenci mają możliwość skorzystania z konsultacji prowadzonych przez wykładowcę i prowadzących zajęcia, które pozwalają przedyskutować najważniejsze problemy związane ze zrozumieniem materiału wykładu i ćwiczeń.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład:
– Obecność obowiązkowa: Nie
– Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego. Udział w ponad 70 % wykładów będzie premiowany dodatkowymi punktami na egzaminie – zgodnie z ustaleniami na pierwszym wykładzie.
Ćwiczenia audytoryjne:
– Obecność obowiązkowa: Tak
– Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych oraz pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Ćwiczenia laboratoryjne:
– Obecność obowiązkowa: Tak
– Zasady udziału w zajęciach: studenci samodzielnie wykonują 6 doświadczeń fizycznych z listy według harmonogramu (oraz ćwiczenie 0) i przygotowują w trakcie zajęć sprawozdania z przebiegu ćwiczeń. Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych odbywa się na podstawie sprawozdań i kolokwium z teorii. Szczegółowe wymagania zawiera regulamin laboratorium (http://layer.uci.agh.edu.pl/labfiz/).

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć. Warunkiem koniecznym jest min. 80% obecności na zajęciach.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie oceny ze znajomości teorii oraz wykonania ćwiczenia i sprawozdania.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Do egzaminu z przedmiotu dopuszczane są jedynie osoby posiadające ocenę pozytywną (co najmniej 3.0) z ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych. Egzamin ma formę pisemną. Ocena końcowa obliczana jest zgodnie z regulaminem studiów, jako średnia ważona wszystkich ocen: egzaminu, zaliczenia z ćwiczeń audytoryjnych i laboratorium (5:3:2).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagana jest obecność na ćwiczeniach audytoryjnych (min. 80%). W uzasadnionych przypadkach (długotrwała choroba poświadczona zwolnieniem lekarskim) możliwe jest indywidualne uzgodnienie sposobu zaliczenia z prowadzącym zajęcia.
W przypadku oceny niedostatecznej z ćwiczeń audytoryjnych, przewidziane jest jeden termin zaliczenia poprawkowego, organizowanego po pierwszym terminie egzaminu.
Studentowi przysługuje dodatkowy termin zaliczenia poprawkowego z przygotowania teoretycznego do zajęć laboratoryjnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wymagana jest znajomość podstaw fizyki i matematyki w zakresie programu gimnazjum i liceum. Dodatkowo konieczne jest wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas realizacji przedmiotu Fizyka I oraz umiejętność wykorzystania rachunku różniczkowego i całkowego w stopniu elementarnym.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. J. Wolny, Podstawy fizyki, AGH Kraków, 20007
2. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy Fizyki, t.1-5, PWN Warszawawa, 2003
3. C. Kittel, Wstęp do Fizyki Ciała Stałego, PWN Warszawa 1975
4. E.M. Purcel, Elektryczność i Magnetyzm, PWN Warszawa 1973
5. R. Eisberg, R. Resnick, Fizyka kwantowa, PWN Warszawa 1983
6. Treść wykładu i dodatkowe materiały, w tym przykładowe zadania egzaminacyjne umieszczane na stronie internetowej przedmiotu.
7. Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych na stronie internetowej przedmiotu (http://layer.uci.agh.edu.pl/labfiz/).
8. A. Zięba, Pracownia Fizyczna, WFiTJ, Skrypt Uczelniany SU 1642, Kraków 2002

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

- Preparation and characterization of magnetic tunnel junctions for the STT-RAM and ST-oscillators application / W.Skowroński, T.Stobiecki, Z.Szklarski et al. // Workshop on Atomic & Molecular level devising 2011,
- Co nowego w spintronice? / T.Stobiecki, W.Skowroński, Z.Szklarski et al. // VI Krajowa Konferencja Nanotechnologii 2013

Informacje dodatkowe:

Studenci mają możliwość skorzystania z konsultacji prowadzonych przez wykładowcę i prowadzących zajęcia, które pozwalają przedyskutować najważniejsze problemy związane ze zrozumieniem materiału wykładu i ćwiczeń.