Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wprowadzenie do kryminologii
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HNKT-1-304-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Nowoczesne technologie w kryminalistyce
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
Krassowski Krzysztof (k@krassowski.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem kursu jest wprowadzenie studentów do problematyki nauki kryminologii, jej dorobku i miejsca w ramach nauk prawnokarnych. Przedstawiony i omówiony zostanie dorobek kryminologii w zakresie rozpoznawania zjawiska przestępstwa, badań nad przestępcą i pomiarów przestępczości, a także w zakresie badań związanych z ofiarą przestępstwa i źródłami lęku przed przestępczością. Odrębna uwaga zostanie poświęcona kwestiom społecznej reakcji na przestępczość i profilaktyki przestępczości.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna i rozumie znaczenie kryminologii jako nauki dla wyjaśniania zjawiska przestępczości, zna jej główne nurty oraz relację kryminologii z innymi naukami karnoprawnymi. NKT1A_W08 Odpowiedź ustna
M_W002 Zna i rozumie główne paradygmaty kryminologii NKT1A_W08 Odpowiedź ustna
M_W003 Zna podstawowe przedmioty zainteresowania kryminologii jako nauki oraz badań kryminologicznych, w tym wiktymologicznych NKT1A_W08 Odpowiedź ustna
M_W004 Zna i rozumie zagadnienia lęku przed przestępczością, społecznej reakcji na przestępczość oraz problematykę zapobiegania przestępczości z punktu widzenia kryminologii. NKT1A_W08 Odpowiedź ustna
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi prawidłowo interpretować i przetwarzać dane zawarte w statystykach przestępczości. NKT1A_U10, NKT1A_U11 Odpowiedź ustna
M_U002 Potrafi określić specyfikę wybranych zjawisk przestępczych, ich przyczyny i uwarunkowania oraz prognozować zjawiska przestępcze w podstawowym zakresie NKT1A_U10 Odpowiedź ustna
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Umie samodzielnie podążać za rozwojem badań oraz zmianami koncepcji w przedmiotowym zakresie, dla utrzymywania niezbędnego poziomu kompetencji z zakresu kryminologii. NKT1A_K04 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie znaczenie kryminologii jako nauki dla wyjaśniania zjawiska przestępczości, zna jej główne nurty oraz relację kryminologii z innymi naukami karnoprawnymi. + + - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie główne paradygmaty kryminologii + + - - - - - - - - -
M_W003 Zna podstawowe przedmioty zainteresowania kryminologii jako nauki oraz badań kryminologicznych, w tym wiktymologicznych + + - - - - - - - - -
M_W004 Zna i rozumie zagadnienia lęku przed przestępczością, społecznej reakcji na przestępczość oraz problematykę zapobiegania przestępczości z punktu widzenia kryminologii. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi prawidłowo interpretować i przetwarzać dane zawarte w statystykach przestępczości. - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi określić specyfikę wybranych zjawisk przestępczych, ich przyczyny i uwarunkowania oraz prognozować zjawiska przestępcze w podstawowym zakresie - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Umie samodzielnie podążać za rozwojem badań oraz zmianami koncepcji w przedmiotowym zakresie, dla utrzymywania niezbędnego poziomu kompetencji z zakresu kryminologii. - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 118 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 16 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 25 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
 1. Zagadnienia wprowadzające

  Nauka kryminologii – podstawowe pojęcia i rys historyczny, miejsce w ramach nauk prawnokarnych, interdyscyplinarność. Przestępstwo, przestępca, ofiara przestępstwa, przestępczość oraz społeczna reakcja na przestępstwo jako podstawowe przedmioty zainteresowania kryminologii.

 2. Przestępczość jako przedmiot badań kryminologicznych

  Pojęcia przestępczości ujawnionej, rzeczywistej i ciemnej liczby przestępczości. Rodzaje statystyk przestępczości i metody pomiaru przestępczości, Rozmiary, struktura i dynamika przestępczości w Polsce oraz wybranych krajach świata.

 3. Paradygmaty kryminologii

  Paradygmaty ( nurty ) kryminologii – kryminologia klasyczna, kryminologia neoklasyczna, kryminologia pozytywistyczna, kryminologia antynaturalistyczna.

 4. Przestępstwo i przestępca z punktu widzenia kryminologii

  Przestępstwo jako przedmiot zainteresowania kryminologii – kryminologiczne pojęcie przestępstwa. Przestępca jako przedmiot badań kryminologicznych. Koncepcje etiologii przestępczości – antropologiczne, biologiczne, psychologiczne oraz socjologiczne.

 5. Wiktymologia

  Pojęcie wiktymologii – ofiara przestępstwa jako przedmiot badań kryminologicznych. Rola ofiary w genezie przestępstwa, pojęcie przestępstwa bez ofiar, typologie ofiar przestępstwa.

 6. Lęk przed przestępczością

  Lęk przed przestępczością jako przedmiot badań kryminologicznych. i wiktymologii. Źródła lęku przed przestępczością i jego konsekwencje dla dla prawa karnego oraz wymiaru sprawiedliwości. Społeczne postawy wobec przestępczości.

 7. Teorie agresji i przemocy

  Teorie biologiczne, psychologiczne i społeczne.

 8. Społeczna reakcja na przestępczość i problematyka zapobiegania przestępczości

  Kontrola społeczna i jej narzędzia, Reakcje na przestępczość – sformalizowana oraz redukująca punitywność. Rola społeczeństwa w systemie zapobiegania przestępczości, Strategie działań zapobiegawczych oraz znaczenie środowiska w zapobieganiu przestępczości.

Ćwiczenia audytoryjne (15h):

Tematyka kolejnych zajęć ćwiczeń audytoryjnych jest związana z materiałem omawianym podczas wykładu.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład i ćwiczenia – zaliczenie w formie odpowiedzi ustnej.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa wynika z oceny odpowiedzi ustnej Studenta oraz fakulatywnie jej:
- podniesienia o pół oceny w przypadku aktywnego udziału w dyskusjach na ćwiczeniach, odnotowanego formalnie przez prowadzącego
- obniżenia o pół oceny w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności Studenta na więcej niż jednych ( 1 ) ćwiczeniach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prezentacje audytoryjne w zakresie zagadnień zleconych indywidualnie przez prowadzącego

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowa wiedza z zakresu prawa karnego materialnego a także procesu karnego.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Podstawowa:
1. B. Hołyst, Kryminologia. Wydanie 11, Warszawa 2016
2. M. Kuć, Kryminologia. Wydanie 3, Warszawa 2015
3. J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Gdańsk 2004

Uzupełniająca:
4. K. Krajewski (red.), Nauki penalne wobec problemów współczesnej przestępczości, Warszawa 2007
5. P. Zimbardo, Efekt Lucyfera, PWN, Warszawa 2008

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

K. Krassowski, The challenge of information – application of modern technologies for crime prevention and maintenance of public safety, IX International Scientific – Practical Conference “Criminalistics and Forensic Examination: Science, Studies, Practice”, Volume II, Vilnius / Kharkov 2013

K. Krassowski, Koncepcja systemu integracji i interaktywnej wymiany informacji między organami ochrony prawnej a społecznością lokalną, [w:] Władza w prawie ( red. Majer P., Kowalczyk M. ), Olsztyn 2014

K. Krassowski, Identyfikacja biometryczna – nasz przyjaciel czy wróg ? [w:] Studia Prawnoustrojowe Nr 23 ( 2014 ), Olsztyn 2014,

Informacje dodatkowe:

Brak