Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wprowadzenie do ekspertyzy kryminalistycznej
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HNKT-1-305-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Nowoczesne technologie w kryminalistyce
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
Chodak Paweł (pawelchodak@wp.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z obszarami kryminalistyki, do których należą m.in. analiza DNA, osmologia, identyfikacja NN zwłok czy zabezpieczanie mikrośladów. Zapoznanie z problematyką prowadzenia oględzin m.in. miejsc popełnienia przestępstwa. Kolejne obszar to badania biologiczne, fizykochemiczne i toksykologiczne, które w ostatnich latach przeszły prawdziwą rewolucję, w szczególności na polu aparatury badawczej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna i rozumie czym są badania biologiczne, w jaki sposób prowadzony jest proces ujawniania śladów biologicznych oraz czym jest ekspertyza biologiczna. NKT1A_W08 Odpowiedź ustna
M_W002 Zna i rozumie problematykę w zakresie identyfikacji NN zwłok i szczątków ludzkich oraz podstawy prawne związane z tą problematyką NKT1A_W09 Odpowiedź ustna
M_W003 Zna i rozumie zagadnienia związane z badaniami osmologicznymi, w tym sposoby zabezpieczania śladów zapachowych i sposobów ich identyfikacji. NKT1A_W10 Odpowiedź ustna
Umiejętności: potrafi
M_U001 Zna i rozumie pojęcia związane z fizykochemią kryminalistyczną, w tym mikroślady, występowanie, ujawnianie i badanie. NKT1A_U11 Odpowiedź ustna
M_U002 Potrafi podjąć działania związane z zabezpieczaniem śladów w miejscach popełnienia przestępstw oraz sposobów ich gromadzenia. NKT1A_U10 Odpowiedź ustna
M_U003 Potrafi prawidłowo przygotować założenia do przeprowadzenia ekspertyzy z zakresu chemiczno-toksykologicznych. NKT1A_U10 Odpowiedź ustna
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Jest przygotowany do podjęcia pracy w komórkach realizujących zadania z zakresu identyfikacji śladów, określania przyczyn ich powstawania, ustalania ich źródeł. Może pracować m.in. w służbach, instytucjach sądowych, ubezpieczycielach, placówkach naukowo-badawczych. NKT1A_K04 Odpowiedź ustna
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie czym są badania biologiczne, w jaki sposób prowadzony jest proces ujawniania śladów biologicznych oraz czym jest ekspertyza biologiczna. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie problematykę w zakresie identyfikacji NN zwłok i szczątków ludzkich oraz podstawy prawne związane z tą problematyką + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna i rozumie zagadnienia związane z badaniami osmologicznymi, w tym sposoby zabezpieczania śladów zapachowych i sposobów ich identyfikacji. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Zna i rozumie pojęcia związane z fizykochemią kryminalistyczną, w tym mikroślady, występowanie, ujawnianie i badanie. + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi podjąć działania związane z zabezpieczaniem śladów w miejscach popełnienia przestępstw oraz sposobów ich gromadzenia. + - - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi prawidłowo przygotować założenia do przeprowadzenia ekspertyzy z zakresu chemiczno-toksykologicznych. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest przygotowany do podjęcia pracy w komórkach realizujących zadania z zakresu identyfikacji śladów, określania przyczyn ich powstawania, ustalania ich źródeł. Może pracować m.in. w służbach, instytucjach sądowych, ubezpieczycielach, placówkach naukowo-badawczych. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
 1. Wprowadzenie do kryminalistyki

  Zapoznanie studentów z zakresem zadań i obszarów wchodzących w obszar kryminalistyki. Rys historyczny. Policyjne bazy danych w kryminalistyce. (3 godziny)

 2. Kryminalistyka a prawo

  Zapoznanie z krajowym systemem prawnym związanym z zagadnieniami kryminalistyki, w tym sposobem postępowania oraz procedurami przy wystąpieniu zdarzeń typu: pożary, przestępstwa, wypadki, katastrofy w ruchu lądowym i powietrznym. (3 godziny)

 3. Badania biologiczne

  Zapoznanie i omówienie poszczególnych rodzajów śladów biologicznych: krew; wydzieliny i wydaliny; włosy i sierść; kości; tkanka skórna; paznokcie i pazury; zęby; tkanki miękkie; ciałko szkliste; tkanki roślinne. (3 godziny)

 4. Ujawnianie i zabezpieczanie śladów biologicznych

  Zapoznanie ze sposobami ujawniania, zabezpieczania i przechowywaniem oraz analizą śladów biologicznych w kontekście prowadzonych spraw dowodowych w obszarze prawa karnego i cywilnego. (3 godziny)

 5. Zastosowanie polimorfizmu DNA w badaniach śladów biologicznych

  Zapoznanie z problematyką: budowa DNA, zasad wykonywania analizy DNA oraz stosowanymi metodami analizy. Bazy danych zawierających informacje o DNA. Działalność komercyjna. (3 godziny)

 6. Wprowadzenie do fizykochemii kryminalistycznej

  Zapoznanie z zakresem fizykochemii kryminalistycznej, omówienie zasad zabezpieczania śladów do badań fizykochemicznych, omówienie metod badawczych. Zapoznanie z pojęciem mikrośladów oraz mechanizmami ich powstawania, rodzajami oraz sposobami ujawniania i zabezpieczania. Analiza miejsc po pożarach i wybuchach. (3 godziny)

 7. Wprowadzenie do toksykologii sądowej

  Zapoznanie i omówienia znaczenia toksykologii, omówienie pojęć i definicji związanych z toksykologią. Wprowadzenie do trucizn, w tym klasyfikacja, opis działania, przemiany metaboliczne w organizmie, wzajemne oddziaływanie ksenobiotyków. (3 godziny)

 8. Wprowadzenie do ekspertyzy biologicznej

  Zapoznanie z procedurą wykonywania ekspertyzy biologicznej, w tym wprowadzenie i do rekonstrukcji przebiegu zdarzeń np. na podstawie śladów krwi. (3 godziny)

 9. Wprowadzenie do problematyki identyfikacji NN zwłok oraz szczątków ludzkich

  Zapoznanie z przepisami prawnymi regulującymi poruszaną problematykę. Wprowadzenie do metod medyczno-sądowych i kryminalistycznych ustalenia tożsamości zwłok i szczątków. Zapoznanie z procesem wymiany informacji i współpracy międzynarodowej oraz bazami danych. (3 godziny)

 10. Wprowadzenie do osmologii

  Charakterystyka badań osmologicznych, omówienie sposobów i metod zabezpieczania śladów zapachowych, opis przebiegu identyfikacji śladów zapachowych. Omówienie
  wartości dowodowej identyfikacji osmologicznej oraz ekspertyza osmologiczna. (3 godziny)

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie w formie ustnej.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa wynika ze średniej ocen uzyskanych z odpowiedzi ustnej podczas zaliczania wykładów.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W uzgodnieniu z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowa wiedza z zakresu nauk społecznych na poziomie licealnym.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

A. Denis Solodov, I. Sołtyszewski, Procedura identyfikacji ofiar katastrof masowych w Rosji, Czasopismo: Problemy Kryminalistyki, UWM, 2018

W. Achrem, I. Sołtyszewski, Wybrane aspekty metodyki ekspertyzy DNA, Czasopismo: Prokuratura i Prawo, UWM, 2017

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Brak

Informacje dodatkowe:

Brak