Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Analiza miejsca zdarzenia
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HNKT-1-306-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Nowoczesne technologie w kryminalistyce
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Wierzchowski Tomasz (tomasz.wierzchowski@post.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Kryminalistyczne badanie miejsca zdarzenia należy do najważniejszych czynności wykonywanych w ramach reakcji na zaistniałe przestępstwo i ma wpływ na cały proces wykrywczy. Prawidłowe, zgodne z najnowszymi osiągnięciami nauki postępowanie pozwala wykryć sprawcę, skutecznie zwalczać zapobiegać przestępczości. Tematem realizowanych zajęć będzie kryminalistyczne miejsce zdarzenia, zabezpieczenie śladów i metodyka procesu wykrywczego jako podstawowych czynności kryminalistycznych.
.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 student zna podstawowe regulacje prawne dotyczące postępowania dowodowego NKT1A_W08, NKT1A_W09, NKT1A_W10, NKT1A_W07 Aktywność na zajęciach
M_W002 student stosuje w praktyce przepisy prawne dotyczące postępowania dowodowego NKT1A_W08, NKT1A_W09, NKT1A_W10, NKT1A_W07 Aktywność na zajęciach
M_W003 student zna i rozróżnia czynności procesowo-kryminalistyczne - oględziny, przesłuchanie, przeszukanie NKT1A_W08, NKT1A_W09, NKT1A_W10, NKT1A_W07 Aktywność na zajęciach
M_W004 student zna zasady przygotowywania ekspertyzy sądowej i jej ocenę NKT1A_W08, NKT1A_W09, NKT1A_W10, NKT1A_W07 Aktywność na zajęciach
M_W005 student rozróżnia poszczególne czynności procesowe NKT1A_W08, NKT1A_W09, NKT1A_W10, NKT1A_W05 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 student zna zasady przeprowadzania postępowania dowodowego NKT1A_U10, NKT1A_U06, NKT1A_U11 Aktywność na zajęciach
M_U002 student stosuje w praktyce przepisy prawne dotyczące postępowania dowodowego NKT1A_U10, NKT1A_U06, NKT1A_U11, NKT1A_U09 Aktywność na zajęciach
M_U003 student potrafi ocenić prawidłowość realizacji poszczególnych czynności procesowych NKT1A_U10, NKT1A_U06, NKT1A_U11 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dokształcania zawodowego NKT1A_K04, NKT1A_K03, NKT1A_K01, NKT1A_K02 Aktywność na zajęciach
M_K002 student potrafi przewidywać konsekwencje swoich działań NKT1A_K04, NKT1A_K03, NKT1A_K01, NKT1A_K02 Aktywność na zajęciach
M_K003 student potrafi pracować zespołowo NKT1A_K04, NKT1A_K03, NKT1A_K01, NKT1A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 student zna podstawowe regulacje prawne dotyczące postępowania dowodowego + - + - - - - - - - -
M_W002 student stosuje w praktyce przepisy prawne dotyczące postępowania dowodowego + - + - - - - - - - -
M_W003 student zna i rozróżnia czynności procesowo-kryminalistyczne - oględziny, przesłuchanie, przeszukanie + - + - - - - - - - -
M_W004 student zna zasady przygotowywania ekspertyzy sądowej i jej ocenę + - + - - - - - - - -
M_W005 student rozróżnia poszczególne czynności procesowe + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 student zna zasady przeprowadzania postępowania dowodowego - - + - - - - - - - -
M_U002 student stosuje w praktyce przepisy prawne dotyczące postępowania dowodowego - - + - - - - - - - -
M_U003 student potrafi ocenić prawidłowość realizacji poszczególnych czynności procesowych - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dokształcania zawodowego - - + - - - - - - - -
M_K002 student potrafi przewidywać konsekwencje swoich działań - - + - - - - - - - -
M_K003 student potrafi pracować zespołowo - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 77 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
 1. Podstawowe elementy wiedzy kryminalistycznej

  Źródła informacji o przestępstwie (wewnętrzne, zewnętrzne):

  obowiązek prawny zawiadomienia o przestępstwie
  obowiązek społeczny zawiadomienia o przestępstwie
  źródła informacji o przestępstwie osobowe
  źródła informacji o przestępstwie nieosobowe.

  Zabezpieczenie miejsca zdarzenia do czasu oględzin. Oględziny miejsca zdarzenia.
  Formy zabezpieczenia miejsca zdarzenia.
  Szczegółowe omówienie i podstawy prawne czynności w niezbędnym zakresie i ich praktyczne zastosowanie.
  Postępowanie przygotowawcze a czynności w niezbędnym zakresie. (5 godz.)

 2. Czynności prowadzone na miejscu zdarzenia

  Czynności policjanta zabezpieczającego miejsce zdarzenia do czasu oględzin.
  Dokumentowanie czynności zabezpieczających.
  Organizacja i metodyka prowadzenia oględzin (etapy, stadia, metody, fazy dotyczące przeprowadzania oględzin).
  Pojęcie i podstawy prawne dotyczące oględzin fakultatywnych i obligatoryjnych.
  Omówienie dokumentowania przebiegu i wyników kryminalistycznego badania miejsca zdarzenia. (5 godz.)

 3. Czynności analityczno-śledcze

  Protokół oględzin i zasady jego sporządzania.
  Taktyka i technika kryminalistyczna w procesie wykrywczym.
  Znaczenie śladów kryminalistycznych w postępowaniu przygotowawczym.
  Omówienie podstawowych pojęć dotyczących dowodów w procesie karnym. (5 godz.)

Ćwiczenia laboratoryjne (30h):
 1. Ćwiczenia praktyczne dotycząca miejsca zdarzenia.

  Zabezpieczanie i analiza kryminalistyczne miejsca zdarzenia. (10 godz.)

 2. Zabezpieczananie i pobieranie śladów

  Pobieranie i zabezpieczanie śladów kryminalistycznych (5 godz.)

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Egzamin pisemny w formie testu wielokrotnego wyboru (30 pytań.) Czas trwania egzaminu 60 minut. Minimalna ilość punktów uprawniających do zaliczenia modułu 20. W przypadku zdania egzaminu można otrzymać dodatkowo od 1 do 3 punktów z tytułu zaliczenia ćwiczeń z przedmiotu (dst i +dst – 1pkt, db i +db – 2 pkt, bdb – 3pkt)
.Ćwiczenia audytoryjne:
– Obecność obowiązkowa: Tak
– Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w
zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy
studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z
regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa wynika z oceny odpowiedzi pisemnej Studenta oraz fakulatywnie jej:
- podniesienia o pół oceny w przypadku aktywnego udziału w dyskusjach na ćwiczeniach,
odnotowanego formalnie przez prowadzącego
- obniżenia o pół oceny w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności Studenta na więcej niż jednych
( 1 ) ćwiczeniach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prezentacje audytoryjne w zakresie zagadnień zleconych indywidualnie przez prowadzącego. Opracowanie pisemnego referatu na temat wskazany przez wykładowcę.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowa wiedza z zakresu nauk społecznych na poziomie licealnym,

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia praktyki śledczo-sądowej, Toruń 2009;

J. Wójcikiewicz, Temida nad mikroskopem. Judykatura wobec dowodu naukowego 1993-2008, Toruń 2009.

J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza sądowa, wyd. 2 zmienione i uzupełnione, Warszawa 2007;

V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Kryminalistyka dla prawa – prawo dla kryminalistyki, Toruń 2010.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Pełnomocnik ds. kontroli przetwarzania danych osobowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym i jego
funkcja gwarancyjna, Journal of Modern Science, vol. 37, 2/18
2. Minister Koordynator ds. Służb Specjalnych – Model zarządzania nad Służbami Specjalnymi w RP [w:]
Społeczne i ekonomiczne aspekty zarządzania w organizacjach przyszłości, pod. red. M. Sitek, M. Such-
Pyrgiel, Józefów 2018.
3.. Human Rights in the activity of Special Services [w;] From human rights to essentials rights, edited by M.
Sitek, L. Tafaro and M. Indellicato, Józefów 2018.
4. Person for the cyberdangerous of the modern world – A new Paradygmate for victimizing the Residents
of Urbanistic Centers [w:] 3rd International conferences on Urban Studies, edited by Z.Celik, E.
Osmanoglu, Ankara 2018.

Informacje dodatkowe:

Brak