Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy etyki
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HNKT-1-307-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Nowoczesne technologie w kryminalistyce
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. Branicki Wacław (branicki@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem kursu jest ukształtowanie umiejętności oceny działań na podstawie norm etycznych. Zostaną przedstawione najważniejsze koncepcje etyki normatywnej oraz możliwości ich zastosowania w opisie, ocenie i weryfikacji działań ludzkich.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna najważniejsze systemy etyki normatywnej. NKT1A_W08 Kolokwium
M_W002 Potrafi zastosować kryteria z zakresu etyki normatywnej do oceny postępowania. NKT1A_W08
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi rozstrzygać dylematy i podejmować decyzję w oparciu o normy etyczne. NKT1A_U11 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi ocenić wartość społeczną działania z perspektywy etyki normatywnej. NKT1A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna najważniejsze systemy etyki normatywnej. - - - - + - - - - - -
M_W002 Potrafi zastosować kryteria z zakresu etyki normatywnej do oceny postępowania. - - - - + - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi rozstrzygać dylematy i podejmować decyzję w oparciu o normy etyczne. - - - - + - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi ocenić wartość społeczną działania z perspektywy etyki normatywnej. - - - - + - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 3 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 2 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Inne 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Konwersatorium (15h):
Najważniejsze systemy etyki normatywnej

Zostaną przedstawione wybrane koncepcje etyki normatywnej. W drugiej części zostaną przedyskutowane możliwości zastosowania tych systemów do opisu, oceny i weryfikacji działań.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Konwersatorium: Wykład konwersatoryjny, dyskusja moderowana, analiza przypadków
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Obecność i aktywność na konwersatoriach jest warunkiem dopuszczenia do kolokwium zaliczeniowego. Pierwszy termin kolokwium będzie na ostatnich zajęciach. Dwa terminy poprawkowe będą w czasie sesji egzaminacyjnej.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Konwersatorium:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Przeczytanie wyznaczonego tekstu. Aktywny udział w dyskusji.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Na ocenę końcowa składa się ocena z aktywności na konwersatoriach (40%) oraz ocena z kolokwium (60%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku więcej niż jedna nieobecności student jest zobowiązany do przeczytania wskazanego tekstu oraz zgłoszenia się na wyznaczone konsultacje w celu odbycia dyskusji na zadany temat.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Herbert Hart, Pojęcie prawa, PWN, Warszawa 1998.
2. Ronald Dworkin, Biorąc prawa poważnie, PWN, Warszawa 1998. 3. Naturalizm prawniczy, red. Jerzy Stelmach i in. Wolters Kluwer, Warszawa 2015.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Wacław Branicki, Życie i prawda w świecie cyfrowym, w: Wartości podstawowe w kontekstach współczesnych, Aureus, Krakow 2010.
Wacław Branicki, Odpowiedzialność w relacjach zapośredniczonych przez technologie, w: Odpowiedzialność w mediach, red. A. Baczynski, M. Drozdz, Tarnów 2012.

Informacje dodatkowe:

Brak