Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Leki vs narkotyki
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HNKT-1-313-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Nowoczesne technologie w kryminalistyce
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
Ner-Kluza Joanna (nerkluza@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Kurs obejmuje zagadnienia dotyczące:
- podstaw działania leków jak i narkotyków w aspekcie molekularnym i komórkowym,
- projektowania leków w oparciu o modelowanie komputerowe,
- narkotyków – ich rodzajów, generowanych objawów, skutków
Tematyka wykładów porusza również zagadnienia związane z fałszowaniem leków, problemu kiedy leki stają się narkotykami, nadużyć leków w sporcie a także efektów szkodliwych działania zarówno leków jak i narkotyków.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu właściwości, projektowania oraz kontroli leków. NKT1A_W06 Kolokwium
M_W002 Posiada podstawową wiedzę dotyczącą związków psychoaktywnych nazywanych narkotykami NKT1A_W06 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi samodzielnie opracować temat zwązany z lekami jak i narkotykami w różnych aspektach badawczych NKT1A_U09, NKT1A_U06 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość potrzeby ciągłego uzupełniania wiedzy NKT1A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu właściwości, projektowania oraz kontroli leków. + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada podstawową wiedzę dotyczącą związków psychoaktywnych nazywanych narkotykami + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi samodzielnie opracować temat zwązany z lekami jak i narkotykami w różnych aspektach badawczych + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość potrzeby ciągłego uzupełniania wiedzy + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 54 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Inne 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
-
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Test pisemny, dopuszczenie na podstawie obowiązkowej obecności. Punktacja zgodna z ogólnymi zasadami, przyjętymi w AGH

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Punktacja zgodna z zasadami przyjętymi przez AGH.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Można mieć jedną nieusprawiedliwioną nieobecność w semestrze, w uzasadnionych przypadkach (choroba, pobyt w szpitalu, poważne zdarzenie losowe) uzgodnienie warunków odrobienia zajęć z Koordynatorem.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Materiały z wykładów oraz materiały zamieszczone na serwerze Katedry Biochemii i Neurobiologii: neuro.agh.edu.pl

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak