Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy analityki kryminalnej
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HNKT-1-402-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Nowoczesne technologie w kryminalistyce
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
Urbańczyk Aleksandra (aurbanczyk@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Analityka kryminalna jest formą porządkowania wiedzy zdobytej podczas prowadzenia śledztwa. Realizowane podczas zajęć zagadnienia dotyczą form i metod analizy kryminalnej, procesu analitycznego oraz roli analityka. Uczestnicy zapoznają się z możliwymi typami oraz źródłami danych podlegających analizie oraz poznają narzędzie wspierające analizę. Omówione zostaną również przykłady zastosowania analizy w prawdziwych sprawach kryminalnych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student rozróżnia formy analizy kryminalnej i dobiera odpowiednią formę do prowadzonej sprawy NKT1A_W08, NKT1A_W09 Egzamin
M_W002 Student rozumie proces analityczny i rolę pracy analityka w tym procesie NKT1A_W08, NKT1A_W09 Egzamin
M_W003 Student zna metody analityczne stosowane w kryminalistyce NKT1A_W08 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student stosuje poznane metody analityczne do rozwiązywania problemów kryminalnych NKT1A_U10 Wykonanie ćwiczeń
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 20 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student rozróżnia formy analizy kryminalnej i dobiera odpowiednią formę do prowadzonej sprawy + - - - - - - - - - -
M_W002 Student rozumie proces analityczny i rolę pracy analityka w tym procesie + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna metody analityczne stosowane w kryminalistyce + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student stosuje poznane metody analityczne do rozwiązywania problemów kryminalnych - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 117 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (20h):
 1. Wprowadzenie do analizy kryminalnej
 2. Formy analizy kryminalnej

  • Analiza sprawy
  • Analiza porównawcza spraw
  • Analiza profilu osoby
  • Analiza strategiczna

 3. Proces analityczny. Rola analityka kryminalnego
 4. Metody analizy kryminalnej

  • Analiza powiązań
  • Analiza przepływów
  • Analiza zdarzeń

 5. Narzędzia i programy wspierające analizę
 6. Dane i informacje podlegające analizie. Źródła danych
 7. Techniki wizualizacji informacji
 8. Przykłady zastosowania analizy kryminalnej
 9. Psychologiczne aspekty pracy analityka
Ćwiczenia laboratoryjne (40h):
 1. Proces analityczny – formułowanie hipotez i dopasowanie strategii
 2. Analiza geoprzestrzenna
 3. Analiza chronologii zdarzeń
 4. Analiza danych z otwartych źródeł
 5. Analiza dużych zbiorów danych
 6. Analiza biometryczna
 7. Case studies – warsztaty
 8. Warsztaty z myślenia analitycznego i metod wnioskowania
 9. Narzędzia wspierania pracy analityka
 10. Gromadzenie danych
 11. Ujednolicanie danych
 12. Standardy wizualizacji
 13. Zestawienia statystyczne
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia zajęć laboratoryjnych jest obecność na więcej niż połowie zajęć. Ocena z laboratoriów jest średnią ocen z zadań zaliczeniowych.
Zaliczenie wykładu następuje na podstawie zdanego egzaminu końcowego.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ocen z laboratoriów i egzaminu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecności na laboratoriach należy nadrobić poprzez samodzielne zrealizowanie materiału z zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wymagana podstawowa wiedza z zakresu statystyki i matematyki dyskretnej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. P. Chlebowicz, J. Kamińska, Operacyjna analiza kryminalna w służbach policyjnych, Diffin, Warszawa 2015
2. W. Ignaczak, Wybrane zagadnienia analizy kryminalnej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2005
3. M. Kobylas, Analiza kryminalna dla studentów bezpieczeństwa wewnętrznego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2014.
4. J. Konieczny (red.), Analiza informacji w służbach policyjnych i specjalnych, C. H. Beck, Warszawa 2012

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Usability tests supporting the design of ergonomic graphical user interface in decision-support systems for criminal analysis / Aleksandra Sadowska, Kamil PIĘTAK // W: Man-Machine interactions 4 : 4th International Conference on Man-Machine Interactions, ICMMI 2015 : Kocierz Pass, Poland, October 6–9, 2015 / eds. Aleksandra Gruca, [et al.]. — Switzerland : Springer, cop. 2016. — (Advances in Intelligent Systems and Computing ; ISSN 2194-5357 ; vol. 391). — ISBN: 978-3-319-23436-6 ; e-ISBN: 978-3-319-23437-3. — S. 127–137. — Bibliogr. s. 136–137, Abstr.

Informacje dodatkowe:

Brak