Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Informacja kryminalna
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HNKT-1-404-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Nowoczesne technologie w kryminalistyce
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
Chodak Paweł (pawelchodak@wp.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem przedmiotu jest przedstawienie niezbędnej wiedzy na temat informacji kryminalnych gromadzonych przez uprawnione organy, w tym sposobów uzyskiwania, przetwarzania i udostępniania. Zakres obejmuje podstawy prawne przetwarzania, cel gromadzenia informacji kryminalnych oraz koordynowania i opracowywania raportów analitycznych dla najważniejszych osób i organów w państwie.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna i rozumie czym jest informacja kryminalna, w tym kategorie i rodzaje informacji. NKT1A_W08 Odpowiedź ustna
M_W002 Potrafi prawidłowo wskazać podstawy prawne dla informacji kryminalnych i zasad ich przetwarzania i udostępniania NKT1A_W08 Odpowiedź ustna
M_W003 Posiada wiedzę na temat systemów bazodanowych przetwarzających informacje kryminalne NKT1A_W09 Odpowiedź ustna
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi wskazać metody uzyskiwania informacji kryminalnych NKT1A_U10 Odpowiedź ustna
M_U002 Potrafi wskazać uprawnienia poszczególnych organów (uprawnionych i zobowiązanych) w zakresie Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych NKT1A_U11 Odpowiedź ustna
M_U003 Potrafi wskazać i omówić sposoby i zakres informacji przetwarzanych w Krajowym Rejestrze Karnym NKT1A_U11 Odpowiedź ustna
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma niezbędną wiedzę do rozpoczęcia pracy w instytucjach przetwarzających informacje kryminalne oraz zna system obiegu dokumentów - tryb administracyjny NKT1A_K04 Odpowiedź ustna
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie czym jest informacja kryminalna, w tym kategorie i rodzaje informacji. + - + - - - - - - - -
M_W002 Potrafi prawidłowo wskazać podstawy prawne dla informacji kryminalnych i zasad ich przetwarzania i udostępniania + - + - - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę na temat systemów bazodanowych przetwarzających informacje kryminalne + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wskazać metody uzyskiwania informacji kryminalnych + - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wskazać uprawnienia poszczególnych organów (uprawnionych i zobowiązanych) w zakresie Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych + - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi wskazać i omówić sposoby i zakres informacji przetwarzanych w Krajowym Rejestrze Karnym + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma niezbędną wiedzę do rozpoczęcia pracy w instytucjach przetwarzających informacje kryminalne oraz zna system obiegu dokumentów - tryb administracyjny + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
 1. Informacja kryminalna – definicja

  Omówienie oraz interpretacja przepisów prawnych regulujących pojęcie informacji kryminalnej. (2 godziny)

 2. Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych (KCIK)

  Omówienie celu budowy systemu gromadzącego informacje kryminalne oraz zasad funkcjonowania Centrum. (3 godziny)

 3. Funkcjonalność KCIK

  Omówienie sposobu gromadzenia informacji kryminalnych, sposobów udostępniania (system-system oraz tryb administracyjny), obowiązków i uprawnień podmiotów uprawnionych i zobowiązanych. (3 godziny)

 4. Krajowy Rejestr Karny (KRK)

  Prezentacja zasad działania systemu KRK, planów związanych z modernizacją systemu, podstawy prawnej jego funkcjonowania, sposobów udostępniania informacji oraz organów uprawnionych do uzyskiwania informacji. (3 godziny)

 5. Informacje kryminalne w służbach

  Prezentacja sposobów uzyskiwania, przetwarzania, wymiany i koordynacji informacji kryminalnych realizowana przez służby, w szczególności Policję i Straż Graniczną. (3 godziny)

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):
Ćwiczenia

Tematyka kolejnych ćwiczeń odpowiada materiałowi omawianemu
podczas wykładu (wykłady stanowią wprowadzenie do następujących po nim zajęć
w kontekście przygotowywania materiałów zaliczających ćwiczenia). Każdorazowo studenci ustalają szczegóły ćwiczeń projektowych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład i ćwiczenia zaliczane w formie ustnej.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa wynika ze średniej ocen uzyskanych z odpowiedzi ustnej podczas zaliczania wykładów i
oceny uzyskanej podczas ćwiczeń.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W uzgodnieniu z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowa wiedza z zakresu nauk społecznych na poziomie licealnym.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych – tekst jednolity (Dz. U. z 2019 r. poz. 44).
Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1218).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019, poz. 125)

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

P. Chodak, Koordynacja informacji w systemie bezpieczeństwa państwa, Wydawnictwo Adam Marszałek,
Toruń 2019.
P. Chodak, Leksykon Bezpieczeństwo wybrane pojęcia, (red.), Paweł Chodak, Wydawnictwo WSGE,
Józefów 2015.

Informacje dodatkowe:

Brak