Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Globalizacja. Nowe wyzwania współczesnego świata
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HNKT-1-406-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Nowoczesne technologie w kryminalistyce
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. Wojakowski Dariusz (darek.wojak@wp.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot ma zapoznać studentów z problemami społecznymi, jakie wynikają z procesów globalizacji. Ukazuje ekonomiczne, kulturowe i społeczne globalne czynniki określające zjawiska istotne dla kryminalistyki.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna kategorie pojęciowe oraz zespoły twierdzeń pozwalających na opis i analizę zjawisk społecznych i kulturowych w kategoriach procesów globalnych. NKT1A_W08 Kolokwium
M_W002 Rozpoznaje szanse i zagrożenia związane z globalizacją problemów społecznych, w tym w zakresie bezpieczeństwa. NKT1A_W08 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi analizować problemy społeczne z uwzględnieniem kontekstu globalnego i kontekstów lokalnych, kulturowych. NKT1A_U10, NKT1A_U06, NKT1A_U11 Kolokwium
M_U002 Potrafi rozpoznać powiązania pomiędzy zjawiskami społecznymi oraz ich źródła w kontekście procesów globalizujących. NKT1A_U10, NKT1A_U06, NKT1A_U11 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość wieloaspektowości współczesnych zjawisk społecznych. NKT1A_K04 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna kategorie pojęciowe oraz zespoły twierdzeń pozwalających na opis i analizę zjawisk społecznych i kulturowych w kategoriach procesów globalnych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Rozpoznaje szanse i zagrożenia związane z globalizacją problemów społecznych, w tym w zakresie bezpieczeństwa. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi analizować problemy społeczne z uwzględnieniem kontekstu globalnego i kontekstów lokalnych, kulturowych. + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi rozpoznać powiązania pomiędzy zjawiskami społecznymi oraz ich źródła w kontekście procesów globalizujących. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość wieloaspektowości współczesnych zjawisk społecznych. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

1. Co to oznacza, że żyjemy w globalnym polu? Wprowadzenie podstawowych pojęć.
Na wykładzie zostanie omówiona koncepcja kapitalizmu jako systemu światowego I. Wallersteina jako prolegomena do globalizacji. Przedstawiona zostanie teoria globalizacji i glokalizacji R. Roberstona. Wyjaśnione zostaną główne pojęcia związane z tymi teoriami. (4 godz. zajęć)
2. Globalne społeczeństwo sieci – spojrzenie na relacje społeczne.
Społeczeństwo globalne jako społeczeństwo sieci w ujęciu M. Castellsa: problem globalnych przepływów i wykluczenia. Przesunięcia społeczne: zmiany w społecznej roli państw i miast.
3.Przepływy kapitału, marketyzacja kultury – spojrzenie ekonomiczne.
Globalizacja ekonomiczna, instytucjonalizacja kapitalizmu globalnego oraz jego kontestacja (antyglobalizm i alterglobalizm).
4. Migracje w czasach globalizacji – podstawowe informacje o demografii świata,
Prezentacja procesów demograficznych we współczesnym świecie. I i II przejście demograficzne. Regionalne zróżnicowania i ogólne tendencje jako czynniki promigracyjne. Migracje globalne jako konsekwencja kapitalizmu. Sieci migracyjne. Kulturowe powiązania, oraz mity globalne jako czynnik kulturowy migracji. (6 godzin)
5. Czy wszyscy muszą być turystami?
Socjologia mobilności. Wieloznaczność kategorii turysty. Turyści i włóczędzy jako struktura ponowoczesnego świata (Z. Bauman). Turystyka jako zglobalizowany obraz siebie.
6. Kulturowe pejzaże globalnego świata: medialne, polityczne i etniczne
Globalizacja polityczna: regulacje i deregulacje. Władza globalizacji (J. Staniszkis) Czy media kreują globalną wioskę? Mozaiki kulturowe jako wynik procesów globalnych. Zagrożenia polityczne (4 godz. zajęć)
7. Transnarodowe powiązania i przestrzenie Kulturowe konsekwencje globalizacji: tożsamości i zbiorowości transnarodowe. Kultury transnarodowe (U. Hannerz). Formy transnarodowych przestrzeni: miasta globalne, miasta turystyczne, Konsekwencje migracji dla obszarów opuszczanych.
8. Globalizacja zagrożeń – aspekt ekonomiczny. Czarny rynek, nielegalne transnarodowe działania gospodarcze. Problem granic państwowych i ich przepuszczalności.
9. Religia w czasach globalizacji
Religie globalne. Przemiany religii w procesach globalnych – fundamentalizm i liberalizacja.
10. Dlaczego nie myślimy poważnie o środowisku?
Problem zmian klimatycznych; społeczne reakcje na zagrożenia środowiskowe.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

I termin: Kolokwium – ocena pozytywna za min. 50% wynik z kolokwium.
II termin: zaliczenie ustne.
III termin: jak termin II.

Ponadto:
— dopuszczalne 2 nieobecności;
— aktywność na zajęciach będzie podstawą do podwyższenia oceny o 0,5 – 1 stopień.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Nie
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Kolokwium:
Zasady ustalenia oceny końcowej:
90-100: 5,0
81-90: 4,5
71-80: 4,0
61- 70; 3,5
50-60: 3,0
Zaliczenie ustne: Ocena dostateczna za dostateczną odpowiedź na 2 z 3 pytań. Ocena końcowa: średnia z ocen za odpowiedzi z każdego pytania.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaliczenie indywidualne – przygotowanie recenzji z pracy, która tematycznie dotyczy treści prezentowanych na wykładach.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Appaduraj Arjun. 1996. Modernity at Large. Cultural Dimension of Globalisation. Minneapolis, Minnesota.
Barber Benjamin. 2000. Dżihad kontra McŚwiat. Warszawa, Muza.
Bauman Zygmunt. 2000a. Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika. Warszawa, PIW.
Bauman Zygmunt. 2000b. Ponowoczesność jako źródło cierpień. Warszawa, sic!
Bauman Zygmunt. 2001. Tożsamość – jaka była, jest, i po co? W: Jawłowska A. (red.) Wokół problemów tożsamości. Warszawa, Wyd. LTW: 8-25.
Bauman, Zygmunt. 2006. Społeczeństwo w stanie oblężenia. Warszawa: Sic! s.c.
Castells Manuel. 1997. The Power of Identity. Malden-Oxford, Blackwell Publishers.
Castells Manuel. 2007. Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa.
Clifford James. 2000. Kłopoty z kulturą. Dwudziestowieczna etnografia, literatura i sztuka. Warszawa, Wyd. KR.
Gupta A., Ferguson J.: Beyond ‘Culture’: Space, Identity and the Politics of Difference. Culture, Power, Place: Explorations in Critical Anthropology. Pr. zbior. pod red. A. Gupty i J. Fergusona, Duke University Press, Durham 1997, s. 33-51.
Hannerz Ulf. 1993. Mediations in the global ecumene. W: Pallson G. (red.) Beyond Boundaries. Understanding,Translation and Anthropological Discourse. Berg, Oxford: 41-57.
Hannerz Ulf. 1996. Transnational Connections. Culture, people, places. London-New York, Routledge.
Kempny Marian. 2004. „Kultura lokalna” w świecie kulturowych hybryd. W: „Kultura Współczesna”, nr 4 (42), Warszawa: 64-83.
Morawski W. 2002. Globalizacja: wyzwania i problemy, w:Marody M. (red.) Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku. Warszawa, Scholar
Robertson Roland. 1992a. Globality and Modernity. W: “Theory, Culture and Society”, Vol. 9, London: 153-161.
Robertson Roland. 1992b. Globalization: Social Theory and Global Culture. London, Sage.
Staniszkis Jadwiga. 2003. Władza globalizacji. Warszawa, „Scholar”.
Staniszkis Jadwiga. 2004. Początek i kres metafizyki państwa. W: To nie to… To nie tak miało być. Dialogi…Warszawa, ego: 172-200.
Urry John 2008. Sieci społeczne, podróże i rozmowy, w: P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska (red.), Socjologia codzienności, Znak, Kraków: 259-285.
Urry J. 2009. Socjologia mobilności, Warszawa.
Wnuk-Lipiński Edmund. 2003. Świat międzyepoki. Kraków, Znak.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Wojakowski Dariusz, „Transgresja lokalności jako wynik migracji na pograniczu”, w: STUDIA MIGRACYJNE – PRZEGLĄD POLONIJNY, rocznik 2013/XXXIX, z. 1, s. 129-145.
2. Wojakowski Dariusz, “Tourists, Vagabonds and Others – Migrants in the Eastern Frontier” w: Anna Gąsior-Niemiec (red.) Europe. Discourses from the Frontier, Oficyna Naukowa, Warszawa 2011, s. 38-60.
3. Wojakowski Dariusz, Granice narodu w czasach transnarodowych powiązań, w: P. Binder (red.), Lokalne, narodowe i inne… : księga dla Profesor Joanny Kurczewskiej, Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, 2014, s. 263–275.
4. Wojakowski Dariusz, Świat pomiędzy – tworzenie miejsc i ludzi, w: Chudzik A. (red.) Na pograniczach. Kulturowe obrazy ludzi i miejsc, PWSZ, Sanok 2015, s. 7-17.

Informacje dodatkowe:

Brak