Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Współczesna biologia
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HNKT-1-413-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Nowoczesne technologie w kryminalistyce
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Bodzoń-Kułakowska Anna (abk@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student zyskuje wiedzę o nowoczesnych technikach stosowanych we współczesnej biologii.
Zna pojęcia i definicje związane ze współczesną metodyką badań, (aptamery, organoidy, nowoczesne techniki in vitro. Zyskuje wiedzę o mechanizmach związanych ze stresem. Zyskuje również wiedzę na temat podstawowych zagadnień neurobiologicznych i oddziaływań organizmu ludzkiego z bakteriami. Pozna również niebezpieczeństwa związane z przebywaniem ludzi w przestrzeni kosmicznej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student nabywa wiedzę pozwalającą zabierać głos w dyskusji na tematy współczesnej biologii NKT1A_W09 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi weryfikować informacje dotyczące zagadnień biologicznych NKT1A_U10, NKT1A_U06 Esej
M_U002 Student zdobywa umiejętności związane ze studiowaniem fachowej literatury i szukaniem odpowiednich informacji w literaturze. NKT1A_U06 Esej
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi wypowiadać się publicznie na tematy związane z współczesną biologi NKT1A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student nabywa wiedzę pozwalającą zabierać głos w dyskusji na tematy współczesnej biologii + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi weryfikować informacje dotyczące zagadnień biologicznych + - - - - - - - - - -
M_U002 Student zdobywa umiejętności związane ze studiowaniem fachowej literatury i szukaniem odpowiednich informacji w literaturze. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi wypowiadać się publicznie na tematy związane z współczesną biologi + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 29 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 4 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
 1. 1. Zacznijmy od początku: komórki macierzyste – nadzieja czy złudzenie?

  Komórki macierzyste, skąd się biorą, jaka jest ich rola i właściwości. Czy potrafimy je sami stworzyć – czyli jak polityka wpływa na naukę (Indukowane komórki macierzyste). Gdzie w naszych tkankach znajdują się komórki macierzyste? Czy neuron może umrzeć z nudów? Eksperymentalne terapie z wykorzystaniem komórek macierzystych – medycyna przyszłości.

 2. 2. "Dziwne przypadki ludzkiego mózgu" – parę słów o neurobiologii.

  Jak mózg odmierza czas. Cud niepamięci. Czy można lepiej pamiętać psa niż jego właściciela? Czy niewidomy może poruszać się lepiej w przestrzeni niż widzący? Dlaczego niektórym wydaje się, ze ich bliscy to sobowtóry? Jakie problemy sprawia ręka, której nie ma i inne niesamowite rzeczy które istnieją tylko w naszej głowie.

 3. 3. Co nami rządzi? Mózg, jelita, a może jedno i drugie?

  Czy neurony to istotnie najważniejsze komórki w naszym mózgu? A może komórki glejowe też mają coś do powiedzenia? Co robi w naszych jelitach układ nerwowy o mocy obliczeniowej zbliżonej do mózgu kota? Jaka jest jego rola i jaki ma na nas wpływ?

 4. 4. Organy z szalki, a może … hamburger? – nowoczesne metody badań in vitro

  Jak testować leki poza organizmem zwierzęcym? Organy na szalce. Czy możemy wyhodować sobie model dla własnej choroby? Czy hamburgera, albo skórzaną torebkę wyprodukujemy kiedyś na szalce? Czy znajdziemy zamienniki dla naszych zużytych organów? Jak zobaczyć co dzieje się z lekiem w organizmie zwierzęcia? Elektrochemia zamiast wątroby – nowoczesne techniki analizy metabolizmu leków.

 5. 5. Nasz fantastyczny układ odpornościowy! Jak nas broni i jak możemy mu pomóc?

  Nasz system odpornościowy: szeregowcy, dowódcy i agenci z licencją na zabijanie. Proces zapalny – wróg, czy sprzymierzeniec? Szczepionka na raka, przeciw nikotynie i nie tylko …. DNA alternatywą dla przeciwciał – nowoczesne terapie i sposoby identyfikacji białek oparte o aptamery

 6. 6. Człowiek i bakterie – skomplikowane relacje.

  Nasz bakteryjny mikrokosmos. Czy bakterie z naszego jelita mogą zwalczać trapiące nas choroby i wpływać na nasze zachowanie? Jak matka chroni swoje dziecko… bakteriami. Wirusem w bakterię – nowe terapie oparte o … bakterie. Skąd się biorą bakterie odporne na wszystko i jak sobie z nimi radzić? Czy bakterie mogą się ze sobą porozumiewać i co z tego dla nas wynika?

 7. 7. Wszechobecny STRES!!!

  Mechanizmy związane ze stresem. Stres i ból, pamięć, depresja i dobry sen (a raczej jego brak). Konsekwencje stresu i jak sobie z nim radzić.

 8. 8. Czy znajdziemy nowy dom na Marsie?

  Co się z organizmem dzieje w kosmosie? Życie na Marsie. Problem promieniowania kosmicznego. Gdzie korzeń, a gdzie liść? – jak rośliny radzą sobie bez grawitacji? Kosmiczna nieistotność – nasze miejsce w kosmosie.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Krótki esej na temat związany z zagadnieniami dotyczącymi współczesnej biologii.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Brak
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z eseju.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Odrabianie zaległości ustalane w sposób indywidualny w zależności od skali nieobecności.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Robert M. Sapolsky: “Dlaczego zebry nie mają wrzodów”
Emeran Mayer “Twój drugi mózg”
Sam Kean “Dziwne przypadki ludzkiego mózgu”

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Bodzon-Kulakowska, A., & Suder, P. (2015). Imaging mass spectrometry: Instrumentation, applications, and combination with other visualization techniques. Mass Spectrometry Reviews, n/a–n/a. http://doi.org/10.1002/mas.21468

Informacje dodatkowe:

Brak