Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Bezpieczeństwo państwa
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HNKT-1-504-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Nowoczesne technologie w kryminalistyce
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
Chodak Paweł (pawelchodak@wp.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa państwa, w szczególności ze strukturą i zadaniami najważniejszych organów administracji państwowej. W ramach przedmiotu studenci uzyskają wiedzę na temat zakresu działania poszczególnych służb i organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Studenci zostaną zapoznani z rodzajami zagrożeń, skalą oraz sposób przeciwdziałania.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna i rozumie znaczenie bezpieczeństwa państwa oraz poszczególnych kategorii bezpieczeństwa NKT1A_W08 Odpowiedź ustna
M_W002 Zna i rozumie przyczyny występowania poszczególnych kategorii zagrożeń bezpieczeństwa państwa NKT1A_W08 Odpowiedź ustna
M_W003 Zna i rozumie zasady funkcjonowania struktur odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa państwa NKT1A_W08 Odpowiedź ustna
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi prawidłowo interpretować obowiązujące przepisy prawne regulujące funkcjonowanie poszczególnych służb i organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa NKT1A_U11 Odpowiedź ustna
M_U002 Potrafi prawidłowo podejmować współpracę z organami odpowiedzialnymi za opracowywanie strategii bezpieczeństwa państwa NKT1A_U10 Odpowiedź ustna
M_U003 Potrafi zdefiniować i wskazać różnice pomiędzy działalnością wojskowych i cywilnych służb wywiadowczych i kontrwywiadowczych NKT1A_U10 Odpowiedź ustna
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Jest przygotowany do podjęcia pracy lub służby w organach i służbach, w tym służbach specjalnych NKT1A_K04 Odpowiedź ustna
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie znaczenie bezpieczeństwa państwa oraz poszczególnych kategorii bezpieczeństwa + + - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie przyczyny występowania poszczególnych kategorii zagrożeń bezpieczeństwa państwa + + - - - - - - - - -
M_W003 Zna i rozumie zasady funkcjonowania struktur odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa państwa + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi prawidłowo interpretować obowiązujące przepisy prawne regulujące funkcjonowanie poszczególnych służb i organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa + + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi prawidłowo podejmować współpracę z organami odpowiedzialnymi za opracowywanie strategii bezpieczeństwa państwa + + - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi zdefiniować i wskazać różnice pomiędzy działalnością wojskowych i cywilnych służb wywiadowczych i kontrwywiadowczych + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest przygotowany do podjęcia pracy lub służby w organach i służbach, w tym służbach specjalnych + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 80 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
 1. Bezpieczeństwo państwa, struktura, definicje

  Prezentacja struktury bezpieczeństwa państwa, omówienie poszczególnych kategorii bezpieczeństwa, analiza wybranych definicji bezpieczeństwa, prezentacja znaczenia pojęcia i jego roli w zapewnieniu nienaruszalności granic RP. (2 godziny)

 2. Stan zagrożenia bezpieczeństwa

  Prezentacja dostępnych danych statystycznych dotyczących poziomu zagrożenia przestępczością na terenie naszego kraju. Analiza skali zjawiska pod kątem wpływu na poczucie bezpieczeństwa przez obywateli oraz wpływu na funkcjonowanie i rozwój ekonomiczno-gospodarczy państwa. (2 godziny)

 3. Rodzaje zagrożeń bezpieczeństwa oraz powody ich występowania

  Omówienie rodzajów zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych, analiza skali oraz powodów występowania. Omówienie podejmowanych działań mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom. (3 godziny)

 4. Bezpieczeństwo militarne

  Omówienie roli i miejsca bezpieczeństwa militarnego w systemie bezpieczeństwa państwa, w szczególności analiza korzyści płynących z zawiązywania sojuszy i umów międzynarodowych podnoszących bezpieczeństwa państwa. Prezentacja wybranych konfliktów zbrojnych oraz ich potencjalnego wpływu na bezpieczeństwo Polski. (3 godziny)

 5. Organy administracji państwowej

  Prezentacja organów administracji państwowej oraz służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa, w szczególności z zakresu kompetencji, efektywności, planowania i strategii. (2 godziny)

 6. Znaczenie wywiadu i kontrwywiadu dla bezpieczeństwa państwa

  Omówienie sposobu działania wojskowych i cywilnych służb wywiadu i kontrwywiadu, ze szczególnym uwzględnieniem metod działania oraz osiąganych wyników. Omówienie różnic pomiędzy działaniem służb wywiadowczych i kontrwywiadowczych. (3 godziny)

Ćwiczenia audytoryjne (15h):
Bezpieczeństwo państwa

Tematyka kolejnych zajęć audytoryjnych odpowiada materiałowi omawianemu podczas wykładu (wykłady stanowią wprowadzenie do następujących po nim zajęć laboratoryjnych w kontekście przygotowywania materiałów zaliczających ćwiczenia).

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład i ćwiczenia zaliczane w formie ustnej

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa wynika ze średniej ocen uzyskanych z odpowiedzi ustnej podczas zaliczania wykładów i oceny uzyskanej podczas ćwiczeń.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W uzgodnieniu z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowa wiedza z zakresu nauk społecznych na poziomie licealnym.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

W. Pokruszyński, Bezpieczeństwo teoria i praktyka, podręcznik. Józefów: WSGE, 2012.
W. Pokruszyński, Polityka a strategia bezpieczeństwa. Józefów: WSGE, 2011.
W. Kitler, Bezpieczeństwo Narodowe RP. Podstawowe kategorie uwarunkowania, system. Warszawa: AON, 2011.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

P. Chodak, Koordynacja informacji w systemie bezpieczeństwa państwa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019.
P. Chodak, Leksykon Bezpieczeństwo wybrane pojęcia, (red.), Paweł Chodak, Wydawnictwo WSGE, Józefów 2015.

Informacje dodatkowe:

Brak