Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Instytucja biegłego sądowego
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HNKT-1-505-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Nowoczesne technologie w kryminalistyce
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
Krassowski Krzysztof (k@krassowski.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem kursu jest wprowadzenie studentów do problematyki roli biegłego w postępowaniach sądowych, ze szczególnym uwzglęnieniem procesu karnego. Nabycie wiedzy z przedmiotowego zakresu jest warunkiem niezbędnym dla prawidłowego rozumienia wymagań formalnych, merytorycznych i standardów postępowania dotyczących biegłego, a także problematyki zapewnienia jakości i interpretacji wyników ekspertyz wykonanych przez biegłych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna i rozumie rolę biegłego w postępowaniach sądowych, ze szczególnym uwzględnieniem postępowania karnego NKT1A_W08 Odpowiedź ustna
M_W002 Zna i rozumie zasady zlecania oraz oceny ekspertyzy wykonanej przez biegłego sądowego NKT1A_W09 Odpowiedź ustna
M_W003 Zna i rozumie wymagania formalne i merytoryczne oraz standardy postępowania wymagane od biegłego sądowego NKT1A_W08 Odpowiedź ustna
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi posługiwać się w podstawowym zakresie ekspertyzą kryminalistyczną. NKT1A_U10 Odpowiedź ustna
M_U002 Potrafi prowadzić w podstawowym zakresie dialog i kontrolować poprawność rozumowania biegłych sądowych. NKT1A_U10 Odpowiedź ustna
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Posiada podstawowe kompetencje potrzebne do współpracy z organami ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości. NKT1A_K04, NKT1A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie rolę biegłego w postępowaniach sądowych, ze szczególnym uwzględnieniem postępowania karnego + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie zasady zlecania oraz oceny ekspertyzy wykonanej przez biegłego sądowego + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna i rozumie wymagania formalne i merytoryczne oraz standardy postępowania wymagane od biegłego sądowego + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi posługiwać się w podstawowym zakresie ekspertyzą kryminalistyczną. + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi prowadzić w podstawowym zakresie dialog i kontrolować poprawność rozumowania biegłych sądowych. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Posiada podstawowe kompetencje potrzebne do współpracy z organami ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
 1. Instytucja biegłego w różnych systemach prawnych

  Ogólne wprowadzenie do problematyki instytucji biegłego oraz usytuowanie biegłego w ramach różnych systemów prawnych

 2. Regulacje prawne dotyczące biegłych sądowych

  Przegląd krajowych regulacji prawnych dotyczących biegłych sądowych. Kontrowersje w zakresie uregulowania statusu biegłego sądowego w krajowym systemie prawnym

 3. Standardy opiniowania oraz postępowania biegłych

  Przedstawienie oraz omówienie standardów opiniowania oraz postępowania biegłych a także problematyki niezależnego potwierdzania ich kompetencji merytorycznych

 4. Ekspertyza biegłego w procesie karnym

  Problematyka ekspertyzy biegłego w procesie karnym – praktyczne aspekty jej zlecania, wykonywania oraz oceny, ze szczególnym uwzględnieniem interpretacji przedstawianych wyników oraz kontroli ich uzasadnień.

 5. Ekspertyza sądowa w praktyce

  Przedstawienie oraz omówienie praktyki ekspertyzy sądowej na wybranych przykładach wykonanych ekspertyz

 6. Procedura ustanawiania biegłego sądowego oraz instytucje zrzeszające biegłych

  Omówienie procedury ustanawiania biegłych sądowych, biegły instytucjonalny i organizacje zrzeszające biegłych sądowych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład – zaliczenie w formie odpowiedzi ustnej.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa wynika z oceny odpowiedzi ustnej Studenta oraz fakulatywnie jej:
- podniesienia o pół oceny w przypadku aktywnego udziału w dyskusjach na wykładach, odnotowanego formalnie przez prowadzącego
- obniżenia o pół oceny w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności Studenta na więcej niż jednym ( 1 ) wykładzie.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Odpowiedź ustna na dyżurze wykładowcy

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowa wiedza w zakresie kryminalistyki i postępowania karnego

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Ł. Błaszczak, K. Markiewicz (red.), Rola biegłego w postępowaniach sądowych, Presscom 2016
J. Wójcikiewicz, Temida nad mikroskopem. Judykatura wobec dowodu naukowego, Dom Organizatora, Toruń 2009.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

I. Sołtyszewski, K. Krassowski, M. Bednarek, Propozycja rozwiązań legislacyjnych dotycząca biegłego sądowego na tle unormowań w innych krajach. [w]: Kryminalistyka i inne nauki pomostowe w postępowaniu karnym ( red. Kasprzak J., Młodziejowski B. ), Olsztyn 2009, s. 497 – 509

I. Sołtyszewski, K. Krassowski, Expert witness in the new model of criminal proceedings in Poland, [w]: XI Criminalistics and Forensic Science: science, studies and practice, Vilnius 2015 s. 138 – 148

Informacje dodatkowe:

Brak