Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Pozyskiwanie, zabezpieczanie i analiza danych cyfrowych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HNKT-1-507-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Nowoczesne technologie w kryminalistyce
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Faber Łukasz (faber@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot uszczegóławia zagadnienia informatyki śledczej i analizy dowodowej w zakresie pozyskiwania, zabezpieczania i analizy danych cyfrowych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna konstrukcję systemów plików, pamięci i ruchu sieciowego w stopniu pozwalającym na ich analizę. NKT1A_W04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Zna podstawowe artefakty w systemach Windows, Linux, macOS, Android i iOS. NKT1A_W04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi przeprowadzić analizę dowodową w zakresie systemów plików, pamięci operacyjnej i ruchu sieciowego. NKT1A_U04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie, jakie konsekwencje mogą mieć dane pozyskane w ramach analizy dowodowej. NKT1A_K02 Egzamin
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
40 20 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna konstrukcję systemów plików, pamięci i ruchu sieciowego w stopniu pozwalającym na ich analizę. + - - + - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe artefakty w systemach Windows, Linux, macOS, Android i iOS. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi przeprowadzić analizę dowodową w zakresie systemów plików, pamięci operacyjnej i ruchu sieciowego. + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie, jakie konsekwencje mogą mieć dane pozyskane w ramach analizy dowodowej. + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 65 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 40 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (20h):

 1. Zbieranie cyfrowych danych dowodowych.
 2. Zaawansowane artefakty w systemach Windows, Linux Windows, Linux, macOS.
 3. Zaawansowane artefakty w systemach mobilnych Android i iOS.
 4. Zaawansowana analiza pamięci operacyjnej.
 5. Zaawansowana analiza systemów plików.
 6. Zaawansowana analiza ruchu sieciowego.

Ćwiczenia projektowe (20h):

Projekt obejmować będzie przeprowadzenie własnej analizy dowodowej lub przygotowanie demonstracyjnego zestawu danych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Projekt: średnia ważona ocen za realizację etapów projektu.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa to ocena z projektu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dopuszczalny będzie jeden dodatkowy termin oddawania projektu.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wymagane jest ukończenie przedmiotu “Wprowadzenie do informatyki śledczej”.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 • Jason T. Luttgens, Matthew Pepe. "Incident Response & Computer Forensics, Third Edition." 2014, McGraw-Hill Education.
 • Gerard Johansen. "Digital Forensics and Incident Response." 2017, Packt Publishing.
 • Michael Hale Ligh & Andrew Case & Jamie Levy & Aaron Walters. "The Art of Memory Forensics". 2014, John Wiley and Sons.
 • Bruce Nikkel. "Practical Forensic Imaging." 2016, No Starch Press.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak