Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Techniki i systemy bezprzewodowe
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HNKT-1-508-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Nowoczesne technologie w kryminalistyce
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Młynarczyk Janusz (janusz.mlynarczyk@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot omawia najważniejsze zagadnienia związane z technikami transmisji bezprzewodowej w nowoczesnych systemach bezprzewodowych oraz wybrane popularne systemy bezprzewodowe.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 ma podstawową wiedzę z zakresu technik modulacji i kodowania sygnałów na potrzeby transmisji bezprzewodowych oraz problematyki kanału radiowego NKT1A_W04 Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium
M_W002 ma podstawową wiedzą z zakresu działania systemów nowoczesnych systemów bezprzewodowych, w szczególności bezprzewodowych sieci komputerowych oraz systemów telefonii komórkowej NKT1A_W04 Aktywność na zajęciach
M_W003 ma podstawową wiedzę na temat implementacji praktycznej nadawania i odbioru we nowoczesnych systemach bezprzewodowych. NKT1A_W04 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi wykorzystać oprogramowanie komputerowe oraz urządzenia radia programowego do analizy działania systemów bezprzewodowych oraz oceny ich możliwości. NKT1A_U08 Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
38 14 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 ma podstawową wiedzę z zakresu technik modulacji i kodowania sygnałów na potrzeby transmisji bezprzewodowych oraz problematyki kanału radiowego + - + - - - - - - - -
M_W002 ma podstawową wiedzą z zakresu działania systemów nowoczesnych systemów bezprzewodowych, w szczególności bezprzewodowych sieci komputerowych oraz systemów telefonii komórkowej + - + - - - - - - - -
M_W003 ma podstawową wiedzę na temat implementacji praktycznej nadawania i odbioru we nowoczesnych systemach bezprzewodowych. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykorzystać oprogramowanie komputerowe oraz urządzenia radia programowego do analizy działania systemów bezprzewodowych oraz oceny ich możliwości. - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 81 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 38 godz
Przygotowanie do zajęć 6 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 12 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 18 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):
 1. Podstawowe pojęcia z zakresu systemów bezprzewodowych

  Pasma radiowe i ich wykorzystanie, schemat blokowy systemu bezprzewodowego, pojęcie kanału radiowego, budżet łącza bezprzewodowego, szum, interferencje, wielodrogowość i zaniki, propagacja fal radiowych w wolnej przestrzeni i w warunkach miejskich, metody realizacji transmisji dwukierunkowej i wielodostępu, metody modulacji cyfrowych, modulator i demodulator I/Q.

 2. Bezprzewodowe lokalne sieci komputerowe

  Techniki transmisji bezprzewodowej w sieciach komputerowych, rozpraszanie widma, transmisja na wielu nośnych, metody dostępu do medium transmisyjnego, szczegóły warstwy fizycznej standardów z rodziny IEEE 802.11 (Wi-Fi).

 3. Systemy telefonii komórkowej

  Budowa systemów komórkowych, opis działania, techniki transmisji bezprzewodowej w systemach komórkowych.

 4. System trankingowy TETRA

  Podstawowe informacje na temat warstwy fizycznej systemu TETRA.

 5. Technika antenowa

  Podstawowe pojęcia z zakresu techniki antenowej, budowa anten.

Ćwiczenia laboratoryjne (24h):
Modelowanie i analiza warstwy fizycznej systemów bezprzewodowych

Wykorzystanie oprogramowania komputerowego do analizy technik transmisji bezprzewodowej oraz modelowania prostych struktur antenowych. Analiza systemów i realizacja prostej transmisji bezprzewodowej przy pomocy urządzeń radia programowego.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej wzbogaconej o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci rozwiązują zadany problem praktyczny, wykorzystując narzędzia wskazane przez prowadzącego oraz przygotowaną przez niego instrukcję. Prowadzący nadzoruje wykonanie zadania, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:
1. Wykonanie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych przewidzianych w programie (dopuszczalna jest jedna usprawiedliwiona nieobecność która musi zostać odrobiona w ramach dodatkowego terminu wyznaczonego przez prowadzącego)
2. Udokumentowanie wyników każdego laboratorium w sprawozdaniu,
3. Uzyskanie co najmniej 51% punktów z testów.
4. Pozytywna ocena z kolokwium zaliczeniowego.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się do wykonania ćwiczenia na podstawie wykładu, co jest weryfikowane krótkim testem w formie pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie wyniku testu oraz zaprezentowania rozwiązania postawionych problemów.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa ustalana jest na podstawie oceny z laboratorium (48%) oraz z kolokwium zaliczeniowego (52%) zgodnie ze skalą ocen obowiązującą na AGH.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Jedna usprawiedliwiona nieobecność musi zostać odrobiona w ramach dodatkowego terminu wyznaczonego przez prowadzącego.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wymagana wiedza z zakresu cyfrowego przetwarzania sygnałów.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

J. Młynarczyk, Wykład z przedmiotu “Techniki i systemy bezprzewodowe”,
K. Wesołowski, Systemy radiokomunikacji ruchomej, WKŁ, Warszawa, 2006
W. Hołubowicz, M. Szwabe, Systemy radiowe z rozpraszaniem widma, CDMA : teoria, standardy, aplikacje, Poznań, Motorola Polska, 1998.
D.M. Pozar, „Microwave and RF wireless systems”, John Wiley Sons, 2001

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1 J. MŁYNARCZYK, P. Koperski, A. Kułak, “Multiple-site investigation of the properties of an HF radio channel and the ionosphere using Digital Radio Mondiale broadcasting”, Advances in Space Research ; ISSN 0273-1177. — 2012 vol. 49 iss. 1, s. 83–88.
2 J. MŁYNARCZYK, “Wide-beam high-efficiency microstrip patch-based antenna for broadband wireless applications”, Microwave and Optical Technology Letters ; ISSN 0895-2477. — 2011 vol. 53 no. 2, s. 286–288.
3 A. Kulak, J. MŁYNARCZYK, “ELF Propagation Parameters for the Ground-Ionosphere Waveguide
With Finite Ground Conductivity”, IEEE Antennas and Wireless Propagation, vol. 61, no. 3, 2013.
4 J. MŁYNARCZYK, A. KUŁAK, J. Salvador “The accuracy of radio direction finding in the extremely low frequency range”, Radio Science ; ISSN 0048-6604. — 2017 vol. 52 iss. 10, s. 1245–1252.

Informacje dodatkowe:

Brak