Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Inżynieria oprogramowania
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HNKT-1-509-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Nowoczesne technologie w kryminalistyce
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Kołodziej Jacek (jackolo@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Poznanie metodyk projektowania i wytwarzania oprogramowania.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie budowy systemów informatycznych, metodyk oraz stosowanych narzędzi NKT1A_W05 Projekt,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji prostego procesu budowy oprogramowania NKT1A_U04, NKT1A_U07, NKT1A_U06 Projekt,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student ma umiejętności pozwalające na zaprojektowanie procesu budowy oprogramowania zgodnie ze specyfikacją wymagań NKT1A_U04, NKT1A_U07, NKT1A_U06 Projekt,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi pracować w grupie projektowej, zajmując w niej różne role NKT1A_K02 Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
48 20 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie budowy systemów informatycznych, metodyk oraz stosowanych narzędzi + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji prostego procesu budowy oprogramowania - - - + - - - - - - -
M_U002 Student ma umiejętności pozwalające na zaprojektowanie procesu budowy oprogramowania zgodnie ze specyfikacją wymagań - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi pracować w grupie projektowej, zajmując w niej różne role + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 48 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (20h):

Projektowanie oprogramowania. Analiza ryzyka, zarządzanie ryzykiem i jakością: ekonomika jakości. Procesy wytwarzania oprogramowania. Wymagania i ich specyfikacja (standardy, wzorce), pozyskiwanie i weryfikacja wymagań, kontrola zmian. Walidacja i testowanie oprogramowania (testy automatyczne). Ewolucja oprogramowania. Zarządzanie przedsięwzięciem programistycznym. Projektowanie oprogramowania zgodne z metodyką strukturalną oraz obiektową, techniki obiektowego modelowania – standard UML. Narzędzia i środowiska wytwarzania oprogramowania (CASE, RAD, języki czwartej i piątej generacji). Zarządzanie konfiguracją oprogramowania. Zarządzanie wersjami. Standaryzacja i normalizacja procesu wytwarzania – norma ISO90003. Jakość oprogramowania: metryki oprogramowania, ocena wydajności oprogramowania. Wpływ otoczenia (sprzęt, oprogramowanie, ludzie) na systemy informatyczne, niezawodność oprogramowania, inspekcje oprogramowania. Model CMMI. Wielokrotne używanie kodu, korzystanie z API (Application Programming Interface).

Ćwiczenia projektowe (28h):

Laboratorium:
L1. Metody analizy ryzyka, ocena ryzyka realizacji projektu
L2. Planowanie, diagramy Ganta, zasobów, estymacja kosztów.
L3. Pozyskiwanie i weryfikacja wymagań, pominięcia i niejednoznaczności
L4. Formularze, notacje formalne, zastosowanie „ pseudokodu” PDL w inżynierii wymagań
L5. Notacja UML w modelowaniu statycznych cech systemów informatycznych
L6. Notacja UML w modelowaniu dynamicznych cech systemów informatycznych I
L7. Modelowanie funkcjonalne, modele przepływu danych
L8. Test – podsumowanie

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Inne metody: prezentacja multimedialna, gry symulacyjne, praca w grupach
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest oceną zajęć laboratoryjnych i wykładu
Składowe oceny:
1. udział w wykładach 15 × 1pkt lub kolokwium zaliczeniowe (max 15)
1. aktywny udział w zajęciach laboratoryjnych 8×5 pkt
2. wykonanie zadania zaliczeniowego 1 30pkt
3. wykonanie zadania zaliczeniowego 2 30pkt

Dopuszczalna jest jedna nieobecność.
Punkty przeliczna są na oceny zgodnie z regulaminem studiów.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Sommerville Ian, Inżynieria oprogramowania, WNT
2. UML. Wprowadzenie
2.Bezier B.,Software Testing Techniques

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak