Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Bazy danych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HNKT-1-510-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Nowoczesne technologie w kryminalistyce
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Kacprzak Stanisław (skacprza@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Podstawowe pojęcia i koncepcje dotyczące relacyjnych baz danych, podstawy SQL, przykłady systemów bazodanowych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna podstawowe pojęcia i koncepcje relacyjnych baz danych. NKT1A_W04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Egzamin
M_W002 Student zna podstawowe konstrukcje języka SQL. NKT1A_W05 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zaprojektować i zaimplementować prostą bazę danych. NKT1A_U05 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Egzamin
M_U002 Student potrafi posługiwać się językiem SQL w zakresie podstawowym. NKT1A_U06 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Egzamin
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość ciągłego rozwoju systemów bazodanowych oraz możliwości ich wykorzystania w kryminalistyce. NKT1A_K01 Egzamin
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
40 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe pojęcia i koncepcje relacyjnych baz danych. + - + - - - - - - - -
M_W002 Student zna podstawowe konstrukcje języka SQL. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować i zaimplementować prostą bazę danych. + - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi posługiwać się językiem SQL w zakresie podstawowym. + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość ciągłego rozwoju systemów bazodanowych oraz możliwości ich wykorzystania w kryminalistyce. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 40 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 3 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (20h):
 1. Wprowadzenie do relacyjnych baz danych

  Podstawowe pojęcia dotyczące relacyjnych baz danych (formalna definicja relacji), systemy zarządzania bazą danych.

 2. Język definiowania zapytań SQL

  Atrybuty, typy danych, rzutowanie i selekcja, operacje na typach związanych z datą i czasem, porównywanie wzorców, łączenie zapytań, złączenia, funkcje agregujące, podzapytania.

 3. Manipulowanie danymi
 4. Projektowanie baz danych
 5. Język definiowania struktur danych
 6. Transakcje

  Właściwości transakcji, zjawiska niepożądane, poziomy izolacji, zakleszczenia.

 7. Inne modele baz danych, trendy rozwojowe
 8. Bazy danych w kryminalistyce

  Omówienie przykładów baz danych polskiej policji oraz Interpolu wykorzystywanych w kryminalistyce.

Ćwiczenia laboratoryjne (20h):
 1. Podstawy pracy z systemem zarządzania bazą danych.
 2. Konstruowanie zapytań w języku SQL
 3. Instrukcje manipulowania danymi.
 4. Projektowanie baz danych: model koncepcyjny i logiczny
 5. Implementacja bazy danych, import danych
 6. Wyzwalacze, transakcje, zarządzanie uprawnieniami
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie zajęć laboratoryjnych:
Każde z wykonanych zadań laboratoryjnych będzie punktowane w skali 0-10 punktów. Zaliczenie części laboratoryjnej następuje po uzyskaniu minimum 50% możliwych do zdobycia punktów. Na ostatnich zajęciach istnieje możliwość poprawy jednego z zadań laboratoryjnych.

Obecność na zajęciach:

 • Dopuszczalna są dwie nieusprawiedliwione nieobecności.
 • Trzy lub więcej nieusprawiedliwione nieobecności skutkują niezaliczeniem przedmiotu.

Egzamin:
Zaliczenie części laboratoryjnej umożliwia przystąpienie do egzaminu.

Egzamin składa się z testu sprawdzającego zarówno wiedzę teoretyczną jak i praktyczną. Aby zaliczyć egzamin należy uzyskać co najmniej 50% możliwych do zdobycia punktów.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa obliczana jest jako średnia punktów zdobytych z części laboratoryjnej i egzaminu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku usprawiedliwionej nieobecności istnieje możliwość odrobienia zajęć na konsultacjach lub w innym terminie uzgodnionym z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :
 • Znajomość matematyki dyskretnej w zakresie algebry zbiorów oraz algebry relacji.
 • Podstawowa znajomość logiki.
 • Znajomość systemów operacyjnych i podstaw użytkowania komputerów.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie literatury fachowej.
Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Książki:

 1. Jeffrey D. Ullman, Jennifer Widom: Podstawowy kurs systemów baz danych, Helion, Gliwice, 2011.
 2. Thomas Connolly, Carolyn Begg: Systemy baz danych, tom 1 i 2, Wydawnictwo RM, Warszawa, 2004.
 3. Hector Garcia-Molina, Jeffrey D. Ullman, Jennifer Widom: Systemy baz danych. Pełny wykład, WNT, Warszawa, 2006.
 4. Chris J. Date: Relacyjne bazy danych dla praktyków, Wydawnictwo Helion, Gliwice, 2006
 5. Joe Celko: SQL zaawansowane techniki programowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2008.

Pomoce naukowe:

 1. https://www.w3schools.com/sql/
 2. https://dev.mysql.com/doc/
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak