Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Mikroskopia w zastosowaniach kryminalistycznych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HNKT-1-512-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Nowoczesne technologie w kryminalistyce
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Pamuła Elżbieta (epamula@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Kurs będzie obejmował wprowadzenie teoretyczne do metod mikroskopowych (wykłady) oraz analizę materiałów i śladów (zajęcia laboratoryjne) za pomocą technik mikroskopowych: mikroskopia świetlna (mikroskopy do światła przechodzącego i odbitego, mikroskopy cyfrowe), mikroskopia fluorescencyjna, mikroskopia skaningowa elektronowa z analizą pierwiastkową w mikroobszarach, mikroskopia sił atomowych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada wiedzę na temat nowoczesnych metod mikroskopowych stosowanych w kryminalistyce NKT1A_W06 Kolokwium
M_W002 Zna zasady działania mikroskopów optycznych, fluorescencyjnych, elektronowych i mikroskopu sił atomowych NKT1A_W07 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi dokonać wyboru najbardziej odpowiedniej metody mikroskopowej do analizy konkretnych próbek kryminalistycznych NKT1A_U04 Sprawozdanie
M_U002 Potrafi przeprowadzić analizę próbek za pomocą różnych technik mikroskopowych NKT1A_U09 Sprawozdanie
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość roli jaką odgrywają nowoczesne metody mikroskopowe w kontekście analizy próbek kryminalistycznych; potrafi przekazywać wiedzę na ten temat w sposób jasny i zrozumiały NKT1A_K01 Prezentacja
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę na temat nowoczesnych metod mikroskopowych stosowanych w kryminalistyce + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna zasady działania mikroskopów optycznych, fluorescencyjnych, elektronowych i mikroskopu sił atomowych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dokonać wyboru najbardziej odpowiedniej metody mikroskopowej do analizy konkretnych próbek kryminalistycznych - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi przeprowadzić analizę próbek za pomocą różnych technik mikroskopowych - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość roli jaką odgrywają nowoczesne metody mikroskopowe w kontekście analizy próbek kryminalistycznych; potrafi przekazywać wiedzę na ten temat w sposób jasny i zrozumiały - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (10h):

1. Rodzaje technik mikroskopowych i ich dobór w kontekście analizy próbek kryminalistycznych
2. Mikroskopia optyczna: budowa mikroskopu świetlnego, zdolność rozdzielcza, metody badań (pole jasne, pole ciemne, kontrast interferencyjny, kontrast fazowy)
3. Mikroskopia fluorescencyjna i mikroskopia konfokalna
4. Mikroskopia elektronowa: transmisyjna mikroskopia elektronowa i skaningowa mikroskopia elektronowa, analiza pierwiastkowa w mikroobszarach
5. Mikroskopia sił atomowych

Ćwiczenia laboratoryjne (20h):

Na zajęciach laboratoryjnych studenci będą prowadzili obserwacje materiałów, śladów biologicznych i próbek kryminalistycznych za pomocą technik mikroskopowych takich jak: mikroskopia świetlna (mikroskopy do światła przechodzącego, mikroskop stereoskopowy, mikroskop cyfrowy do światła odbitego), mikroskopia fluorescencyjna, skaningowa mikroskopia elektronowa z analizą pierwiastkową w mikroobszarach oraz mikroskopia sił atomowych. Następnie przeprowadzą analizę uzyskanych wyników za pomocą programów do analizy obrazu, wyznaczą parametry topograficzne (np. chropowatość, rozwinięcie powierzchni, wielkość cząstek i rozkład wielkości cząstek), przeprowadzą analizę statystyczną uzyskanych wyników, przygotują sprawozdania oraz zaprezentują uzyskane wyniki przed grupą studencką.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Zajęcia teoretyczne
 • Ćwiczenia laboratoryjne: Zajęcia praktyczne
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Pozytywna ocena z kolokwium obejmującego materiał omawiany na wykładach, pozytywne oceny ze sprawozdań i pozytywna ocena z prezentacji wyników badań

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Obecność nieobowiązkowa
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Obecność obowiązkowa
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią: oceny z kolokwium z zagadnień omawianych na wykładach (1/3), oceny za sprawozdania (1/3) i oceny za prezentację wyników badań z części laboratoryjnej (1/3).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach laboratoryjnych należy niezwłocznie skontaktować się z prowadzącą, która indywidualnie określi możliwości odrabiania zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zaliczony podstawowy kurs fizyki, chemii i biologii

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Dodatkowe materiały dydaktyczne zostaną dostarczone przez prowadzących.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Ł. Rumian, H. Tiainen, U. Cibor, M. Krok-Borkowicz, M. Brzychczy-Włoch, H. J. Haugen, E. Pamuła, Ceramic scaffolds enriched with gentamicin loaded poly(lactide-co-glycolide) microparticles for prevention and treatment of bone tissue infections, Materials Science and Engineering. C, Biomimetic Materials, Sensors and Systems 69, 2016, 856–864.
2. T. Moskalewicz, S. Zimowski, A. Zych, A. Łukaszczyk, K. Reczyńska, E. Pamuła, Electrophoretic deposition, microstructure and selected properties of composite alumina/polyetherketonce coastings on the Ti-13Nb-13Zr alloy, Journal of the Electrochemical Society 165, 2018, D116–D128.

Informacje dodatkowe:

Brak