Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Psychologia osobowości i psychopatologia
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HNKT-1-513-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Nowoczesne technologie w kryminalistyce
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. Ptaszek Grzegorz (ptaszek@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zajęcia poświęcone są wybranym zagadnieniom z psychologii osobowości oraz psychopatologii, ze szczególnym uwzględnieniem określonych zaburzeń psychicznych jako predyktorów popełnianych zbrodni i przestępstw.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 - ma wiedzę na temat podstawowych cech osobowości oraz zaburzeń psychicznych NKT1A_W09 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 - potrafi interpetować zachowania ludzi w kontekście typów osobowości i ich zaburzeń NKT1A_U10 Egzamin
M_U002 - potrafi przyporządkować określone zachowania do typów osobowości i typów zaburzeń osobowości NKT1A_U06 Egzamin
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 - wykorzystuje wiedzę z zakresu psychologii osobowości oraz psychopatologii w swojej praktyce NKT1A_K04 Egzamin
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 - ma wiedzę na temat podstawowych cech osobowości oraz zaburzeń psychicznych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 - potrafi interpetować zachowania ludzi w kontekście typów osobowości i ich zaburzeń + - - - - - - - - - -
M_U002 - potrafi przyporządkować określone zachowania do typów osobowości i typów zaburzeń osobowości + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 - wykorzystuje wiedzę z zakresu psychologii osobowości oraz psychopatologii w swojej praktyce + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

1. Norma psychiczna i zaburzenie – czy granica jest stała?
2. Osobowość a charakter/temperament.
3. Główne typologie osobowości.
4. Ciemna triada osobowości: narcyzm, makiawelizm i psychopatia.
5. Zaburzenia osobowości: – typy, etiologia, diagnoza, leczenie.
6. Zaburzenia osobowości: osobowość paranoiczna i schizoidalna.
7. Zaburzenia osobowości: osobowość unikająca i borderline.
8. Zaburzenia osobowości: osobowość narcystyczna.
9. Zabójstwa a psychopatia.
10. Zabójstwa a schizofrenia.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy filmowe odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Student dopuszczany jest do egzaminu na podstawie obecności na wykładzie. W przypadku przekroczenia 50% nieobecności nieusprawiedliwionych student nie zalicza przedmiotu.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Na ocenę końcową składają się:
- obecność na wykładach;
- kolokwium zaliczeniowe na ocenę z wykładów oraz wybranej literatury podawanej przez prowadzącego.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student nie może opuścić więcej niż 50% zajęć. W przypadku zaległości ustala z prowadzącym formę zaliczenia, polegającą na opracowaniu dodatkowego tekstu zleconego przez prowadzącego lub przygotowuje pracę analityczną

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1, Pilch, I. (2014). Makiawelizm, narcyzm, psychopatia: Ciemna triada jako próba opisania osobowości eksploatatora. Chowanna, 43(2), 165-181.
2. Pilch, I. (2015). Ciemna strona wywierania wpływu. Makiawelizm, narcyzm i psychopatia w badaniach wpływu społecznego. W: E. Mandal, D. Doliński (red.), Wpływ społeczny w sytuacjach codziennych i niecodziennych (s. 231-251). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
3. David L. Rosenhan , Elaine F. Walker , Martin E.P. Seligman, 2017, PSYCHOPATOLOGIA, Wydawnictwo Zysk i Spółka, Poznań.
4. Cierpiałkowska Lidia, 2018, Psychopatologia, Warszawa: Scholar.
5. Hołyst Brunon, 2018, Psychologia kryminalistyczna. Diagnoza i praktyka. Wyd. 4 rozszerzone. Wydawnictwo Difin: Warszawa.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Redakcja naukowa oraz przekład (razem z Aleksandrem Skrzypkiem) książki: Christopher Lasch, 2015, 2019 (wyd. 2). Kultura narcyzmu. Amerykańskie życie w czasach malejących oczekiwań , Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno.
2. Grzegorz Ptaszek (współred. Agnieszka Ogonowska), 2014, Człowiek – technologia – media. Konteksty kulturowe i psychologiczne, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
3. Grzegorz Ptaszek (współred. Agnieszka Ogonowska), 2013, Współczesna psychologia mediów. Nowe problemy i perspektywy badawcze, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Informacje dodatkowe:

Brak