Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Komunikacja interpersonalna i praca zespołowa
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HNKT-1-514-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Nowoczesne technologie w kryminalistyce
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Migaczewska Ewa (ewamig@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zajęcia poświęcone są różnym aspektom i wymiarom komunikacji interpersonalnej. Ich celem jest udoskonalenie warsztatu komunikacyjnego Studentów i rozwinięcie Ich sprawności w zakresie autoprezentacji, kreowania wizerunku, pracy zespołowej i wywierania wpływu na innych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna wzory zachowań obowiązujące w polskim, a także innych europejskich społeczeństwach (w tym zasady etykiety). NKT1A_W08 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi dokonać analizy różnych rodzajów interakcji komunikacyjnych w małych grupach społecznych stosując właściwy aparat pojęciowy. NKT1A_U06 Udział w dyskusji,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
M_U002 W świetle poznanych koncepcji teoretycznych z dziedziny nauk społecznych student potrafi zinterpretować współczesne zachowania komunikacyjne w kontekście zmian zachodzących w społeczeństwie i kulturze i adekwatnie na nie reagować. NKT1A_U10 Udział w dyskusji,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi wskazać propozycje zachowań komunikacyjnych właściwych dla symulowanych podczas zajęć sytuacji w sferze relacji interpersonalnych (zarówno formalnych, jak i nieformalnych). NKT1A_K02 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
24 8 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna wzory zachowań obowiązujące w polskim, a także innych europejskich społeczeństwach (w tym zasady etykiety). + - - - - - - - + - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi dokonać analizy różnych rodzajów interakcji komunikacyjnych w małych grupach społecznych stosując właściwy aparat pojęciowy. + - - - - - - - + - -
M_U002 W świetle poznanych koncepcji teoretycznych z dziedziny nauk społecznych student potrafi zinterpretować współczesne zachowania komunikacyjne w kontekście zmian zachodzących w społeczeństwie i kulturze i adekwatnie na nie reagować. + - - - - - - - + - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi wskazać propozycje zachowań komunikacyjnych właściwych dla symulowanych podczas zajęć sytuacji w sferze relacji interpersonalnych (zarówno formalnych, jak i nieformalnych). - - - - - - - - + - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 59 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 24 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 4 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):

Wykład pierwszy koncentrować się będą na omówieniu pojęcia i rodzajów komunikowania, modelu podstawowego komunikacji oraz celów komunikowania interpersonalnego. Punktem wyjścia dla pracy nad doskonaleniem możliwości efektywnego porozumiewania się w grupie będzie wykład poświęcony analizie znaczenia indywidualnych postaw życiowych każdego człowieka dla kształtowania jego relacji w życiu społecznym. Szczególna uwaga poświęcona zostanie zidentyfikowaniu rozmaitych typów indywidualnych „transakcji” zawieranych z odbiorcami komunikatów w grupach, ze szczególnym uwzględnieniem grup zawodowych. Ostatni wykład koncentrować się będzie na zaprezentowaniu odmiennych strategii komunikowania się z potencjalnymi rozmówcami w zależności od rozpoznanego u nich typu osobowości, a także wieku, płci i wykształcenia.

Program wykładów:
1. Wymiary i model komunikacji interpersonalnej (2h).
2. Wpływ indywidualnych skryptów życiowych na relacje międzyludzkie w grupie (wprowadzenie do analizy transakcyjnej) (2h).
3. Diagnoza partnera komunikacji/członka zespołu vs. sposób komunikacji (4h).

Zajęcia warsztatowe (16h):

Warsztaty w ramach przedmiotu Komunikacja interpersonalna skonstruowane zostały w taki sposób, by pomóc Studentom rozwinąć umiejętność autoprezentacji i kreowania własnego wizerunku, swobodnego komunikowania się z innymi zgodnego z zasadami etykiety (zwłaszcza biznesowej), skutecznego przekazywania informacji, efektywnej pracy w grupie, przekonującego argumentowania i odpowiedzialnego prowadzenia sporów. Szczególna uwaga poświęcona będzie zapoznaniu Słuchaczy z repertuarem środków i technik umożliwiających skuteczną komunikację (werbalną i niewerbalną) w rozmaitych sytuacjach zawodowych i prywatnych. Dodatkowym elementem doskonalącym będzie charakterystyka wybranych technik perswazyjnych oraz erystycznych i retorycznych.
Dopełnienie kursu stanowić będzie trening technik asertywności, bez znajomości których budowanie pożądanych relacji z innymi staje się o wiele trudniejsze.

Program ćwiczeń:
1. Poza słowami – rola języka ciała dla efektu komunikacyjnego.
2. Skuteczna komunikacja werbalna oraz wybrane techniki perswazyjne.
3. Techniki zachowań asertywnych.
4. Analiza zachowań komunikacyjnych – studia przypadków.
5. Autokreacja w toku poszukiwania pracy i negocjowanie wynagrodzenia – symulacje rozmów kwalifikacyjnych.
6. Wystąpienie publiczne – autoprezentacja.
7. Etykieta.
8. Zaliczenie.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia warsztatowe: Zajęcia obejmują 7 kompatybilnych warsztatów. Każdy z nich przyjmie formę intensywnych ćwiczeń indywidualnych, w parach i małych grupach zadaniowych, adekwatnych do treści prezentowanych podczas kolejnych wykładów. Wspomagającymi metodami pracy stosowanymi podczas zajęć będą także interaktywne gry, symulacje, dyskusje moderowane oraz studia przypadków.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń wymaga wykonania ustalonych przez prowadzącą zadań (w postaci wystąpienia publicznego, pracy zespołowej, aktywnego udziału w ćwiczeniach warsztatowych podczas zajęć, a także przygotowania i zaprezentowania projektu zaliczeniowego.

Zaliczenia poprawkowe odbywać się będą w czasie sesji egzaminacyjnej (ostatni trzeci termin może się odbyć w sesji poprawkowej).

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Zasady udziału w zajęciach: Ponieważ wykład ma charakter autorski pożądane jest uczestnictwo w nim.
 • Zajęcia warsztatowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Studenci wykonują zadania samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącej. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocenę końcową z ćwiczeń konstytuują:
- przygotowanie i prezentacja projektu analizującego zachowania komunikacyjne osób publicznych (60 proc.)
- aktywny udział w dyskusjach i symulacjach prowadzonych podczas zajęć (40 proc.)

Zaliczenie w drugim i trzecim terminie odbywa się w formie ustnej.

Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa (dopuszczalna jest 1 nieobecność).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

“Odrobienie” nieobecności wymaga zaliczenia materiału w formie ustalonej z prowadzącą zajęcia (w zależności od rodzaju materiału może odbyć się podczas indywidualnych konsultacji albo podczas kolejnych zajęć). Ponieważ zajęcia mają charakter warsztatowy, a często wykorzystywaną metodą jest praca grupowa, obecność na zajęciach jest absolutnie konieczna.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura obowiązkowa:
Steward J. (red.). (2008), Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
Tokarz M. (2006), Argumentacja, perswazja, manipulacja, GWP, Gdańsk, Wykład 5, Sztuka argumentacji, s. 123-154, Wykład 12, Komunikacja niewerbalna, s.327-357, Wykład 15, Starania o zatrudnienie, s. 425-433
Literatura zalecana:
Adler R., Rosenfeld L.B., Proctor II R.F. (2011), Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań
Alberti R., Emmons M. (2010), Asertywność, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot
Berne E. (2010), W co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich, wyd. V, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
Borg J. (2011), Perswazja. Sztuka pozytywnego wpływania na ludzi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
Cialdinini R.B. (2004), Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk
Davis M., Fanning P., McKay M. (2003), Sztuka skutecznego porozumiewania się, GWP, Gdańsk
Degen U. (2004), Sztuka nawiązywania pierwszego kontaktu, GWP, Gdańsk
Dent F.E., Brent M. (2009), Wywieranie wpływu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
Goleman D. (2006), Inteligencja emocjonalna, Media Rodzina, Poznań
Golka M. (red.) (2000), Bariery w komunikowaniu, UAM, Poznań
Grzenia J. (2007), Komunikacja językowa w Internecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
Gronbeck B.E., German K., Ehninger D., Monroe A.H. (2004), Zasady komunikacji werbalnej, Zysk
i S-ka, Warszawa
Haviland-Jones J.M., Lewis M. (2000), Psychologia emocji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk
Herriger C. (2004), Komunikacja bez słów. Rytuały społeczne, (wyd. II), Astrum, Wrocław
Knapp, M. L., Hall, J. A. (2000), Komunikacja niewerbalna w interakcjach międzyludzkich, Astrum, Wrocław
Król-Fijewska M. (1993), Trening asertywności, Warszawa
Leathers D. (2007), Komunikacja niewerbalna. Zasady i zastosowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
Mckay M., Davis M., Fanning P. (2007), Sztuka skutecznego porozumiewania się, GWP, Gdańsk
Molcho. S. (2010), Język ciała w biznesie, Wydawnictwo KOS, Katowice
Mortensen K. (2006), Sztuka wywierania wpływu na ludzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
Nęcki Z. (2006), Komunikacja międzyludzka, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków
Norbury P. (2003), Wielka Brytania, w serii: Co kraj to obyczaj, Wiedza i Życie, Warszawa
Oppermann K., Webber E. (2007), Style porozumiewania się w pracy, GWP, Gdańsk

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Ewa Migaczewska, Komunikowanie na rynku pracy, w: L.H.Haber (red.), Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym, Nomos, Kraków 2011

Informacje dodatkowe:

Brak