Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praktyka
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HNKT-1-601-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Nowoczesne technologie w kryminalistyce
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Migaczewska Ewa (ewamig@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Obowiązkową praktykę zawodową po 3-im r. studiów, która powinna trwać co najmniej 4 tyg.(1 miesiąc), wprowadzono aby jak najlepiej przygotować do pracy przyszłych inżynierów kierunku cyberbezpieczeństwo.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi właściwie wykorzystać modele matematyczne, symulacyjne i empiryczne do analizy i oceny postawionych problemów inżynierskich, w szczególności związanych z integracją narzędzi informatycznych dla celów śledczych i analitycznych NKT1A_U04, NKT1A_U06, NKT1A_U02, NKT1A_U01 Praca wykonana w ramach praktyki
M_U002 Umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania oraz opracować i zrealizować harmonogram zadań zapewniający dotrzymanie terminów NKT1A_U10, NKT1A_U11, NKT1A_U07 Praca wykonana w ramach praktyki
M_U003 Ma umiejętność samokształcenia się, między innymi w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych NKT1A_U10, NKT1A_U06, NKT1A_U11 Praca wykonana w ramach praktyki
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej i rozumie potrzebę przekazywania informacji i opinii w sposób powszechnie zrozumiały NKT1A_K04, NKT1A_K03, NKT1A_K01, NKT1A_K02 Prezentacja
M_K002 Ma świadomość ważności zachowań profesjonalnych i poszanowania różnorodności poglądów NKT1A_K04, NKT1A_K03, NKT1A_K01, NKT1A_K02 Praca wykonana w ramach praktyki
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
120 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Umiejętności
M_U001 Potrafi właściwie wykorzystać modele matematyczne, symulacyjne i empiryczne do analizy i oceny postawionych problemów inżynierskich, w szczególności związanych z integracją narzędzi informatycznych dla celów śledczych i analitycznych - - - - - - + - - - -
M_U002 Umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania oraz opracować i zrealizować harmonogram zadań zapewniający dotrzymanie terminów - - - - - - + - - - -
M_U003 Ma umiejętność samokształcenia się, między innymi w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych - - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej i rozumie potrzebę przekazywania informacji i opinii w sposób powszechnie zrozumiały - - - - - - + - - - -
M_K002 Ma świadomość ważności zachowań profesjonalnych i poszanowania różnorodności poglądów - - - - - - + - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 120 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia praktyczne (120h):
-
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia praktyczne: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Obowiązkowa praktyka zawodowa na studiach stacjonarnych I stopnia trwa co najmniej cztery tygodnie i jest integralną częścią planu studiów. Odbywa się w czasie letniej przerwy wakacyjnej, po 6 semestrze studiów. Dokładny przedział czasowy jest określony co rok zarządzeniem Rektora AGH i ujęty w dokumencie „Organizacja roku akademickiego”. Organizacja praktyk jest koordynowana przez Opiekuna Praktyk Studenckich dla kierunku cyberbezpieczeństwo.
Studenci studiów stacjonarnych powinni uzyskać zaliczenie praktyki po wakacjach, w czasie sesji poprawkowej. Na Wydziale IET dostępna jest procedura obsługi praktyk dostępna na stronie: http://www.iet.agh.edu.pl/pl/studenci/procedury/praktyka/ , w której dokładnie określono warunki i sposób zaliczenia praktyk zawodowych (po 3-im roku).

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia praktyczne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

Kierownik zespołu w firmie/przedsiębiorstwie, gdzie realizowana jest praktyka, zwięźle (6-7 zdań) informuje opiekuna praktyk studenckich dla kierunku Teleinformatyka o przebiegu praktyki wakacyjnej studenta, wystawia opinię o studencie i ocenia jego zaangażowanie w trakcie realizacji praktyki. Dodatkowo student może napisać krótkie (1-2 str.) sprawozdanie z przebiegu swojej praktyki i dołączyć je do zaświadczenia z firmy/przedsiębiorstwa, które musi przedłożyć opiekunowi praktyk studenckich w celu uzyskania zaliczenia. Na podstawie ww. zaświadczenia (z firmy/przedsiębiorstwa/instytucji) opiekun praktyk dla kierunku cyberbezpieczeństwo wystawia zaliczenie z praktyki i wprowadza je do systemu WD.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ustalane przez prowadzącego praktykę ze strony firmy.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowa wiedza z dziedziny informatyki, informatyki śledczej i analityki chemicznej (w zależności od profilu przedsiębiorstwa). Dodatkowe wymagania mogą zostać podane przez firmę/przedsiębiorstwo gdzie realizowana jest praktyka.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Adekwatne do konkretnej tematyki praktyki.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Adekwatne do konkretnego prowadzącego praktykę.

Informacje dodatkowe:

Obowiązkowa praktyka zawodowa po 3-im r. studiów powinna trwać co najmniej 4 tygodnie (1 miesiąc), zachęcamy jednak studentów do poszerzania swoich praktycznych umiejętności w dłuższym okresie czasu, w różnych instytucjach i nie tylko po 3-im roku.