Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Krajowe zasoby informacyjne
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HNKT-1-604-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Nowoczesne technologie w kryminalistyce
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
Chodak Paweł (pawelchodak@wp.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów do problematyki informacji przetwarzanych w krajowych systemach bazodanowych przez organy administracji państwowej, w tym służby “policyjne” i służby specjalne. Studenci uzyskają wiedzę na temat podstaw prawnych funkcjonowania poszczególnych systemów bazodanowych, rodzajów oraz zakresu przetwarzanych informacji oraz sposób udostępniania i wymiany z uprawnionym podmiotami.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna i rozumie podstawy prawne regulujące funkcjonowanie krajowych zasobów informacyjnych stanowiących istotny element w systemie bezpieczeństwa państwa. NKT1A_W09 Odpowiedź ustna
M_W002 Zna i rozumie cel budowy i rozwijania krajowych zasobów informacyjnych w świetle występujących zagrożeń bezpieczeństwa państwa, w tym zagrożeń w cyberprzestrzeni. NKT1A_W08 Odpowiedź ustna
M_W003 Zna i rozumie zasady wymiany i koordynacji informacji pomiędzy uprawnionymi służbami "policyjnymi" i służbami specjalnymi oraz obowiązujące zasady ochrony informacji. NKT1A_W09 Odpowiedź ustna
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi interpretować obowiązujący system prawny dotyczący przetwarzania informacji w krajowych systemach bazodanowych , w szczególności w zakresie obowiązków ochrony i udostępniania informacji. NKT1A_U11 Odpowiedź ustna
M_U002 Potrafi efektywnie podejmować współpracę z organami administracji państwowej w zakresie sposobów uzyskiwania informacji oraz ich zabezpieczania. NKT1A_U10 Odpowiedź ustna
M_U003 Potrafi opracować procedury w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji przetwarzanych w jawnych systemach bazodanowych. Zna zasady przetwarzania i ochrony informacji niejawnych. NKT1A_U11 Odpowiedź ustna
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi współpracować w zespołach zajmujących się tworzeniem założeń do budowy systemów bazodanowych. NKT1A_K04 Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie podstawy prawne regulujące funkcjonowanie krajowych zasobów informacyjnych stanowiących istotny element w systemie bezpieczeństwa państwa. + + - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie cel budowy i rozwijania krajowych zasobów informacyjnych w świetle występujących zagrożeń bezpieczeństwa państwa, w tym zagrożeń w cyberprzestrzeni. + + - - - - - - - - -
M_W003 Zna i rozumie zasady wymiany i koordynacji informacji pomiędzy uprawnionymi służbami "policyjnymi" i służbami specjalnymi oraz obowiązujące zasady ochrony informacji. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi interpretować obowiązujący system prawny dotyczący przetwarzania informacji w krajowych systemach bazodanowych , w szczególności w zakresie obowiązków ochrony i udostępniania informacji. - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi efektywnie podejmować współpracę z organami administracji państwowej w zakresie sposobów uzyskiwania informacji oraz ich zabezpieczania. - + - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi opracować procedury w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji przetwarzanych w jawnych systemach bazodanowych. Zna zasady przetwarzania i ochrony informacji niejawnych. - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi współpracować w zespołach zajmujących się tworzeniem założeń do budowy systemów bazodanowych. - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
 1. Wprowadzenie do informacji

  Przedstawienie i omówienie definicji pojęcia “informacja”. Omówienie pojęcia “społeczeństwo informacyjne”, wskazanie znaczenia informacji w codziennym funkcjonowaniu człowieka. (4 godziny)

 2. Biały wywiad

  Prezentacja kategorii informacji dostępnych w Internecie oraz omówienie sposobów ich uzyskiwania oraz zagrożeń dla osób udostępniających informacje w sieci. (3 godziny)

 3. Wybrane metody weryfikacji i potwierdzania informacji

  Prezentacja sposobów oceny informacji na przykładzie metod policyjnych. Omówienie sposobów rozszerzania informacji na bazie dostępnych źródeł. (3 godziny)

 4. Źródła informacji – rejestry państwowe

  Omówienie dostępnych źródeł pochodzenia informacji przetwarzanych przez organy administracji państwowej. Analiza przepisów prawnych regulujących zasady ich przetwarzania i udostępniania. (4 godziny)

 5. Źródła informacji – zasoby służb bezpieczeństwa publicznego

  Prezentacja kategorii informacji przetwarzanych m.in. przez Policję i Straż Graniczną oraz omówienie systemów bazodanowych prowadzonych przez wybrane służby. (4 godziny)

 6. Bezpieczeństwo informacji

  Prezentacja sposobów ochrony informacji przed nieuprawnionym dostępem, w tym stosowanych metod organizacyjnych. Wskazanie na zagrożenia oraz błędy popełniane przez administratorów danych. Wprowadzenie do zasad przetwarzania ochrony informacji niejawnych. (4 godziny)

 7. Koordynacja informacji

  Omówienie krajowego systemu koordynacji informacji w ujęciu praktycznym. Omówienie kategorii przetwarzanych informacji na rzecz koordynacji oraz prezentacja stosowanych mechanizmów koordynacyjnych. Prezentacja słabych i mocnych stron systemu koordynacji w Polsce. (4 godziny)

 8. Znaczenie informacji dla bezpieczeństwa państwa

  Wprowadzenie do sposobów opracowywania informacji – produktów – dla najważniejszych organów administracji państwowej. Prezentacja sposobów wykorzystania informacji dla realizacji ustawowych uprawnień Policji, Straży Granicznej, służb specjalnych pod kątem ujawniania sprawców przestępstw. (4 godziny)

Ćwiczenia audytoryjne (15h):
Krajowe zasoby informacyjne

Tematyka kolejnych zajęć audytoryjnych odpowiada materiałowi omawianemu podczas wykładu (wykłady stanowią wprowadzenie do następujących po nim zajęć laboratoryjnych w kontekście przygotowywania materiałów zaliczających ćwiczenia).

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład i ćwiczenia zaliczane w formie ustnej

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa wynika ze średniej ocen uzyskanych z odpowiedzi ustnej podczas zaliczania wykładów i oceny uzyskanej podczas ćwiczeń.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W uzgodnieniu z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowa wiedza z zakresu nauk społecznych na poziomie licealnym.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Podstawowa:
1. M. Barański, Informacja w ujęciu prawnym przez pryzmat zagadnień terminologicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2017.
2. M. Hetmański, Świat Informacji, Wydawnictwo Difin S.A., Warszawa 2015.
Uzupełniająca:
3. Ł. Roma, G. Winogrodzki, Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa, Wydawnictwo WSGE, Józefów 2016.
4. B. Sprengel, Praca operacyjna Policji, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2018.
5. Ustawy regulujące funkcjonowanie Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

6. P. Chodak, Koordynacja informacji w systemie bezpieczeństwa państwa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019.
7. P. Chodak, Krajowy System Informacyjny Policji wspierający walkę z przestępczością korupcyjną, Journal of Modern Science, 2/33/2017/, Wydawnictwo WSGE, Józefów 2017.
8. P. Chodak, Leksykon Bezpieczeństwo wybrane pojęcia, (red.), Paweł Chodak, Wydawnictwo WSGE, Józefów 2015.

Informacje dodatkowe:

Brak