Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Szpiegostwo przemysłowe
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HNKT-1-605-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Nowoczesne technologie w kryminalistyce
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
Chodak Paweł (pawelchodak@wp.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy na temat szpiegostwa przemysłowego, w szczególności definicji pojęcia, metod działalności szpiegowskiej, sposobów uzyskiwania informacji o konkurencji oraz metod przeciwdziałania tej działalności. Dodatkowo przedstawiony zostanie stan prawny oraz odpowiedzialność karna za prowadzenie działalności szpiegostwa.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna i rozumie podstawowe sposoby przeciwdziałania przestępczości szpiegostwa przemysłowego. NKT1A_W08 Odpowiedź ustna
M_W002 Potrafi rozpoznać działania socjotechniczne ukierunkowane na nielegalne uzyskiwanie wiedzy i zdobywanie informacji. NKT1A_W09 Odpowiedź ustna
M_W003 Ma wiedzę na temat odpowiedzialności karnej za działalność szpiegostwa przemysłowego i szpiegostwa realizowanego przez służby wywiadowcze. NKT1A_W10 Odpowiedź ustna
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi zidentyfikować nielegalne działania ukierunkowane na zdobywanie informacji przez konkurencję. NKT1A_U10 Odpowiedź ustna
M_U002 Potrafi podjąć odpowiednie działania zapewniające bezpieczeństwo danych własnego podmiotu oraz umie przekazać tą wiedzę współpracownikom. NKT1A_U11 Odpowiedź ustna
M_U003 Potrafi przeprowadzić działania analityczne stosowanych procedur bezpieczeństwa pod kątem wyszukiwania prób nielegalnej działalności szpiegowskiej. NKT1A_U10 Odpowiedź ustna
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi wdrażać rozwiązania organizacyjne w przeciwdziałaniu nielegalnym działaniom szpiegostwa. NKT1A_K04 Odpowiedź ustna
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie podstawowe sposoby przeciwdziałania przestępczości szpiegostwa przemysłowego. + - - - - - - - - - -
M_W002 Potrafi rozpoznać działania socjotechniczne ukierunkowane na nielegalne uzyskiwanie wiedzy i zdobywanie informacji. + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma wiedzę na temat odpowiedzialności karnej za działalność szpiegostwa przemysłowego i szpiegostwa realizowanego przez służby wywiadowcze. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zidentyfikować nielegalne działania ukierunkowane na zdobywanie informacji przez konkurencję. + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi podjąć odpowiednie działania zapewniające bezpieczeństwo danych własnego podmiotu oraz umie przekazać tą wiedzę współpracownikom. + - - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi przeprowadzić działania analityczne stosowanych procedur bezpieczeństwa pod kątem wyszukiwania prób nielegalnej działalności szpiegowskiej. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi wdrażać rozwiązania organizacyjne w przeciwdziałaniu nielegalnym działaniom szpiegostwa. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
 1. Szpiegostwo – wprowadzenia do pojęcia

  Definicja pojęcia, charakterystyka zjawiska w rysie historycznym, cel szpiegostwa. Ewaluacja zjawiska. (2 godziny)

 2. Historia szpiegostwa

  Omówienie rysu historycznego w zakresie szpiegowania i stosowanych metod i form działania. (2 godziny)

 3. Historia wywiadu

  Omówienie sposobów działania wybranych służb wywiadowczych świata z uwzględnieniem sposobów zdobywania informacji. Omówienie krajowych służb wywiadowczych. (4 godziny)

 4. Wywiad a kontrwywiad – różnice

  Omówienie zasad funkcjonowania służb kontrwywiadowczych oraz metod ich działania. Wskazanie różnic i celów. Omówienie krajowych służb kontrwywiadowczych. (4 godziny)

 5. Informacja w szpiegostwie

  Rodzaje źródeł informacji (źródła ogólnodostępne, biały wywiad, sigint, humint, imint, photint). Zainteresowania wywiadu i kontrwywiadu. Zadania wywiadu gospodarczego. Sposoby opracowywania i uzupełniania produktów wywiadowczych – analiz. Działania analityczno-informacyjne. (4 godziny)

 6. Zasoby informacyjne narażone na kradzież

  Omówienie kategorii zasobów informacyjnych podlegających ochronie w przedsiębiorstwie oraz w zasobach krajowych związanych z działalnością infrastruktury krytycznej państwa. Omówienie zasobów informacyjnych administracji publicznej. (4 godziny)

 7. Socjotechnika w wydobywaniu informacji

  Wprowadzenie do sposobów stosowania ataków socjotechnicznych w celu uzyskiwania informacji. Sposoby ujawniania tego typu ataków oraz działania naprawcze w przypadku ataków skutecznych. Omówienie procesu przygotowywania się do zastosowania ataku socjotechnicznego. (4 godziny)

 8. Odpowiedzialność karna

  Wprowadzenie do przepisów prawa krajowego regulującego nielegalne uzyskiwania informacji – szpiegostwa, w tym szpiegostwa przemysłowego. (2 godziny)

 9. Praca operacyjna

  Wprowadzenie i omówienie do pojęć, form, metod, funkcji,celów i zasad pracy operacyjnej prowadzonej m.in. w działalności szpiegostwa w przedsiębiorstwach istotnych dla bezpieczeństwa narodowego. (2 godziny)

 10. Stosowanie obserwacji w działalności szpiegowskiej

  Wprowadzenie do sposobów prowadzenia obserwacji. Omówienie i praktyczna prezentacja zasad prowadzenia obserwacji ukierunkowanej na zgromadzenie nowych bądź potwierdzenie zdobytych wcześniej informacji. (2 godziny)

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczane w formie ustnej.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa wynika ze średniej ocen uzyskanych z odpowiedzi ustnej podczas zaliczania wykładów.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W uzgodnieniu z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowa wiedza z zakresu nauk społecznych na poziomie licealnym.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Podstawowa:
1. M. Ciecierski, R. Nogacki, Wywiad, Szpiegostwo, ochrona tajemnic, Wydawnictwo Studio Emka, 2016
2. E. Javers, Agent, handlarz, prawnik, szpieg. Tajemniczy świat korporacyjnego szpiegostwa, Wydawnictwo Literackie, 2010
Uzupełniająca:
3. M. Górka, Służby wywiadowcze jako element polskiej polityki bezpieczeństwa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016
4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

P. Chodak, Koordynacja informacji w systemie bezpieczeństwa państwa, Wydawnictwo Adam Marszałek,
Toruń 2019.
P. Chodak, Bezpieczeństwo ekonomiczne Polski w świetle działań podejmowanych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, [w:] Polska a Unia Bankowa wybrane zagadnienia prawne (red.), P. Sitek, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Warszawa 2015
P. Chodak, Leksykon Bezpieczeństwo wybrane pojęcia, (red.), Paweł Chodak, Wydawnictwo WSGE,
Józefów 2015.

Informacje dodatkowe:

Brak