Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Pracownia projektowa 1/2
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HNKT-1-607-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Nowoczesne technologie w kryminalistyce
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Kołodziej Jacek (jackolo@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł koncentruje się na wspieraniu ucznia w opracowywaniu końcowego projektu.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Umiejętności: potrafi
M_U001 Jest w stanie zebrać odpowiednie informacje z dostępnych materiałów i analizować je aby skonstruować poprawne wymagania funkcjonalne integrowanego systemu. NKT1A_U04, NKT1A_U06, NKT1A_U05, NKT1A_U01 Aktywność na zajęciach
M_U002 Jest w stanie opracować i zaimplementować długo i krótkoterminowy plan adekwatny do wymagań integrowanego systemu. NKT1A_U04, NKT1A_U06, NKT1A_U07, NKT1A_U01 Projekt
M_U003 Jest w stanie zintegrować system IT przeznaczony do działania w dziedzinie informatyki śledczej zgodnie ze zidentyfikowanymi wymaganiami wykorzystując odpowiednie techniki i narzędzia NKT1A_U04, NKT1A_U05, NKT1A_U07 Projekt
M_U004 Jest w stanie udokomentować i zaprezentować rezultaty konceptualnych, projektowych i implementacyjnych prac ze szczególnym naciskiem na informacje potrzebne do dalszego rozwoju produktu NKT1A_U10, NKT1A_U04, NKT1A_U07 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi planować i współpracować w zespole integrującym sprzęt i oprogramowanie, adekwatnie do odgrywanej roli NKT1A_K04, NKT1A_K03, NKT1A_K01 Aktywność na zajęciach
M_K002 Wykazuje inicjatywe i umiejętność komunikacji w celu rozwiązania problemu, biorac pod uwage aspekty pozatechniczne projektu NKT1A_K04, NKT1A_K03 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Umiejętności
M_U001 Jest w stanie zebrać odpowiednie informacje z dostępnych materiałów i analizować je aby skonstruować poprawne wymagania funkcjonalne integrowanego systemu. - - + - - - - - - - -
M_U002 Jest w stanie opracować i zaimplementować długo i krótkoterminowy plan adekwatny do wymagań integrowanego systemu. - - + - - - - - - - -
M_U003 Jest w stanie zintegrować system IT przeznaczony do działania w dziedzinie informatyki śledczej zgodnie ze zidentyfikowanymi wymaganiami wykorzystując odpowiednie techniki i narzędzia - - + - - - - - - - -
M_U004 Jest w stanie udokomentować i zaprezentować rezultaty konceptualnych, projektowych i implementacyjnych prac ze szczególnym naciskiem na informacje potrzebne do dalszego rozwoju produktu - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi planować i współpracować w zespole integrującym sprzęt i oprogramowanie, adekwatnie do odgrywanej roli - - + - - - - - - - -
M_K002 Wykazuje inicjatywe i umiejętność komunikacji w celu rozwiązania problemu, biorac pod uwage aspekty pozatechniczne projektu - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne (30h):

Zajęcia zorientowane są na realizację kolejnych faz procesu wytwarzania i integracji oprogramowania w zespole projektowym, zgodnie z wybraną metodyką, adekwatnie do wymagań pozyskiwanych od opiekuna projektu inżynierskiego i przez niego weryfikowanych. Istotnym elementem pracy jest konieczność oszacowania możliwości zespołu i uzgodnienie z opiekunem adekwatnego zakresu wymagań w stosunku do planowanego produktu oraz dokumentacji realizowanych zadań i powstających w nich koncepcji, prototypów, a w końcu składowych produktu końcowego. Rolą prowadzącego zajęcia jest wskazywanie możliwości i weryfikowanie efektów przede wszystkim w zakresie zarządzania projektem i raportowania uzyskiwanych wyników, ale również w miarę możliwości w dziedzinie problemu i aspektach technologicznych realizacji produktu.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia laboratoryjne: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Prowadzący monitoruje przebieg tworzenia pracy dyplomowej przez poszczególnych studentów lub grupy studenckie. Osiągnięcie odpowiedniego zaawansowania w projekcie oraz przygotowanie dokumentacji gwarantuje otrzymanie pozytywnej oceny końcowej.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia laboratoryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa bazuje na ewaluacji zaawansowania tworzonego projektu oraz oprogramowania. Prowadzący pracownię może ją również konsultować z opiekunem dyplomanta(ów).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecny student musi nadrobić zaległości i np. rozwinąć swoją dokumentację o części omawiane na zajęciach na których go nie było. Postęp zostanie oceniony przez prowadzącego.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wymagana jest wiedza z dziedziny bezpieczeństwa systemów informatycznych a także z inżynierii oprogramowania oraz programowania w wybranych językach.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Adekwatna do tematu tworzonej pracy dyplomowej.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Adekwatne do konkretnego prowadzącego pracownię.

Informacje dodatkowe:

Brak