Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Bezpieczeństwo systemów i aplikacji
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HNKT-1-610-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Nowoczesne technologie w kryminalistyce
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Faber Łukasz (faber@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł prezentuje przekrojową i aktualną wiedzę z dziedziny ochrony systemów i aplikacji. Prezentowane są zarówno klasy zagrożeń, ich konkretne przykłady i analizy jak i sposoby radzenia sobie z nimi.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada wiedzę dotyczącą współczesnych problemów związanych z bezpieczeństwem systemów i aplikacji informatycznych NKT1A_W05, NKT1A_W04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Zna i rozumie podstawowe aspekty bezpieczeństwa systemów operacyjnych i aplikacji NKT1A_W05, NKT1A_W04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi skonfigurować bezpieczną instancję systemu operacyjnego i aplikacji NKT1A_U07 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie znaczenie i społeczną wagę problemów zapewniania bezpieczeństwa systemom i aplikacjom. NKT1A_K02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
40 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę dotyczącą współczesnych problemów związanych z bezpieczeństwem systemów i aplikacji informatycznych + - + - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie podstawowe aspekty bezpieczeństwa systemów operacyjnych i aplikacji + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi skonfigurować bezpieczną instancję systemu operacyjnego i aplikacji + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie znaczenie i społeczną wagę problemów zapewniania bezpieczeństwa systemom i aplikacjom. + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 40 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (20h):

 1. Bezpieczeństwo aplikacji WWW.
  Anatomia aplikacji WWW. Problemy bezpieczeństwa aplikacji WWW. Wstrzykiwanie / Injections. XSS. CSRF. Path traversal. Niezabezpieczone API. Problemy z uwierzytelnianiem. Brak sprawdzania danych wejściowych. Enumeracja zasobów i mapowanie aplikacji. Przykłady katastrofalnych podatności. Zabezpieczenia aplikacji webowych. OWASP. Common Weakness Enumeration.
 2. Bezpieczeństwo systemów operacyjnych.
  Problemy bezpieczeństwa systemów operacyjnych. Mechanizmy ochrony systemów operacyjnych. Podatne komponenty systemów operacyjnych. Sandboxing. Seccomp. Wirtualizacja. Cgroups. Namespaces. Konteneryzacja
 3. Zarządzanie identyfikacją i dostępem.
  Najważniejsze pojęcia. Identyfikacja i uwierzytelnianie. Hasła. Autoryzacja (kontrola dostępu). Modele kontroli dostępu. Dostęp do plików. LSM i SELinux. Centralizacja, Single Sign-On i federacja. Protokoły i API uwierzytelniania
 4. Sprzętowe wspomaganie i ochrona przed nieautoryzowanym dostępem.
  Smartcards i HSM. PKCS #11 – Cryptographic Token Interface. Secure boot. Trusted platform module. YubiKey
 5. Złośliwe oprogramowanie.
 6. Podatności oprogramowania.

Ćwiczenia laboratoryjne (20h):

 • Ograniczone środowiska wykonania aplikacji (sandboxing).
 • Sprzętowe wsparcie kryptografii i bezpieczeństwa: TPM, HSM, UEFI.
 • Multilevel security i systemy MAC na przykładzie SELinux.
 • Podatności aplikacji WWW.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Laboratorium: średnia ocen z poszczególnych tematów laboratoriów.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest oceną z laboratorium.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach laboratoryjnych student może odrobić maksymalnie jedne zajęcia w innym terminie.
Nieusprawiedliwione nieobecności na laboratorium powodują brak zaliczenia przedmiotu.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Ross Anderson: Security Engineering, 2nd edition; Wiley, 2008
 2. Jason Luttgens, Matthew Pepe, Kevin Mandia: Incydenty bezpieczeństwa. Metody reagowania w informatyce śledczej; Helion, 2016
 3. Joseph Muniz, Aamir Lakhani: Kali Linux. Testy penetracyjne; Helion, 2014
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak