Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Elektroniczne systemy zabezpieczeń
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HNKT-1-613-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Nowoczesne technologie w kryminalistyce
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Godek Juliusz (godek@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Dostarczenie podstawowej wiedzy z zakresu zabezpieczeń elektronicznych, takich jak:

 • podstawy prawne działania systemów
 • systemy kontroli dostępu
 • systemy alarmowe włamania i napadu
 • telewizja dozorowa
 • monitoring
 • systemy antykradzieżowe
Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma podbudowaną prawnie wiedzę na temat elementów współczesnych systemów zabezpieczeń, kontroli dostępu, telewizji dozorowej i monitoringu. Zna ograniczenia ich funkcjonalności i użytkowania. NKT1A_W08, NKT1A_W03 Aktywność na zajęciach
M_W002 Student zna schemasty blokowe i strruktury współczesnych systemów sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu, telewizji dozorowej i monitoringu. Student rozumie współzależności między tymi systemami. NKT1A_W03 Kolokwium
M_W003 Student zna metody tworzenia współczesnych elektronicznych systemów zabezpieczeń elektronicznych. Zna powiązania niezbędnoe do prawidłowej pracy takich systemów. NKT1A_W01 Kolokwium
M_W004 Student rozumie zwiększającą się obecność systemów zabezpieczeń elektronicznych w praktyce inżynierskiej, jak i wżyciu codziennym , wie jak ich użyć w określonych celach. NKT1A_W09, NKT1A_W04 Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
40 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma podbudowaną prawnie wiedzę na temat elementów współczesnych systemów zabezpieczeń, kontroli dostępu, telewizji dozorowej i monitoringu. Zna ograniczenia ich funkcjonalności i użytkowania. + - + - - - - - - - -
M_W002 Student zna schemasty blokowe i strruktury współczesnych systemów sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu, telewizji dozorowej i monitoringu. Student rozumie współzależności między tymi systemami. + - + - - - - - - - -
M_W003 Student zna metody tworzenia współczesnych elektronicznych systemów zabezpieczeń elektronicznych. Zna powiązania niezbędnoe do prawidłowej pracy takich systemów. + - + - - - - - - - -
M_W004 Student rozumie zwiększającą się obecność systemów zabezpieczeń elektronicznych w praktyce inżynierskiej, jak i wżyciu codziennym , wie jak ich użyć w określonych celach. + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 40 godz
Przygotowanie do zajęć 8 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (20h):
-
Ćwiczenia laboratoryjne (20h):

1. Badanie podstawowych układów czujników (6 godzin): czujniki PIR, bariery podczerwieni, czujniki magnetyczne, czujniki zbicia szyby, czujniki ultradźwiękowe, czujniki dualne, czujniki inne.
2. Badanie central SAWN, podstawowe elementy składowe, programowanie i zestawianie prostych systemów SAWN (3 godziny).
3. Badanie systemów kontroli dostępu i ich elementów składowych, zestawianie prostych systemów kontroli dostępu (3 godziny).
4. Systemy telewizji dozorowej, projektowanie i uruchamianie systemów (3 godziny).
5. Monitoring zdalny (3 godziny).
6. Sprawdzian praktyczny (2 godziny).

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

W ocenie z laboratorium jest uwzględniane przygotowanie do bieżących zajęć (weryfikowane ewentualnie krótką kartkówką na ich początku) oraz wynik sprawdzianu praktycznego, w czasie którego student w ściśle określonym czasie ma wykonać zadanie zlecone przez proiwadzącego zajęcia. Do poprawkowego testu praktycznego może być dopuszczony student, który nie opuścił bez usprawiedliwienia więcej niż 1 zajęć laboratoryjnych, a jego sprawozdania z ćwiczeń zostały pozytywnie ocenione.
Skala ocen zgodna z Regulaminem Studiów AGH.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Sposób obliczania oceny końcowej:

1.Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej jest uzyskanie pozytywnej oceny z laboratorium.
2. Ocena końcowa jest wyznaczana na podstawie oceny z laboratorium (90%) oraz aktywności studenta na wykładzie (10%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Samodzielna praca z dostarczonymi w formie elektronicznej wykładami.
Odrobienie laboratorium w innym terminie.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :
 • Znajomość podstaw elektrotechniki oraz zasad działania elementów elektronicznych
 • Umiejętność wykonywania podstawowych pomiarów elektrycznych w zakresie napięć i prądów, stałych i zmiennych.
Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Polska Norma PN –93/E – 089830/1-14/.
2. Ogólne warunki ubezpieczenia (OWW) – określają Pr PN (130) firmy ubezpieczeniowe.
3. Norma Europejska EN –50131-1:1997r. – klasy ochrony.
4. PNEN –50136-2-3 – określa wymagania dla urządzeń stosowanych w systemach transmisji cyfrowej Central Alarmowych z wbudowanym komunikatorem cyfrowym
5. “Elektroniczne systemy ochrony osób i mienia” M. Brzęcki 2014
6. “Mechaniczne i elektroniczne systemy zabezpieczeń” zespół autorów pod redakcją dr inż. Andrzeja Wójcika aktualizacja co kwartał.
7. “Wybrane zagadnienia technicznych systemów zabezpieczeń obiektów” J. Rut T. Wołczański 2014
8. "Alarm o przestępstwie – Poradnik dla instalatorów i użytkowników systemów alarmowych oraz dla reagujących na sygnał alarmu”. Z. Nowicki 1997.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak