Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy genetyki
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HNKT-1-614-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Nowoczesne technologie w kryminalistyce
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Bodzoń-Kułakowska Anna (abk@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student zyskuje wiedzę o podstawach genetyki dotyczących teorii dziedziczenia, budowy kwasów nukleinowych, procesów w jakich te związki biorą udział, oraz technik, które służą ich analizie. Zyskuje również informacje o genetycznie modyfikowanych roślinach i zwierzętach, o poznawaniu genomów i ich ewolucji, oraz możliwości zastosowania tej wiedzy w kryminalistyce.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zyskuje wiedzę o podstawach genetyki i technikach współcześnie stosowanych NKT1A_W09 Odpowiedź ustna
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student zyskuje umiejętność wyszukiwania informacji w fachowej literaturze NKT1A_U06 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie konieczność dokształcania się NKT1A_K01 Aktywność na zajęciach
M_K002 Student potrafi swoją wiedzę wykorzystać w praktyce NKT1A_K03 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zyskuje wiedzę o podstawach genetyki i technikach współcześnie stosowanych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student zyskuje umiejętność wyszukiwania informacji w fachowej literaturze + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie konieczność dokształcania się + - - - - - - - - - -
M_K002 Student potrafi swoją wiedzę wykorzystać w praktyce + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 82 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 40 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

1. Podział komórek, Mendel i idea genu
Zestawy chromosomów w komórkach człowieka, mejoza, uzyskiwanie zmienności genetycznej

2. Chromosomowa teoria dziedziczności
Geny sprzężone z płcią. Mapowanie odległości między genami. Schorzenia wynikające ze zmian w liczbie lub strukturze chromosomów.

3. Podstawowe informacje o budowie kwasów nukleinowych
Budowa zasad azotowych. Struktura kwasów nukleinowych. Czemu DNA jest cząsteczką dobrze przystosowaną do przechowywania informacji genetycznej?
Unikalne własności RNA.

4. Replikacja
Co to jest replikacja? Widełki replikacyjne. Niesamowicie dokładne kopiowanie – jak jest osiągane? Telomery.

5. Mutacje i transkrypcja
Mutacje – gdzie mają największe konsekwencje? Czynniki mutagenne. System kontroli w komórce. Jak komórka naprawia błędy? Transkrypcja: inicjacja, elongacja, terminacja. Oczko transkrypcyjne. Regulacja inicjacji transkrypcji u Eukariota. Dojrzewanie RNA.

6. Kod genetyczny i translacja, los zsyntetyzowanych białek
Cechy kodu genetycznego, molekularne elementy translacji, budowa rybosomu, końcowa obróbka białek.

7. Epigenetyka, pseudogeny, wędrujące geny i “śmieciowy DNA”
Czy istnieje dziedziczenie poza genami? Czy „śmieciowy DNA” to istotnie bezwartościowy kod? Kukurydza z ziarnami o różnych kolorach i skaczące geny.

8. Nietypowa rola RNA
Regulacja ekspresji genów przez iRNA. Różne typy RNA. Jak RNA wpływa na ekspresję białek? Czy sushi ma coś wspólnego z RNA? (sushi-belt)?

9. Techniki analityczne w badaniu genów
Techniki sekwencjonowania genów (metoda Sangera, technika „pyrosequencing”, illumnia, nanopore DNA sequencing), klonowanie DNA, technika PCR, hybrydyzacja, mikromacierze DNA,.

10. Inżynieria genetyczna i terapie genowe – jak możemy modyfikować organizmy?
Wyciszanie genów, knock-out, technika CRISPR/Cas9.

11. Rośliny i zwierzęta modyfikowane genetycznie – zagrożenie czy nadzieja?
12. Genomy i ich ewolucja
Jak możemy wykorzystać wiedzę o genomie?

13. Syntetyczna biologia
Ile potrzeba, żeby stworzyć komórkę? I człowiek stworzył bakterię….

14. Geny w kryminalistyce
Dowody oparte o DNA, ustalanie ojcostwa, ustalanie pokrewieństwa, genetyczny odcisk palca.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Egzamin ustny obejmujący zagadnienia poruszane podczas wykładów. Sposób przeprowadzenia egzaminu: student losuje zestaw czterech pytań, przy czym jest zobligowany do odpowiedzi na trzy pytania. Komisja egzaminacyjna składa sie z dwóch osób.

Zasady zaliczeń poprawkowych: dostępne dwa terminy zaliczeń poprawkowych w sesji egzaminacyjnej – daty uzgadniane ze Starostą Roku.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z egzaminu ustnego

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na wykładzie student może prosić prowadzącego o wskazanie odpowiednich materiałów do przestudiowania, w celu nadrobienia zaległości

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

James D. Watson “Historia rewolucji genetycznej”
Biochemia, Berg, Tymoczko, Stryer

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak