Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Analiza biochemiczna płynów ustrojowych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HNKT-1-615-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Nowoczesne technologie w kryminalistyce
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr Drabik Anna (drabik@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Kurs obejmuje zagadnienia związane z zaawansowaną analizą składników płynów ustrojowych. Studenci posiądą wiedzę na temat wyboru i funkcjonowania technik analitycznych służących do analiz płynów biologicznych oraz poznają najnowsze trendy w zakresie analityki medycznej. Przedmiotem kursu są techniki: spektrofotometryczne (UV-VIS, czytniki płytek), chromatograficzne (cieczowa i gazowa) oraz spektrometria mas.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie chemii, obejmującą w szczególności chemię analityczną, przydatną do formułowania i rozwiazywania złożonych zadań z zakresu studiowanego kierunku, zna główne trendy rozwojowe dotyczące wykorzystania metod analitycznych w badaniu płynów ustrojowych. NKT1A_W06 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 Student posiada wiedzę pozwalającą na zrozumienie w jaki sposób procesy patogenezy oraz ksenobiotyki wpływają na skład płynów ustrojowych. Student zna podstawowe techniki analityczne służące diagnostyce chorób w płynach ustrojowych. NKT1A_W06 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi wykorzystać metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne do formułowania i rozwiązywania zadań i problemów badawczych w zakresie analiz próbek biologicznych NKT1A_U09 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi formułować i przedstawiać opinie na temat zagadnień chemicznych w kryminalistyce oraz ma świadomość znaczenia zdobytej wiedzy w rozwiązywaniu problemów NKT1A_K01 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 20 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie chemii, obejmującą w szczególności chemię analityczną, przydatną do formułowania i rozwiazywania złożonych zadań z zakresu studiowanego kierunku, zna główne trendy rozwojowe dotyczące wykorzystania metod analitycznych w badaniu płynów ustrojowych. + - + - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę pozwalającą na zrozumienie w jaki sposób procesy patogenezy oraz ksenobiotyki wpływają na skład płynów ustrojowych. Student zna podstawowe techniki analityczne służące diagnostyce chorób w płynach ustrojowych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykorzystać metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne do formułowania i rozwiązywania zadań i problemów badawczych w zakresie analiz próbek biologicznych + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi formułować i przedstawiać opinie na temat zagadnień chemicznych w kryminalistyce oraz ma świadomość znaczenia zdobytej wiedzy w rozwiązywaniu problemów + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 57 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (20h):

•Rodzaje płynów biologicznych (krew, mocz, ślina, płyn mózgowo-rdzeniowy, płyn owodniowy, płyny z jam ciała)
•Podstawy diagnostyki laboratoryjnej, metody pobierania I przechowywania materiału biologicznego
•Analiza profili płynów ustrojowych, badanie składu
•Przygotowanie próbek biologicznych do analiz, metody rozdziału
•Metody analityczne stosowane w analizie płynów ustrojowych
•Zaawansowane techniki identyfikacji składników płynów ustrojowych

Ćwiczenia laboratoryjne (10h):

1. BHP
2. Analiza hematologiczna krwi
3. Analiza spektrofotometryczna składników surowicy
4. Oznaczanie poziomu lizozymu w ślinie
5. Ustalanie dawki leków przy pomocy spektrometru mas

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Kolokwium zaliczeniowe oraz uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Wynik kolokwium zaliczeniowego

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Odrabianie zajęć lub przygotowanie prezentacji na zadany temat

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. “Spektrometria mas” Wydawnictwo AGH, Kraków 2016.
2.“Proteomika i metabolomika” Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego WUW, Warszawa 2010.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. “Spektrometria mas” Wydawnictwo AGH, Kraków 2016.
2.“Proteomika i metabolomika” Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego WUW, Warszawa 2010.
3. Drabik A, Mielczarek P, Sierżęga M, Kulig J. ”Serum proteomics of cancer patients: Protein preparation.”
Biomacromol Mass Spectrom. 2012, (3):95-108.
4. Drabik A, Bodzon-Kulakowska A, Suder P, Silberring J, Kulig J, Sierzega M. “Glycosylation Changes in Serum Proteins Identify Patients with Pancreatic Cancer.” J Proteome Res. 2017, 16(4):1436-1444.
5. Bodzon-Kulakowska A, Bierczynska-Krzysik A, Dylag T, Drabik A, Suder P, Noga M, Jarzebinska J, Silberring J. „Methods for samples preparation in proteomic research.” J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci. 2007 Apr 15;849(1-2):1-31.

Informacje dodatkowe:

Brak