Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Obrazowanie w spektrometrii mas
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HNKT-1-617-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Nowoczesne technologie w kryminalistyce
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Bodzoń-Kułakowska Anna (abk@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student zyskuje wiedzę o technice analitycznej jaką jest obrazowanie powierzchni za pomocą spektrometrii mas i o zastosowaniu tej techniki w kryminalistyce

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zyskuje wiedzę o technice analitycznej jaką jest obrazowanie powierzchni za pomocą spektrometrii mas i o zastosowaniu tej techniki w kryminalistyce NKT1A_W09 Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student zyskuje umiejętność interpretowania wyników ze spektrometrii mas NKT1A_U06 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi zabierać głos w dyskusji wykorzystując swoją wiedzę NKT1A_K04 Aktywność na zajęciach
M_K002 Rozumie konieczność podnoszenia swoich kompetencji NKT1A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zyskuje wiedzę o technice analitycznej jaką jest obrazowanie powierzchni za pomocą spektrometrii mas i o zastosowaniu tej techniki w kryminalistyce + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student zyskuje umiejętność interpretowania wyników ze spektrometrii mas + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi zabierać głos w dyskusji wykorzystując swoją wiedzę + - - - - - - - - - -
M_K002 Rozumie konieczność podnoszenia swoich kompetencji + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

• Spektrometria mas jako technika analityczna
• Działanie źródeł jonów wykorzystywanych w technice analizy powierzchni
za pomocą spektrometrii mas
• Analizatory typu TOF i pułapka jonowa, oraz analizatory ruchliwości jonów i specyfika ich działania w kontekście obrazowania
• Przygotowanie próbki biologicznej do analizy
• Techniki pomiaru i jego optymalizacja przy badaniu różnych próbek biologicznych z zastosowaniem różnych źródeł jonów.
• Oprogramowanie do analizy wyników i interpretacja wyników
• Techniki łączone (np. histologia) z obrazowaniem powierzchni za pomocą spektrometrii mas
• Zastosowanie obrazowania powierzchni w kryminalistyce.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej wzbogacone o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Egzamin testowy obejmujący zagadnienia poruszane podczas wykładów.

Zasady zaliczeń poprawkowych: dostępne dwa terminy zaliczeń poprawkowych w sesji egzaminacyjnej – daty uzgadniane ze Starostą Roku.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Nie
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z testu uzyskana po przeliczeniu otrzymanej liczny punktów na odpowiednie procenty, zgodnie z regulaminem AGH

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na wykładzie student może prosić prowadzącego o wskazanie odpowiednich materiałów do przestudiowania, w celu nadrobienia zaległości

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

“Spektrometria mas” od redakcją Piotra Sudera, Anny Bodzoń-Kułakowskiej i Jerzego Silberringa.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak