Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Proteomika kryminalistyczna
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HNKT-1-618-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Nowoczesne technologie w kryminalistyce
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
Mielczarek Przemysław (przemyslaw.mielczarek@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student zyskuje wiedzę o nowoczesnych technikach identyfikacji białek (proteomice). Zna pojęcia i definicje związane ze współczesną metodyką badań stosowanych w tej dziedzinie nauki (proteomika, białko, spektrometria mas, techniki separacyjne białek). Zyskuje wiedzę na temat podstawowych zagadnień proteomicznych (proteomice jakościowej i ilościowej) oraz ich zastosowaniu z kryminalistyce. Pozna również podstawowe bazy danych stosowane do identyfikacji białek.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student nabywa podstawową wiedzę dotyczącą budowy i funkcji białek w organizmach żywych. Zdobywa wiedzę dotyczącą identyfikacji białek oraz ich analizy ilościowej z przedstawieniem możliwości zastosowania tych technik w kryminalistyce. NKT1A_W06, NKT1A_W09 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi weryfikować informacje dotyczące zagadnień związanych z proteomiką, potrafi czytać ze zrozumieniem teksty dotyczące proteomiki i wypowiadać się na te tematy z zastosowaniem odpowiedniej terminologii naukowej prezentując własne opinie. NKT1A_U10, NKT1A_U09 Kolokwium
M_U002 Student zdobywa umiejętności związane ze studiowaniem fachowej literatury naukowej i szukaniem odpowiednich informacji w literaturze. NKT1A_U06 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi wypowiadać się publicznie na tematy związane z proteomiką oraz jej zastosowaniem w kryminalistyce. NKT1A_K04, NKT1A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student nabywa podstawową wiedzę dotyczącą budowy i funkcji białek w organizmach żywych. Zdobywa wiedzę dotyczącą identyfikacji białek oraz ich analizy ilościowej z przedstawieniem możliwości zastosowania tych technik w kryminalistyce. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi weryfikować informacje dotyczące zagadnień związanych z proteomiką, potrafi czytać ze zrozumieniem teksty dotyczące proteomiki i wypowiadać się na te tematy z zastosowaniem odpowiedniej terminologii naukowej prezentując własne opinie. + - - - - - - - - - -
M_U002 Student zdobywa umiejętności związane ze studiowaniem fachowej literatury naukowej i szukaniem odpowiednich informacji w literaturze. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi wypowiadać się publicznie na tematy związane z proteomiką oraz jej zastosowaniem w kryminalistyce. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 8 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1. Wprowadzenie do proteomiki i strategii identyfikacji białek.
2. Podstawy spektrometrii mas stosowanej w proteomice.
3. Identyfikacja białek wspomagana fragmentacją.
4. Techniki rozdziałowe stosowane w proteomice (elektroforeza żelowa, elektroforeza kapilarna, chromatografia cieczowa).
5. Proteomika ilościowa vs proteomika jakościowa.
6. Bioinformatyka i bazy danych stosowane w proteomice.
7. Przykłady z zakresu proteomiki kryminalistycznej.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie na podstawie oceny z kolokwium pisemnego. O dopuszczeniu do kolokwium decyduje obecność na zajęciach, dopuszczalna jest jedna nieobecność na zajęciach. W przypadku opuszczenia większej liczby zajęć odrabianie zaległości ustalane jest w sposób indywidualny, w zależności od skali nieobecności.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena uzyskana z kolokwium zaliczeniowego.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Odrabianie zaległości ustalane w sposób indywidualny w zależności od skali i powodu nieobecności.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

“Proteomika i metabolomika” pod red. nauk. Agnieszki Kraj, Anny Drabik, Jerzego Silberringa — Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2010

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak