Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Pracownia projektowa 2/2
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HNKT-1-702-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Nowoczesne technologie w kryminalistyce
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Kołodziej Jacek (jackolo@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł ma na celu wsparcie studentów w trakcie przygotowania pracy dyplomowej inżynierskiej, prowadzący ma zapewniać wsparcie przede wszystkim organizacyjne, wspomagając tym samym opiekunów prac.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi właściwie wykorzystać modele matematyczne, symulacyjne i empiryczne do analizy i oceny postawionych problemów inżynierskich NKT1A_U02, NKT1A_U01 Aktywność na zajęciach
M_U002 Umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania oraz opracować i zrealizować harmonogram zadań zapewniający dotrzymanie terminów NKT1A_U10, NKT1A_U05, NKT1A_U08, NKT1A_U02 Aktywność na zajęciach
M_U003 Ma umiejętność samokształcenia się, między innymi w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych NKT1A_U10, NKT1A_U11 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej i rozumie potrzebę przekazywania informacji i opinii w sposób powszechnie zrozumiały NKT1A_K04, NKT1A_K03, NKT1A_K02 Aktywność na zajęciach
M_K002 Ma świadomość ważności zachowań profesjonalnych i poszanowania różnorodności poglądów NKT1A_K04, NKT1A_K03, NKT1A_K01, NKT1A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Umiejętności
M_U001 Potrafi właściwie wykorzystać modele matematyczne, symulacyjne i empiryczne do analizy i oceny postawionych problemów inżynierskich - - + - - - - - - - -
M_U002 Umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania oraz opracować i zrealizować harmonogram zadań zapewniający dotrzymanie terminów - - + - - - - - - - -
M_U003 Ma umiejętność samokształcenia się, między innymi w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej i rozumie potrzebę przekazywania informacji i opinii w sposób powszechnie zrozumiały - - + - - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość ważności zachowań profesjonalnych i poszanowania różnorodności poglądów - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne (30h):

Studenci wykonują projekt (zgodnie z informacjami udostępnionymi przez prowadzącego), którego celem jest rozwiązanie pewnego zagadnienia technicznego, począwszy od koncepcji, poprzez wykonie projektu, na integracji, testowaniu i sporządzeniu dokumentacji kończąc. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego projektu, co może zostać zweryfikowane (kolokwium) w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu (dokumentacja w formie raportu lub prezentacji wyników). Zajęcia odbywają się w różnych laboratoriach (ew. grupach badawczych) w zależności od wybranego tematu do realizacji.
Ćwiczenia projektowe:
– obecność obowiązkowa: Tak
– zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus.
Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ćwiczenia laboratoryjne: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu (dokumentacja w formie raportu lub prezentacji wyników). Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia laboratoryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu (dokumentacja w formie raportu lub prezentacji wyników). Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student ma obowiązek nadrobić zaległości wynikające z nieobecności.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Warunkiem udziału z zajęcia jest terminowe zapisanie się do grupy tematycznej. W przypadku większej liczy chętnych niż liczba miejsc w grupie, brana będzie pod uwagę średnia ocen z przedmiotów inżynierskich.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Szczegóły nt. literatury, stosowanego sprzętu oraz oprogramowania, które są adekwatne z punktu widzenia współpracy z poszczególnymi zespołami badawczymi, muszą zostać uzgodnione indywidualnie.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Adekwatne do konkretnego prowadzącego.

Informacje dodatkowe:

Brak