Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Organizacje uczące się i zarządzanie wiedzą
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HNKT-1-704-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Nowoczesne technologie w kryminalistyce
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr Zwierżdżyński Marcin (zwierzdzynski@hotmail.com)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem kursu jest zapoznanie studentów z teoriami i technikami zarządzania wiedzą i funkcjonowania organizacji uczących się, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji publicznych i przedsiębiorstw z branży IT. Studenci uzyskają niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu organizacyjnego uczenia się, podstawowych determinantów uczenia się i zarządzania wiedzą oraz wybranych metod i technik wspierających uczenie się i zarządzanie wiedzą w odniesieniu do paradygmatu gospodarki opartej na wiedzy.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada wiedzę na temat związków zarządzania wiedzą i organizacji uczących się z wymiarem technologicznym kultury i społeczeństwa NKT1A_W10 Kolokwium
M_W002 Posiada podstawową wiedzę na temat wzajemnych relacji między poszczególnymi instytucjami społecznymi, zarówno ze sfery publicznej, jak i prywatnej NKT1A_W09 Kolokwium
M_W003 Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu zarządzania wiedzą i na temat relacji tej dyscypliny z innymi dyscyplinami nauk społecznych i humanistycznych NKT1A_W10 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umie wykorzystać pozyskaną wiedzę do analizy zróżnicowanych zjawisk społecznych z uwzględnieniem aparatu pojęciowego zarządzania wiedzą i organizacji uczących się NKT1A_U06 Kolokwium
M_U002 Potrafi samodzielnie interpretować złożone zjawiska społeczne odnoszące się do zarządzania wiedzą i organizacji uczących się NKT1A_U10 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Samodzielnie poszerza własną wiedzę i umiejętności oraz poszukuje ich adekwatnego zastosowania w praktyce życia społecznego NKT1A_K04, NKT1A_K01 Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę na temat związków zarządzania wiedzą i organizacji uczących się z wymiarem technologicznym kultury i społeczeństwa + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada podstawową wiedzę na temat wzajemnych relacji między poszczególnymi instytucjami społecznymi, zarówno ze sfery publicznej, jak i prywatnej + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu zarządzania wiedzą i na temat relacji tej dyscypliny z innymi dyscyplinami nauk społecznych i humanistycznych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie wykorzystać pozyskaną wiedzę do analizy zróżnicowanych zjawisk społecznych z uwzględnieniem aparatu pojęciowego zarządzania wiedzą i organizacji uczących się + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi samodzielnie interpretować złożone zjawiska społeczne odnoszące się do zarządzania wiedzą i organizacji uczących się + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Samodzielnie poszerza własną wiedzę i umiejętności oraz poszukuje ich adekwatnego zastosowania w praktyce życia społecznego + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 18 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Ramowy program zajęć:
1. Wprowadzenie do kursu i omówienie programu zajęć
2. Zarządzanie wiedzą, organizacje uczące się, organizacyjne uczenie się: przegląd koncepcji
3. Założenia koncepcji organizacyjnego uczenia się
4. Założenia koncepcji organizacji uczących się
5. Założenia koncepcji zarządzania wiedzą
6. Analiza wybranych modeli zarządzania wiedzą
7. Przegląd metod i technik z zakresu zarządzania wiedzą i organizacji uczących się
8. Rola wiedzy w procesie racjonalnego podejmowania decyzji
9. Rola analityki biznesowej (Business Intelligence) w zarządzaniu wiedzą
10. Gospodarka oparta na wiedzy jako środowisko zarządzania wiedzą i organizacji uczących się
11. Organizacje uczące się w sferze prywatnej: case study
12. Organizacje uczące się w sferze publicznej: case study
13. Determinanty zarządzania wiedzą w organizacjach uczących się
14. Wyzwania stojące przez zarządzaniem wiedzą i organizacjami uczącymi się
15. Kolokwium zaliczeniowe

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkami zaliczenia zajęć są:
a) obecność (dopuszczalne są maksymalnie 2 nieobecności)
b) zaliczenie kolokwium z zakresu treści wykładów (pisemne, złożone z pytań zamkniętych i otwartych)

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Nie
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa będzie wystawiona na podstawie kolokwium pisemnego (pytania otwarte i zamknięte)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Każda 3. i następna nieobecność musi być zaliczona w formie 5-7-stronicowego eseju na temat zadany przez prowadzącego, dotyczący treści wykładu, na którym nie było studenta/studentki

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Jemielniak D., A. Koźmiński (red.), 2012, Zarządzanie wiedzą, Warszawa: Wolters Kluwer.
Olejniczak K. (red.), 2012, Organizacje uczące się. Model dla administracji publicznej, Warszawa: Scholar.
Jashapara A., 2014, Zarządzanie wiedzą, Warszawa: PWE.
Senge P.M., 2012, Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Warszawa: Wolters Kluwer.
Gruszczyńska-Malec G., M. Rutkowska, 2013, Strategie zarządzania wiedzą, Warszawa: PWE.
Baruk J., 2006, Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Toruń: Adam Marszałek.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak