Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Psychologia wpływu społecznego
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HNKT-1-706-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Nowoczesne technologie w kryminalistyce
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Pyrkosz-Pacyna Joanna (jpyrkosz@gmail.com)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Kurs przedstawia wprowadzenie do badań nad psychologią wpływu społecznego.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada podstawową wiedzę z zakresu psychologii wywierania wpływu społecznego NKT1A_W09 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi zastosować posiadaną wiedzę w praktyce NKT1A_U10 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi znaleźć odniesienie posiadanej wiedzy z zakresu psychologii wpływu społecznego do bieżących zjawisk w świecie społecznym NKT1A_K04 Aktywność na zajęciach
M_K002 Potrafi efektywnie współpracować zespołowo dla osiągnięcia określonego celu projektu NKT1A_K03 Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 10 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada podstawową wiedzę z zakresu psychologii wywierania wpływu społecznego + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zastosować posiadaną wiedzę w praktyce + - - - - - - - + - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi znaleźć odniesienie posiadanej wiedzy z zakresu psychologii wpływu społecznego do bieżących zjawisk w świecie społecznym + - - - - - - - + - -
M_K002 Potrafi efektywnie współpracować zespołowo dla osiągnięcia określonego celu projektu + - - - - - - - + - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 13 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (10h):
Psychologia wpływu społecznego – wykład

1. Wprowadzenie
2. Posłuszeństwo
3. Konformizm
4. Procesy grupowe
5. Inne mechanizmy wpływu społeczngo

Zajęcia warsztatowe (20h):
Psychologia wpływu społecznego – warsztat

Projekty grupowe. Zespołowe opracowanie danego tematu, prezentacja projektu na forum grupy.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Prezentacja, materiały filmowe
 • Zajęcia warsztatowe: Praca zespołowa, praca koncepcyjna, praca projektowa, prezentacja, demonstracja
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Kolokwium zaliczeniowe w formie testowej lub ustnej w trakcie zajęć wykładowych lub po zakończeniu części wykładowej. Zaliczenie materiału z wykładów jest konieczne do przystąpienia do częsci warsztatowej. Zaliczenie warsztatów na podstawie pracy projektowej.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia warsztatowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują zadania zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Kolokwium zaliczeniowe – zaliczenie materiału. Ocena końcowa jest oceną z projektu grupowego. Kryteria oceny projektu: wykorzystane materiały naukowe (25%), trafność ujęcia tematu (25%), zaprezentowane (25%) wnioski, sposób przygotowania i prowadzenia prezentacji (25%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Do uzgodnienia z prowadzącą. Obecność podczas wszystkich prezentacji końcowych jest obowiązkowa.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Warunkiem koniecznym do udziału w części warsztatowej jest zaliczenie materiału z części wykładowej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Doliński, D. (2005). Techniki wpływu społecznego. Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Cialdini, R. B. (2009). Wywieranie wpływu na ludzi-teoria i praktyka. Gdanskie Wydawnictwo Psych.
Wren, K. (2005). Wpływ społeczny. Gdańskie Wydaw. Psychologiczne.
Wojciszke, B. (2017). Psychologia społeczna. Scholar.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Bilans kompetencji (2012). Bilans kompetencji branż BPO i ITO w Krakowie. Raport końcowy
z przeprowadzonych badań. Praca zbiorowa: M. Kossowska, J. Górniak, P. Prokopowicz, G. Żmuda, D. Malinowska, J. Pyrkosz, K. Jaśko, M. Król i B. Baryła. Kraków: Centrum Ewaluacji
i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Interdyscyplinarne Centrum Badań i Rozwoju Organizacji. http://www.krakow.pl/biznes/17621,artykul,bilans_kompetencji.html

Pyrkosz, J. (2009). Rozwój cech osobowych i umiejętności potrzebnych do zarządzania przedsiębiorstwem (7-12). Start w biznesie. Nowe szanse nowe możliwości. Kraków: Podręcznik uczestnika projektu.

Żmuda, G., Pyrkosz, J. (2009). Total participation in project management. Friend or Foe? Nowy Sącz Academic Review, 5, 70-83.

Pyrkosz-Pacyna, J. (2018). Wymagania współczesnej gospodarki a decyzje zawodowe kobiet. Wybrane przyczyny niskiej reprezentacji kobiet w zawodach technicznych. Humanizacja Pracy, 3, 155–173.

Pyrkosz-Pacyna, J. (w druku). Task perception as a moderator of motivation – satisfaction relation among Polish nascent entrepreneurs. Studia Humanistyczne

Informacje dodatkowe:

Brak