Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Przedmiot fakultatywny
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HNKT-1-707-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Nowoczesne technologie w kryminalistyce
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Migaczewska Ewa (ewamig@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Treści programowe są określone przez konkretny przedmiot który zostanie wybrany przez Studenta.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę w tematyce konkretnego przedmiotu NKT1A_W02, NKT1A_W03, NKT1A_W01 Aktywność na zajęciach
M_W002 Student posiada zaawansowaną wiedzę w tematyce konkretnego przedmiotu NKT1A_W08, NKT1A_W07, NKT1A_W05 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student posiada umiejętności zgodne z konkretnym wybranym modułem NKT1A_U04, NKT1A_U03, NKT1A_U02 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student posiada kompetencje społeczne określone przez wybrany moduł NKT1A_K04, NKT1A_K03, NKT1A_K01, NKT1A_K02
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę w tematyce konkretnego przedmiotu + - - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada zaawansowaną wiedzę w tematyce konkretnego przedmiotu + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student posiada umiejętności zgodne z konkretnym wybranym modułem + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student posiada kompetencje społeczne określone przez wybrany moduł + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
Tematyka wykładów zgodna z wybranym modułem
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunki określone przez konkretnego prowadzącego wybrany moduł

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Nie
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Określony przez konkretnego prowadzącego wybrany moduł

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Określony przez konkretnego prowadzącego wybrany moduł

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Określone przez konkretnego prowadzącego wybrany moduł

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Adekwatna do konkretnego wybranego modułu

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Adekwatne do konkretnego prowadzącego

Informacje dodatkowe:

Brak