Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Przedmiot fakultatywny w języku obcym
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HNKT-1-708-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Nowoczesne technologie w kryminalistyce
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Migaczewska Ewa (ewamig@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Treści programowe są określone przez konkretny przedmiot z UBPJO który zostanie wybrany przez Studenta. Moduł ma służyć bliższemu zapoznaniu się uczestników ze szczególnie interesującymi dla nich zagadnieniami, które są przedmiotem badań naukowych w KT oraz KI.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę w tematyce konkretnego przedmiotu wybranego z UBPJO NKT1A_W03, NKT1A_W05, NKT1A_W01 Aktywność na zajęciach
M_W002 Student posiada zaawansowaną wiedzę w tematyce konkretnego przedmiotu wybranego z UBPJO. NKT1A_W06, NKT1A_W04, NKT1A_W03, NKT1A_W07 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student posiada umiejętności zgodne z konkretnym modułem wybranym z UBPJO NKT1A_U03, NKT1A_U08, NKT1A_U01
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student posiada kompetencje społeczne określone przez wybrany moduł z UBPJO NKT1A_K04, NKT1A_K03, NKT1A_K01, NKT1A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę w tematyce konkretnego przedmiotu wybranego z UBPJO + - - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada zaawansowaną wiedzę w tematyce konkretnego przedmiotu wybranego z UBPJO. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student posiada umiejętności zgodne z konkretnym modułem wybranym z UBPJO - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student posiada kompetencje społeczne określone przez wybrany moduł z UBPJO + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 35 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
  1. Tematyka wykładów zgodna z wybranym modułem z UBPJO
  2. Tematyka laboratoriów zgodna z konkretnym wybranym modułem z UBPJO
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunki określone przez konkretnego prowadzącego modułu wybranego z UBPJO

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Nie
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Określony przez konkretnego prowadzącego modułu wybranego z UBPJO;

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Określony przez konkretnego prowadzącego modułu wybranego z UBPJO;

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Określone przez konkretnego prowadzącego modułu wybranego z UBPJO

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Określony przez konkretnego prowadzącego modułu wybranego z UBPJO

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Adekwatne do konkretnego prowadzącego.

Informacje dodatkowe:

Brak.