Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Inżynieria społeczna
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HNKT-1-709-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Nowoczesne technologie w kryminalistyce
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Stojkow Maria (stojkoff@gmail.com)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Kurs ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi technikami wywierania wpływu na ludzi, od działań jednostkowych skłaniających innych do zmiany poglądów po manipulację związaną z wyłudzeniem danych

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna zasady socjotechniki techniki wywierania wpływu społecznego. Wie jakie są mechanizmy manipulacji i perswazji. NKT1A_W09 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja
M_W002 Student zna zasady dokonywania zaplanowanych zmian rzeczywistości społecznej i indywidualnej rozumianej jako skuteczność podejmowanych działań NKT1A_W09, NKT1A_W10 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student umie rozpoznać manipulacje i perswazje, umie się bronić przed takimi zjawiskami. NKT1A_U10 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja
M_U002 Student prawidłowo rozpoznaje rodzaje działań perswazyjnych różnych podmiotów politycznych, ekonomicznych, społecznych, rozumie specyfikę wykorzystania działań perswazyjnych w przestrzeni Internetu NKT1A_U06, NKT1A_U03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi współpracować w grupie i ma świadomość zarówno pozytywnych, jak i negatywnych negatywnych konsekwencji wykorzystania socjotechniki. NKT1A_K04, NKT1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 10 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna zasady socjotechniki techniki wywierania wpływu społecznego. Wie jakie są mechanizmy manipulacji i perswazji. + - - - - - - - + - -
M_W002 Student zna zasady dokonywania zaplanowanych zmian rzeczywistości społecznej i indywidualnej rozumianej jako skuteczność podejmowanych działań + - - - - - - - + - -
Umiejętności
M_U001 Student umie rozpoznać manipulacje i perswazje, umie się bronić przed takimi zjawiskami. + - - - - - - - + - -
M_U002 Student prawidłowo rozpoznaje rodzaje działań perswazyjnych różnych podmiotów politycznych, ekonomicznych, społecznych, rozumie specyfikę wykorzystania działań perswazyjnych w przestrzeni Internetu + - - - - - - - + - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi współpracować w grupie i ma świadomość zarówno pozytywnych, jak i negatywnych negatywnych konsekwencji wykorzystania socjotechniki. + - - - - - - - + - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 76 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (10h):
Inżynieria społeczna

Podczas zajęć studenci poznają podstawowe techniki wywierania wpływu społecznego. Prezentowane będą zagadnienia związane z budową i funkcjonowaniem mózgu, działania bodziec – reakcja oraz zagadnienia związane z perswazją wizualną i werbalną.
Nacisk zostanie położony na podstawowe zagadnienia związane z perswazją i manipulacją oraz psychologiczne zasady stosowane w inżynierii społecznej. Poruszone zostaną takie zagadnienia jak: metody perswazji, perswazyjność obrazu, przedstawione zostaną również kwestie związane z wpływem społecznym w internecie. Niezwykle ważną częścią zajęć będzie zapoznanie studentów z czynnikami ograniczającymi skuteczność socjotechniki, w tym manipulacji i perswazji oraz obrona przed wyłudzeniami danych.

Zajęcia warsztatowe (20h):
Inżynieria społeczna

Podstawowe zagadnienia:
1. Zasady wywierania wpływu społecznego
2. Podstawowe metody socjotechniki
3. Perswazja i manipulacja w internecie
4. Wpływ inżynierii społecznej na politykę
5. Zagrożenia związane z wyłudzaniem danych
6. Najsłynniejsze historie

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem, wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia warsztatowe: Praca zespołowa, praca koncepcyjna, praca projektowa, prezentacja, demonstracja
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Studenci przystępują do kolokwium. Zaliczenie z ćwiczeń na podstawie wygłoszonej na zajęciach prezentacji.
Zasady zaliczenia nie zmieniają się w późniejszych terminach.
Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Dopuszczalna jest jedna nieobecność, inne nieobecności student musi zaliczyć w terminie wyznaczonym przez prowadzącego.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia warsztatowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują zadania zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Sposób obliczania oceny końcowej:

60% ocena z kolokwium i 40% ocena z ćwiczeń.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student otrzymuje od prowadzącego literaturę do indywidualne studiowania i ma obowiązek zdać ten zakres materiału.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Beck Gloria, 2011, Zakazana retoryka. Podręcznik manipulacji, Helion
Cialdini, Robert. 2011. ZASADY WYWIERANIA WPŁYWU NA LUDZI, Gliwice: OnePress.
Doliński Dariusz, Małgorzata Gamian-Wilk, 2014, Przestrzenie manipulacji społecznej, PWN
Frieske, Kazimierz. 2000. Socjotechnika – wyznanie niewiary, w: Jerzy Kubin, Jerzy Kwaśniewski (red.), SOCJOTECHNIKA. KONTROWERSJE, ROZWÓJ, PERSPEKTYWY, Warszawa: Wydawnictwo UW.
Mitnick Kevin, 2003, William L. Simon Sztuka podstępu. Łamałem ludzi, nie hasła, Helion,
Kochan, Marek. 1995. POJEDYNEK NA SŁOWA. Techniki erystyczne, Kraków: Znak.
Zijdervelt A. C. 2008. Humor i śmiech w tkance społecznej, w: Piotr Sztompka, Małgorzata Bogunia-Borowska (red.), SOCJOLOGIA CODZIENNOŚCI, Kraków: Znak, s.628-656.
Literatura uzupełniająca:
Antas, Jolanta. 2000. O KŁAMSTWIE I KŁAMANIU. STUDIUM SEMANTYCZNO-PRAGMATYCZNE, Kraków: Wydawnictwo TAiWPN UNIVERSITAS.
Aronson, Elliot, Timothy Wilson, Robin Akert. 2007. PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA. SERCE I UMYSŁ, Warszawa: Zysk i S-ka.
Bralczyk, Jerzy. 1998. JĘZYK NA SPRZEDAŻ, Warszawa: Business Press.
Dyoniziak, Ryszard. 1997. SONDAŻE A MANIPULOWANIE SPOŁECZEŃSTWEM, Kraków: Uniwersitas.
Ekman, Paul. 2003. KŁAMSTWO I JEGO WYKRYWANIE W BIZNESIE, POLITYCE I MAŁŻEŃSTWIE, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Garpiel, Rafał. 2004. Perswazyjność obrazu w przekazach kaznodziejskich, w: Rafał Garpiel, Katarzyna Leszczyńska (red.), SZTUKA PERSWAZJI. SOCJOLOGICZNE, PSYCHOLOGICZNE I LINGWISTYCZNE ASPEKTY KOMUNIKOWANIA PERSWAZYJNEGO, Kraków: Kraków: Wydawnictwo Nomos.
Gill, Ann, Karen Whedbee. 2001. Retoryka, w: Teun van Dike (red.), DYSKURS JAKO STRUKTURA I PROCES, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Karwat, Mirosław. 2006. O DEMAGOGII, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
Karwat, Mirosław. 1999. SZTUKA MANIPULACJI POLITYCZNEJ, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
Karwat, Mirosław. 2007. TEORIA PROWOKACJI, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Kłosińska, K. 2004. Językowe cechy politycznego „dyskursu zamkniętego”, w: Rafał Garpiel, Katarzyna Leszczyńska (red.), SZTUKA PERSWAZJI. SOCJOLOGICZNE, PSYCHOLOGICZNE I LINGWISTYCZNE ASPEKTY KOMUNIKOWANIA PERSWAZYJNEGO, Kraków: Wydawnictwo Nomos.
Kołodziej, Jacek. 2004. Polska programowa piosenka wyborcza jako środek multimedalnej perswazji politycznej, w: R afał Garpiel, Katarzyna Leszczyńska (red.), SZTUKA PERSWAZJI. SOCJOLOGICZNE, PSYCHOLOGICZNE I LINGWISTYCZNE ASPEKTY KOMUNIKOWANIA PERSWAZYJNEGO, Kraków: Wydawnictwo Nomos.
Leszczyńska Katarzyna. 2004. Techniki perswazyjne w wypowiedziach duchownych katolickich ”, w: Rafał Garpiel, Katarzyna Leszczyńska (red.), SZTUKA PERSWAZJI. SOCJOLOGICZNE, PSYCHOLOGICZNE I LINGWISTYCZNE ASPEKTY KOMUNIKOWANIA PERSWAZYJNEGO, Kraków: Kraków: Wydawnictwo Nomos.
Lewiński, Piotr H. 1999. RETORYKA REKLAMY, Wrocław: Wydawnictwo UWr.
Lijphard A. 1998. Inżynieria wyborcza: Ograniczenia i możliwości, w: Jerzy Szczupaczyński (red.), WŁADZA I SPOŁECZEŃSTWO 2, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
Newcourt-Nowodworski , Stanley. 2008. CZARNA PROPAGANDA, Kraków: Znak
Pawełczyk, Piotr, Dorota Piontek. 1993. Mity i stereotypy w socjotechnikach wyborczych, w: Krzysztof Borowczyk, Piotr Pawełczyk (red.), W KRĘGU MITÓW I STEREOTYPÓW, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
Pawełczyk, Piotr, Dorota Piontek. 1999. SOCJOTECHNIKA W KOMUNIKOWANIU POLITYCZNYM, Poznań: Wydawnictwo UAM.
Garpiel Rafał, Katarzyna Leszczyńska (red.), SZTUKA PERSWAZJI. SOCJOLOGICZNE, PSYCHOLOGICZNE I LINGWISTYCZNE ASPEKTY KOMUNIKOWANIA PERSWAZYJNEGO, Kraków : Wydawnictwo Nomos.
Zimbardo, Philip. 2009. EFEKT LUCYFERA, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Polityka na Facebooku, czyli przemiany komunikacji politycznej — Politician at Facebook, the transformation of political communication / Maria STOJKOW // W: Aksjologiczny i pragmatyczny wymiar współczesnej polityki / pod red. Danuty Walczak-Duraj. — Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011. — ISBN: 978-83-7525-502-7. — S. 173–185. — Bibliogr. s. 184, Summ.
Blog – nowa forma przekazu politycznego w społeczeństwie informacyjnym — Blog – a new form of the political message in the information society / Maria STOJKOW, Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA // W: Od społeczeństwa industrialnego do społeczeństwa informacyjnego = From the industrial society to the information society : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lesławowi H. Haberowi w 40-lecie pracy naukowej i dydaktycznej = anniversary book to commemorate 40 years of Professor Lesław H. Haber’s scholary research and educational activities / pod red. Anny Siwik. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0275). — ISBN 978-83-7464-133-3. — S. 345–356. — Bibliogr. s. 356

Internet jako nowy kanał humoru politycznego — [Internet as a new channel of political humour] / Maria STOJKOW, Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA // W: Co łączy, co dzieli Polaków, czyli społeczeństwo informacyjne w działaniu / red. Lesław H. Haber, Stanisław Jędrzejewski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Instytut Socjologii. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2008. — (Seria Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Socjologicznego). — Materiały zaprezentowane na XIII Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym w Zielonej Górze 13–15 września 2007 r. — ISBN 978-83-7363-790-0. — S. 155–168. — Bibliogr. s . 168

Informacje dodatkowe:

brak