Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Projekt inżynierski
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HNKT-1-711-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Nowoczesne technologie w kryminalistyce
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Kołodziej Jacek (jackolo@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł określa proces współpracy dyplomanta i promotora w celu opracowania podstawy do dyplomowania (obrony). Praca może być prowadzona indywidualnie lub w grupach (preferowane są grupy ze względu na chęć wykształcenia odpowiednich kompetencji społecznych).

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi uzyskać niezbędne informacje (od opiekuna pracy, z dostępnych materiałów i od ekspertów) oraz analizować i potwierdzać wymagania wdrażanego systemu IT w szczególności w kontekście bezpieczeństwa NKT1A_U04, NKT1A_U06, NKT1A_U03, NKT1A_U02 Praca dyplomowa
M_U002 Potrafi odpowiednio opracować i wdrożyć długookresowy i krótkoterminowy plan pracy zespołu do wymagań i zagrożeń zidentyfikowanych na bieżąco NKT1A_U04, NKT1A_U06, NKT1A_U05, NKT1A_U07 Praca dyplomowa
M_U003 Potrafi zaprojektować i zintegrować system informatyczny zgodnie z określonymi wymaganiami, stosując odpowiednie techniki i narzędzia, zapewniając produkt w pełni funkcjonalny i bezpieczny dla użytkownika końcowego NKT1A_U04, NKT1A_U06, NKT1A_U07, NKT1A_U03 Praca dyplomowa
M_U004 Potrafi dokumentować i przedstawiać wyniki prac koncepcyjnych, projektowych i wdrożeniowych, ze szczególnym uwzględnieniem informacji potrzebnych do dalszego rozwoju i konserwacji produktu w trakcie jego trwania oraz w kontekście bezpieczeństwa tworzonego systemu NKT1A_U06, NKT1A_U05, NKT1A_U02, NKT1A_U01 Praca dyplomowa
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi planować i współpracować w zespole tworzącym oprogramowanie, adekwatnie do odgrywanej roli NKT1A_K04, NKT1A_K03, NKT1A_K01, NKT1A_K02 Praca dyplomowa
M_K002 Potrafi wykazać inicjatywę i nawiązać dialog w celu rozwiązania problemu, biorąc pod uwagę czynniki o charakterze nietechnicznym NKT1A_K04, NKT1A_K03, NKT1A_K02 Praca dyplomowa
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Umiejętności
M_U001 Potrafi uzyskać niezbędne informacje (od opiekuna pracy, z dostępnych materiałów i od ekspertów) oraz analizować i potwierdzać wymagania wdrażanego systemu IT w szczególności w kontekście bezpieczeństwa - - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi odpowiednio opracować i wdrożyć długookresowy i krótkoterminowy plan pracy zespołu do wymagań i zagrożeń zidentyfikowanych na bieżąco - - - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi zaprojektować i zintegrować system informatyczny zgodnie z określonymi wymaganiami, stosując odpowiednie techniki i narzędzia, zapewniając produkt w pełni funkcjonalny i bezpieczny dla użytkownika końcowego - - - - - - - - - - -
M_U004 Potrafi dokumentować i przedstawiać wyniki prac koncepcyjnych, projektowych i wdrożeniowych, ze szczególnym uwzględnieniem informacji potrzebnych do dalszego rozwoju i konserwacji produktu w trakcie jego trwania oraz w kontekście bezpieczeństwa tworzonego systemu - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi planować i współpracować w zespole tworzącym oprogramowanie, adekwatnie do odgrywanej roli - - - - - - - - - - -
M_K002 Potrafi wykazać inicjatywę i nawiązać dialog w celu rozwiązania problemu, biorąc pod uwagę czynniki o charakterze nietechnicznym - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 375 godz
Punkty ECTS za moduł 15 ECTS
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 370 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Prowadzący ocenia na bieżąco postęp w realizacji projektu inżynierskiego i dopuszcza studentów (lub grupy studenckie) do kolejnych etapów.

Zasady udziału w zajęciach:
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena bazuje na zaawansowaniu całości projektu oraz dokumentacji a także ocenie wstępnego wdrożenia czy uruchomienia prototypu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Postępy oceniane są w trakcie konsultacji, konsekwencje nieobecności ustalane są z konkrentym prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wiedza z dziedziny inżynierii oprogramowania oraz integracji systemów informatycznych a także umiejętność programowania.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Adekwatne do konkretnego tematu projektu.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Adekwatne do konkretnego prowadzącego.

Informacje dodatkowe:

Praca dyplomowa dla studiów I stopnia na kierunku Nowoczesne Technologie w Kryminalistyce prowadzona jest w formie projektu inżynierskiego (dalej określany jako projekt), który stanowi udokumentowane zespołowe praktyczne przedsięwzięcie projektowe. Celem projektu jest opanowanie i zademonstrowanie przez studentów praktycznych umiejętności niezbędnych dla realizacji pełnego cyklu produkcji oprogramowania w szczególności uwzględniając aspekty bezpieczeństwa. Z tego powodu celem prac jest wytworzenie konkretnego produktu informatycznego. Projekt realizowany jest według przyjętej metodyki i przy określonej strukturze zespołu – każda z osób pełni określone role (odpowiada za realizację dobrze zdefiniowanych zadań). Zakłada się także realizację kilku wersji pośrednich produktu (wczesny prototyp, alpha, beta, RC, etc.), które mogą stanowić podstawę dla stwierdzenia poprawności przyjętych założeń co do sposobu realizacji systemu.